எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

நான்காம் பத்து. கூ) வியன் பணை முழங்கும் வேன் மூ சழுவத் தடங்கிய புடையற் பொலங்கழ ஞேன்ற ளொடுங்காத் தெவ்வ ரூக்கறக் கடைப் புறக்கொடை யெறியார்தின் மறப்படை கொள்ளுகர் நகைவர்க் காண மாகிப் பகைவர்க்குச் கரு சூர் நிகழ்ந் தற்றுநின் றானை போர்மிகு குருசினீ மாண்டனை பலவே, துறை - செந்துறைப்பாடாண்பாட்டு, வன்ன - ஒருதவண்ணம், தூக்கு- செந்தூக்கு.. பெயர் - (அ) கமற்காற்றுழாய். ( சலிப்பப் (க) பாவியென் முடிக்க. ரு. மணியெறிதலை உண்ணாப்பைஞ்ஞலத்தின் தொழிலாக்கி, அவர் க ம fl5:41, 1 (பொடக்து தீர்த்தமாடுகின்ருர்களாகக்கொள்க. ' சு. உண்ணப்பைஞ்ணிலமென்றது அத் திருமால் கோயிலுள் வரம் வேண்டி உணர்த்தும் இடந்த மக்கட்டொகுதியென்றகா , . எறியும் கொன்றது வினையெச்சமுற்று. - - இனி எறியும் ரென்பதனைத் தொழிற்பெயராக்கி , மணியையெறிவார், தீர்த்தமாடுவோர் ஆடுதற்கு இது முகுத்தமொறு அறிந்து வருதற்பொருட்டு அம்மணியையெறிந்து ஆரவாரிப்பவென்றுரைப்பாருமுளர் அ. கமழ் குரற்றுழாயென்றது நாறுகின்ற பூங்கொத்துக்களையுடைய அழாயென்றவாறு காறாத தேனை மிக மாறுவதொன் று போலச் சாதிபற்றிச் சொர சொத்சிறப்பா', இதற்கு, 'கமழ்தாற்றுழாய்'.. என் பெயரா யிற்று, செங்னெறது திருவனந்தபுரத்துத் திருமால் கரு. பாதிப்பெயர்வெல் Savis , எச்சத்திளை (க...) மதியம் இயலும் நாங் கன்றும் லயோடு முடிக்க (.) 'உண்ருப்பைஞ்ஞிலம் (க0) கெஞ்சாமலியுவகையாய்த் தாத் தாம்: தஞ்சாபதிகபோகும்படி (கக) மையிருளகல (42) கோடு அரு மதியம்: இயற்றுங்குத் (கட) அமரங்குகுடி -விழுத்திணை திருத்தி 'யெக்கூட்டி, 'உண்ணாது வாங்கிடந்த மக்கட்டொகுது வரம்பெற்று. பெஞ்சமலிந்த உ, கையராயத் "தார் தாம் அஞ்சுட்சிகளிலே பெயரும்படி இருள் அகல விரிக்க கோடு, கூதபேயுடைய டவாட்டி தியல்
நான்காம் பத்து . கூ ) வியன் பணை முழங்கும் வேன் மூ சழுவத் தடங்கிய புடையற் பொலங்கழ ஞேன்ற ளொடுங்காத் தெவ்வ ரூக்கறக் கடைப் புறக்கொடை யெறியார்தின் மறப்படை கொள்ளுகர் நகைவர்க் காண மாகிப் பகைவர்க்குச் கரு சூர் நிகழ்ந் தற்றுநின் றானை போர்மிகு குருசினீ மாண்டனை பலவே துறை - செந்துறைப்பாடாண்பாட்டு வன்ன - ஒருதவண்ணம் தூக்கு - செந்தூக்கு . . பெயர் - ( ) கமற்காற்றுழாய் . ( சலிப்பப் ( ) பாவியென் முடிக்க . ரு . மணியெறிதலை உண்ணாப்பைஞ்ஞலத்தின் தொழிலாக்கி அவர் fl5 : 41 1 ( பொடக்து தீர்த்தமாடுகின்ருர்களாகக்கொள்க . ' சு . உண்ணப்பைஞ்ணிலமென்றது அத் திருமால் கோயிலுள் வரம் வேண்டி உணர்த்தும் இடந்த மக்கட்டொகுதியென்றகா . எறியும் கொன்றது வினையெச்சமுற்று . - - இனி எறியும் ரென்பதனைத் தொழிற்பெயராக்கி மணியையெறிவார் தீர்த்தமாடுவோர் ஆடுதற்கு இது முகுத்தமொறு அறிந்து வருதற்பொருட்டு அம்மணியையெறிந்து ஆரவாரிப்பவென்றுரைப்பாருமுளர் . கமழ் குரற்றுழாயென்றது நாறுகின்ற பூங்கொத்துக்களையுடைய அழாயென்றவாறு காறாத தேனை மிக மாறுவதொன் று போலச் சாதிபற்றிச் சொர சொத்சிறப்பா ' இதற்கு ' கமழ்தாற்றுழாய் ' . . என் பெயரா யிற்று செங்னெறது திருவனந்தபுரத்துத் திருமால் கரு . பாதிப்பெயர்வெல் Savis எச்சத்திளை ( . . . ) மதியம் இயலும் நாங் கன்றும் லயோடு முடிக்க ( . ) ' உண்ருப்பைஞ்ஞிலம் ( க0 ) கெஞ்சாமலியுவகையாய்த் தாத் தாம் : தஞ்சாபதிகபோகும்படி ( கக ) மையிருளகல ( 42 ) கோடு அரு மதியம் : இயற்றுங்குத் ( கட ) அமரங்குகுடி - விழுத்திணை திருத்தி ' யெக்கூட்டி ' உண்ணாது வாங்கிடந்த மக்கட்டொகுது வரம்பெற்று . பெஞ்சமலிந்த கையராயத் தார் தாம் அஞ்சுட்சிகளிலே பெயரும்படி இருள் அகல விரிக்க கோடு கூதபேயுடைய டவாட்டி தியல்