எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

தான் காம் பத்து. வான்றோய் நல்லிகை பலகமொயெர்ப்பத் துளங்குகுடி திருத்திய வலம்படு வேன்ரியு மாயிரும் புடையன் பாங்கழல் புனைந்து மன்னெயி லெறிந்து மறவர்த் தரீஇத் () தொன்னிலைச் சிறப்பினின் விழல் வாழ்கர் பச் கோடற வைத்த கோட்டார், கொரிய நன்று பெரி துடைமையாயே வெந்திறல் வேந்தேயில் வுலகந் தோர்க்க - நுறை - செந்p le 4, IT' பாட்டம், வண்ணம் நீக்கம் து. பேயர் - (எ) வலம்பாவென்ற எ. வலம்பாவென்றியென்றது மேம்மேதும் போர். மே படுதற்கு அடியாகிய வென்றியோதா. இச்சிநப்பான், இதற்கு வலம்பாவென்றி பெயாயித்த (ரு) செம்மால், (5) சங்குகுடி திருத்தப்டம்படுகொத்தியும் (dia)tasiCitrusives oள யெறிந்து சித்தப்பாழும் மலர்க காப்' + 74, Dக்Cur exiar (1) (க) பழைதாpr 'Arianச்சிராப்r 44:53.3.1. Ast-oil girls if% நாம் சர்க் குசு (க்க) கொடுமை அப்படித்த ழாக்கோப்பாகயும் (க) நீ மிகப் பெரிதுடையைாராயிராம் ; தான், (5 E.) (Hai', இங்கம் கத்தோர் ஆக்கத்தில் பொருப்த ர்காழ் + வாழ் வயலாக்வெனக்கூட்டி வினைமும் சப். இதனாற்கொல்லியா, அதுக்குள்ள தங்கபாம் எடுத்துப் புகழ்ந்து அவன் செல்வத்தையும் காம்போதும் (பி-ம்.) '. பகைவரால்.... ம்ம் (கூவு. உலகத் தோரே பலர்மற் செல்வ இரல்லா ருள்ளுநின் னல்லி மிகுமே வளந்தலை மயங்கிய பைதிரந் திருத்திய களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச் சேர் ரு லெயின் முகஞ் சிதையத் தோட்டி யேவலிற் -- றோட்டி தந்த தொடிமருப் பியானைச் செவ்வுளைக் கலிமா வீகை வரக்கழம் செயலமை கண்ணிச் சோயர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை பாணா கானவை
தான் காம் பத்து . வான்றோய் நல்லிகை பலகமொயெர்ப்பத் துளங்குகுடி திருத்திய வலம்படு வேன்ரியு மாயிரும் புடையன் பாங்கழல் புனைந்து மன்னெயி லெறிந்து மறவர்த் தரீஇத் ( ) தொன்னிலைச் சிறப்பினின் விழல் வாழ்கர் பச் கோடற வைத்த கோட்டார் கொரிய நன்று பெரி துடைமையாயே வெந்திறல் வேந்தேயில் வுலகந் தோர்க்க - நுறை - செந்p le 4 IT ' பாட்டம் வண்ணம் நீக்கம் து . பேயர் - ( ) வலம்பாவென்ற . வலம்பாவென்றியென்றது மேம்மேதும் போர் . மே படுதற்கு அடியாகிய வென்றியோதா . இச்சிநப்பான் இதற்கு வலம்பாவென்றி பெயாயித்த ( ரு ) செம்மால் ( 5 ) சங்குகுடி திருத்தப்டம்படுகொத்தியும் ( dia ) tasiCitrusives oள யெறிந்து சித்தப்பாழும் மலர்க காப் ' + 74 Dக்Cur exiar ( 1 ) ( ) பழைதாpr ' Arianச்சிராப்r 44 : 53 . 3 . 1 . Ast - oil girls if % நாம் சர்க் குசு ( க்க ) கொடுமை அப்படித்த ழாக்கோப்பாகயும் ( ) நீ மிகப் பெரிதுடையைாராயிராம் ; தான் ( 5 E . ) ( Hai ' இங்கம் கத்தோர் ஆக்கத்தில் பொருப்த ர்காழ் + வாழ் வயலாக்வெனக்கூட்டி வினைமும் சப் . இதனாற்கொல்லியா அதுக்குள்ள தங்கபாம் எடுத்துப் புகழ்ந்து அவன் செல்வத்தையும் காம்போதும் ( பி - ம் . ) ' . பகைவரால் . . . . ம்ம் ( கூவு . உலகத் தோரே பலர்மற் செல்வ இரல்லா ருள்ளுநின் னல்லி மிகுமே வளந்தலை மயங்கிய பைதிரந் திருத்திய களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச் சேர் ரு லெயின் முகஞ் சிதையத் தோட்டி யேவலிற் - - றோட்டி தந்த தொடிமருப் பியானைச் செவ்வுளைக் கலிமா வீகை வரக்கழம் செயலமை கண்ணிச் சோயர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை பாணா கானவை