எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

நான்காம் பத்து ரு துப்புத் துவர் போகப் பெருங்களை யுவப்ப வித்தான் றானா விடனுடைய வளனுந் துளங்கு குடி திருத்திய வலம்படு வென்றியு மெல்லா மெண்ணி னிகெழங்கு தபா கொன்னொன்று மருண்டனெ னடுபோர்க் கொற்றவ. 10 நெடுமிடல் சாயக் கொடுமிட றுமியப் பெருமலை 'யானை யொடு புலங்கெட விறுத்துத் தடந்தா ணாரை படிந்திரை கவரு முடந்தை செல்லின் கழையால் கழனிப் பிழையா விளையு ணாடகப் படுத்து : 'கரு. வையா மாலையர் வசையுநர்க் கறுத்த பகைவர் தேஎத் தாயினுஞ் - சினவா யாகுத விறும்பூதாம் பெரிதே. இது மது. பேயர் - (க) கழையமல் கரனி. அ, இகேழக்குத புகவென் றது இக்கழங்கும் அலகுத்புதற்குக்காரன் மாக இருப்பா வென்றவாறு. - தபுவென்றது பெயர்த்திசொல், - : . 4. மெடுமிடல் - அஞ்சு இயற்பெயராம். கொடுபிடல், மிடல் * 'மி ; என்றது !'லியாற் செய்யப்படும் போ , 'm. P...மாசி கழைப் 'இருப்பயபோட்டு, நெல்லின் கழை, செல்லினது கழை - கெற்றாளை அதன் பருமையாலே மூங்கிலோ மூப்புரையாற்றிக் கழை பென்று பெயர் கொடுத்ததிறப்பான், இதற்கு, 'கழைய்மல் கழனி" - கன்று பெயராயிற்று கருவையா' 'ம (an. ரென்றது. ஓஃஃறில் வகை...rத இயல்பை - யுடையாரென்றவாறு " கரு - சு. வகையுர்க் மறுத்த பசைவரென்றது தங்கள் , பகைவ ரொடு - செற்றம் கொண்டாடாது ஒழிந்திருக்கவேண்டுமளவினும் ஒழியாது அவர்களை அக்கடப்பாடன்றி வெருண்டிருத்தலே தொழிலாகவுடைய பகை வரென் றவாறு வலையுகர் - பகைவர் , வசையாரென்றது. பெயர்த் திரிசொல், இனிக் ககரவொற்றி 'வடையார்கறுத்த' என்பது பாடமாயின், அதனை :-" , '' ''' '' . ' . ' . ',
நான்காம் பத்து ரு துப்புத் துவர் போகப் பெருங்களை யுவப்ப வித்தான் றானா விடனுடைய வளனுந் துளங்கு குடி திருத்திய வலம்படு வென்றியு மெல்லா மெண்ணி னிகெழங்கு தபா கொன்னொன்று மருண்டனெ னடுபோர்க் கொற்றவ . 10 நெடுமிடல் சாயக் கொடுமிட றுமியப் பெருமலை ' யானை யொடு புலங்கெட விறுத்துத் தடந்தா ணாரை படிந்திரை கவரு முடந்தை செல்லின் கழையால் கழனிப் பிழையா விளையு ணாடகப் படுத்து : ' கரு . வையா மாலையர் வசையுநர்க் கறுத்த பகைவர் தேஎத் தாயினுஞ் - சினவா யாகுத விறும்பூதாம் பெரிதே . இது மது . பேயர் - ( ) கழையமல் கரனி . இகேழக்குத புகவென் றது இக்கழங்கும் அலகுத்புதற்குக்காரன் மாக இருப்பா வென்றவாறு . - தபுவென்றது பெயர்த்திசொல் - : . 4 . மெடுமிடல் - அஞ்சு இயற்பெயராம் . கொடுபிடல் மிடல் * ' மி ; என்றது ! ' லியாற் செய்யப்படும் போ ' m . P . . . மாசி கழைப் ' இருப்பயபோட்டு நெல்லின் கழை செல்லினது கழை - கெற்றாளை அதன் பருமையாலே மூங்கிலோ மூப்புரையாற்றிக் கழை பென்று பெயர் கொடுத்ததிறப்பான் இதற்கு ' கழைய்மல் கழனி - கன்று பெயராயிற்று கருவையா ' ' ( an . ரென்றது . ஓஃஃறில் வகை . . . rத இயல்பை - யுடையாரென்றவாறு கரு - சு . வகையுர்க் மறுத்த பசைவரென்றது தங்கள் பகைவ ரொடு - செற்றம் கொண்டாடாது ஒழிந்திருக்கவேண்டுமளவினும் ஒழியாது அவர்களை அக்கடப்பாடன்றி வெருண்டிருத்தலே தொழிலாகவுடைய பகை வரென் றவாறு வலையுகர் - பகைவர் வசையாரென்றது . பெயர்த் திரிசொல் இனிக் ககரவொற்றி ' வடையார்கறுத்த ' என்பது பாடமாயின் அதனை : - ' ' ' ' ' ' ' . ' . ' . '