எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

- பதிற்றுப் பத்து. வி. (50) துக்கட்ட திட்ட பெயர்வென்னுமெச்சத் (கா) ஆண் கட்ட மத்தயென்றும் விபாடுமுடித்து, வழி ஆ மலைகள் பர்முத - மாய ஏ தங்களின்றித் தாக்காம் துஞ்சபதிகளிலே பெயரும்படி தன் ஆண் மைக்கட்கோ பிறுத்தவெp 2 13.ப்பாருமு'ர். E, 'முரகொண்டென்தது சிலகாலத்துப் - 1-ன் கொள்வாயின் மையிற் பண்பழிந்து இந்த பழமும் கிளைத் தாம் தோம் அதன் அழிவு தீர்த்து அதன் பயன்கொண்டென்றவாறு, ' கச, ஆண் கனிமுத்தவென்றது. ஆண்மக்காயன்ளார் தங்கி வாவாகாக் காத்தற்பொருட்டு அவர்க்கு, அவர்செய்யும் க. கசொல்லாம் செய்து முடித்தவென்றவாறு A விலங்கியென் றதலை விலங்களைத் திரிக்க கஎ, பனிவார் விண்வோகிய விமால்வரையெ இருபெயரொட்டு. (உ ஈ) கந்தல் காயும் கற்பினையும் (1) ஆதலினம் { } *தி ' யினையு முடைய (a ) சொன் ன' சர்ச் சொல்லிமொறிக்கூட்டுக. உஅ. செம் - அருந்துதி 2 , - நிலனதிாவெத் திரிக்க. - க. புடையலென்றது பனிக்தார். (s) பு'கடலிலயும் சுழனேன் C LWடை !!! {37. : ) : படைபநரேன் மாகே - ' ' ' ' ' . - : ' - ' ' + என்ப்ேபு கப் கொள்ளும் தான் நமது படைத்தலை யென்ற ச.) பின்மார்பு (கள ) பனிவார் விண்) , தவரையற்ற; (17. ( ) -- நிறோள்கள் எழுஉகிலம் தன்ன; (2 hi-) நீதான் - வ. - ( 2) அலையை; (- அ) இன் செல்கள், செம்மீனா பன்; {#_.) ம.நட்ட ..... கொள்ளுநர் பறக்கொடையெரியார், (கூரு) மேன்றானை (ந.சி) நகைவர்க்கு அரண்மாகிப் பகைவர்க்குச் (ஈட்டு) ரூர் நிகழ்த் தற்று. அங்காற்று (A; ) குருசில், நீலவும் மாட்சிமைப்பட்டனை rெ வினை முடிவகை . - - இதனும் சொல்லியது, அவற்குள்ள மாட்டுமையெல் காமெடுத்து உன் புகழ்ந்தவாறாயிற்று. (பி) உமாந்தரோங்குகள் த, நயவர்க்காலாம் , 20. சிமிர்ந்தன்ன, (ங2 ) மாண்டனை பலவே போர்மிகு குருசினீ மாதிரம் விளக்குஞ் சால்புஞ் செம்மையு முத்துடை மருப்பின் மழகளிறு பிளிற மிக்கெழு கடுந்தார் துய்த்தலைச் சென்று
- பதிற்றுப் பத்து . வி . ( 50 ) துக்கட்ட திட்ட பெயர்வென்னுமெச்சத் ( கா ) ஆண் கட்ட மத்தயென்றும் விபாடுமுடித்து வழி மலைகள் பர்முத - மாய தங்களின்றித் தாக்காம் துஞ்சபதிகளிலே பெயரும்படி தன் ஆண் மைக்கட்கோ பிறுத்தவெp 2 13 . ப்பாருமு ' ர் . E ' முரகொண்டென்தது சிலகாலத்துப் - 1 - ன் கொள்வாயின் மையிற் பண்பழிந்து இந்த பழமும் கிளைத் தாம் தோம் அதன் அழிவு தீர்த்து அதன் பயன்கொண்டென்றவாறு ' கச ஆண் கனிமுத்தவென்றது . ஆண்மக்காயன்ளார் தங்கி வாவாகாக் காத்தற்பொருட்டு அவர்க்கு அவர்செய்யும் . கசொல்லாம் செய்து முடித்தவென்றவாறு A விலங்கியென் றதலை விலங்களைத் திரிக்க கஎ பனிவார் விண்வோகிய விமால்வரையெ இருபெயரொட்டு . ( ) கந்தல் காயும் கற்பினையும் ( 1 ) ஆதலினம் { } * தி ' யினையு முடைய ( a ) சொன் ' சர்ச் சொல்லிமொறிக்கூட்டுக . உஅ . செம் - அருந்துதி 2 - நிலனதிாவெத் திரிக்க . - . புடையலென்றது பனிக்தார் . ( s ) பு ' கடலிலயும் சுழனேன் C LWடை ! ! ! { 37 . : ) : படைபநரேன் மாகே - ' ' ' ' ' . - : ' - ' ' + என்ப்ேபு கப் கொள்ளும் தான் நமது படைத்தலை யென்ற . ) பின்மார்பு ( கள ) பனிவார் விண் ) தவரையற்ற ; ( 17 . ( ) - - நிறோள்கள் எழுஉகிலம் தன்ன ; ( 2 hi - ) நீதான் - . - ( 2 ) அலையை ; ( - ) இன் செல்கள் செம்மீனா பன் ; { # _ . ) . நட்ட . . . . . கொள்ளுநர் பறக்கொடையெரியார் ( கூரு ) மேன்றானை ( . சி ) நகைவர்க்கு அரண்மாகிப் பகைவர்க்குச் ( ஈட்டு ) ரூர் நிகழ்த் தற்று . அங்காற்று ( A ; ) குருசில் நீலவும் மாட்சிமைப்பட்டனை rெ வினை முடிவகை . - - இதனும் சொல்லியது அவற்குள்ள மாட்டுமையெல் காமெடுத்து உன் புகழ்ந்தவாறாயிற்று . ( பி ) உமாந்தரோங்குகள் நயவர்க்காலாம் 20 . சிமிர்ந்தன்ன ( ங2 ) மாண்டனை பலவே போர்மிகு குருசினீ மாதிரம் விளக்குஞ் சால்புஞ் செம்மையு முத்துடை மருப்பின் மழகளிறு பிளிற மிக்கெழு கடுந்தார் துய்த்தலைச் சென்று