எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

பதிற்றுப் பத்து வினையெச்சவினைக்குறிப்பு முற்றுத் திரிசொல்லாக்கி, வசைசொல்லுதலு டையவாய் வெகுண்... பகைக்கிரரைப்பாருமுளர், ' (4) குருசில், பலருகங்களுமாட்சிமைப்பட்ட ஜன ; (அ) அப்பல கனங்களும் எண் 7 ப்புகள், இங்கழங்கு தடட் 7503:: EET இருக்கும்; (5) கொற்றவ, பல குலத்திலும் ஒன்றைக் கொண்டே பயான் வியந்தேன் , - அப் பலாற்றுள்ளும் வியப்பானகுனம் யாதெனிஃd , -கைவர் செய்த குற்றத்திற் குத் தண்டமாக அவர் (கச) நாட்டை ஆகப்படுத்திக்கொண்டு (கரு) வையாமாலையாகிய வசையுஈர்க்கறுத்த (க்க) அப்பகைவரிடத்தாயினும் நீ (கஎ) சினவர்தொழிகின்ற பொறை எமக்குப் பெரிதும் வியப்பாகாநின்ற தொ வினை முடிவுளெங்க. - - ' இதனாற் சொல் பொது, அவற்குள்ள குளங்களையும் உடகொன்' ணிப் புமது அவற்றுட் பொறையுடைEைW | மிகுத்துப் புகழ்ந்தவாறு யிற்று . (பி - ம்.) கச. பிழை.பாவினை யினா, (நஈ) இறும்பூதாற் பெரிதே கொடித்தே மண்ணல் வடிமணி யணைத்த பணைமரு ணோன்றாட் கடிமரத்தாற் களிறணைத்து நெடுநீர துறைகலங்க ரு மூழ்த்திறுத்த வியன்றானையொடு புலங்கெட்ட நெரிதரும் வாம்பில் வெள்ளம். வாண்மதி லாக வேன்மிளை யுயர்த்து விவ்விசை யுமிழ்ந்த வைம்முள் கம்பிற் - செவ்வா யெஃகம் வளை இய வகழிற் கரு காமுடி யுருமி னூறு முரசிற் கால்வழங் காரெயில் கருதிற் போரெதிர் வேந்த பொரூஉப நின்னே. துறை - வஞ்சித்துறைப்பாடாண் பாட்டு, வண்ணம் - ஒத்தவண்ணம் தூக்கு செந்தூக்கும் வஞ்சித் தூக்கும். பெயர் - (கா) வரம்பில் வெள்ளம் உடதாக , கோன்றாட்களிறென மாறிக் கூட்டுகள் இவியன்றானை யென்றது. மங்கலக்காட செல்லையின் முப்பாடு சென்றுவிட்ட தூசிப்பெரும் படையை
பதிற்றுப் பத்து வினையெச்சவினைக்குறிப்பு முற்றுத் திரிசொல்லாக்கி வசைசொல்லுதலு டையவாய் வெகுண் . . . பகைக்கிரரைப்பாருமுளர் ' ( 4 ) குருசில் பலருகங்களுமாட்சிமைப்பட்ட ஜன ; ( ) அப்பல கனங்களும் எண் 7 ப்புகள் இங்கழங்கு தடட் 7503 : : EET இருக்கும் ; ( 5 ) கொற்றவ பல குலத்திலும் ஒன்றைக் கொண்டே பயான் வியந்தேன் - அப் பலாற்றுள்ளும் வியப்பானகுனம் யாதெனிஃd - கைவர் செய்த குற்றத்திற் குத் தண்டமாக அவர் ( கச ) நாட்டை ஆகப்படுத்திக்கொண்டு ( கரு ) வையாமாலையாகிய வசையுஈர்க்கறுத்த ( க்க ) அப்பகைவரிடத்தாயினும் நீ ( கஎ ) சினவர்தொழிகின்ற பொறை எமக்குப் பெரிதும் வியப்பாகாநின்ற தொ வினை முடிவுளெங்க . - - ' இதனாற் சொல் பொது அவற்குள்ள குளங்களையும் உடகொன் ' ணிப் புமது அவற்றுட் பொறையுடைEைW | மிகுத்துப் புகழ்ந்தவாறு யிற்று . ( பி - ம் . ) கச . பிழை . பாவினை யினா ( நஈ ) இறும்பூதாற் பெரிதே கொடித்தே மண்ணல் வடிமணி யணைத்த பணைமரு ணோன்றாட் கடிமரத்தாற் களிறணைத்து நெடுநீர துறைகலங்க ரு மூழ்த்திறுத்த வியன்றானையொடு புலங்கெட்ட நெரிதரும் வாம்பில் வெள்ளம் . வாண்மதி லாக வேன்மிளை யுயர்த்து விவ்விசை யுமிழ்ந்த வைம்முள் கம்பிற் - செவ்வா யெஃகம் வளை இய வகழிற் கரு காமுடி யுருமி னூறு முரசிற் கால்வழங் காரெயில் கருதிற் போரெதிர் வேந்த பொரூஉப நின்னே . துறை - வஞ்சித்துறைப்பாடாண் பாட்டு வண்ணம் - ஒத்தவண்ணம் தூக்கு செந்தூக்கும் வஞ்சித் தூக்கும் . பெயர் - ( கா ) வரம்பில் வெள்ளம் உடதாக கோன்றாட்களிறென மாறிக் கூட்டுகள் இவியன்றானை யென்றது . மங்கலக்காட செல்லையின் முப்பாடு சென்றுவிட்ட தூசிப்பெரும் படையை