எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

பதிற்றுப் பத்து ch() வாணுதல் கணவ மள்ள ரேறே மையற விளங்கிய வடுவாழ் மார்பின் வசையில் செல்வ 'வான வாம்ப வினியவை பெறினே, தனிதனி துகர்கேக் தருகென விழையாத் தாவி னெஞ்சத்துப் கரு பகுத்தூண் டொகுத்த வாண்மைப் பிறர்க்கென வாழ்திநீ யாகன் மாறே இதுவுமது. | பெயர் --(கூ) பரிசிலர் வெறுக்கை வ. களங்காய்க்கண்னிகார் முடியொங் நது கங்காபாற்செய்தகண் ணியும் நாபாற்செய்த முடியுமென் றவாறு. தான் முடிசூடுகின்றகாலத்து ஒரு ESTE ' த்தார்) முடித்ததற்குந்தக்க கண்ணியும் முடியும் உதவாமையிற் களங்காயாற் கண்ணியம் (sri முடியும் , செய்துகொள்ளாப்பட்டனவென்றவாறு. கூ. பரிசிலர் வெறுக்கையென்றது Lசிலர்வாம் வாத, இச்சிறப்பான், இதற்கு, பரிசிலர் வெறுக்கை' என்றுபெயராயிற்று. நாள் வையுடைமையாற் பாணர்கானாவையொன்றும் அவற்கும் பெய (ச) சோல், (அ) சோலர் வேந்தே, (க) பரிசிலர் வெறுக்கை, பானர் நாளவை, (க) வாணுதல்கணன், மள்ளரேறே, (க) வசையில் செல்ல வானவரம்ப, (க) செல்வர் உலகத்தார் பலர்மன் , (அச்செல்வத்தாசென்லாம் பெற்றது தெனத்) (கச) நாவில்நெஞ்சத்துப் (கரு) பகுத்தா 6ie C) தாகுத்த ஆண்மையானே (கச) பிறர்க்கெனவாழ் தியோகலான், (உ) அவர்களெல் லாருள்ளும் நின்கல்லிசை மிகுமெனக்கட்டி வினை முடிவு செய்க இதனாற்சொல்லியது, அவன் கொடைச்சி தப்புக் கூறியவாறா யிற்று. (பிம்) க கா வாழ்க கூ) பிறர்க்கென வாழ்தியோகள் மாறே யெமக்கிலென் னார்கின் மறங்கூறு. குழாத்தர் -- துப்புத் துறை போகிய வெப்புடைத் தும்டைக் கறுத்த தெவ்வர் கடிமுனை யலற ரு. வெடுத்தெறிந் திரங்கு மேவல் வியன்பணை வருமென வதிர்ப்பட்டு முழங்கிச் செருமிக் கடங்கா ராபரண் வாடச் செல்லும்
பதிற்றுப் பத்து ch ( ) வாணுதல் கணவ மள்ள ரேறே மையற விளங்கிய வடுவாழ் மார்பின் வசையில் செல்வ ' வான வாம்ப வினியவை பெறினே தனிதனி துகர்கேக் தருகென விழையாத் தாவி னெஞ்சத்துப் கரு பகுத்தூண் டொகுத்த வாண்மைப் பிறர்க்கென வாழ்திநீ யாகன் மாறே இதுவுமது . | பெயர் - - ( கூ ) பரிசிலர் வெறுக்கை . களங்காய்க்கண்னிகார் முடியொங் நது கங்காபாற்செய்தகண் ணியும் நாபாற்செய்த முடியுமென் றவாறு . தான் முடிசூடுகின்றகாலத்து ஒரு ESTE ' த்தார் ) முடித்ததற்குந்தக்க கண்ணியும் முடியும் உதவாமையிற் களங்காயாற் கண்ணியம் ( sri முடியும் செய்துகொள்ளாப்பட்டனவென்றவாறு . கூ . பரிசிலர் வெறுக்கையென்றது Lசிலர்வாம் வாத இச்சிறப்பான் இதற்கு பரிசிலர் வெறுக்கை ' என்றுபெயராயிற்று . நாள் வையுடைமையாற் பாணர்கானாவையொன்றும் அவற்கும் பெய ( ) சோல் ( ) சோலர் வேந்தே ( ) பரிசிலர் வெறுக்கை பானர் நாளவை ( ) வாணுதல்கணன் மள்ளரேறே ( ) வசையில் செல்ல வானவரம்ப ( ) செல்வர் உலகத்தார் பலர்மன் ( அச்செல்வத்தாசென்லாம் பெற்றது தெனத் ) ( கச ) நாவில்நெஞ்சத்துப் ( கரு ) பகுத்தா 6ie C ) தாகுத்த ஆண்மையானே ( கச ) பிறர்க்கெனவாழ் தியோகலான் ( ) அவர்களெல் லாருள்ளும் நின்கல்லிசை மிகுமெனக்கட்டி வினை முடிவு செய்க இதனாற்சொல்லியது அவன் கொடைச்சி தப்புக் கூறியவாறா யிற்று . ( பிம் ) கா வாழ்க கூ ) பிறர்க்கென வாழ்தியோகள் மாறே யெமக்கிலென் னார்கின் மறங்கூறு . குழாத்தர் - - துப்புத் துறை போகிய வெப்புடைத் தும்டைக் கறுத்த தெவ்வர் கடிமுனை யலற ரு . வெடுத்தெறிந் திரங்கு மேவல் வியன்பணை வருமென வதிர்ப்பட்டு முழங்கிச் செருமிக் கடங்கா ராபரண் வாடச் செல்லும்