எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

நான்காம் பத்து. * .. '':. : {!Fris, ' தன் தலை (30 ந்து குழூஉக்கட அடுத்த மண்கெழு ஞாலத்து மாந்த சொராங்குக் கைசுமந் தலறும் பூசன் மாதிரத்து - நால்வேறு நனந்தலை யொருங்கெழுந் தொலிப்பத் ரு தெள்ளுயர் வடிமணி யெறியுநர் கல்லென வுண்ணாப் * பைஞ்ஞிலம் பனித்துறை மண்ணி வண்டுது பொலிதார்த் திருஞெம் பகவத்துக் கண்பொரு திகிரிக்கமழ்தாற் வழாது யவங்கற் செல்வன் சேவடி பரவி 40 நெஞ்சுமலி யுவகையர் துஞ்சுப்பதிப் பெயர் மணிகிற மையிரு ளகல நிலாவிரிபு கோடுகூடு மதிய மியலுற் றாங்குத் துளங்குகுடி விழுத்திணை திருத்தி முரசுகொண் டாண்கட னிறுத்தரின் பூண்கிளர் வியன் மார்பு கரு கருவி வானந் தண்டளி தலைஇய வட, தெற்கு விலங்கி விலகுதலைத் தெழிலிய பனிவார். விண்டு விரல்வரை யற்றே கடவு ளஞ்சி வானத் திழைத்த தூங்கெயிற் கதவங் காவல் கொண்ட * 2.0 வெழூஉ வெந் தன்ன பரேரெறுழ் முழவுத் தோள் வெண்டிரை முந்நீர் வளை இய வுலகத்து வண்புகழ் நிறுத்த வகைசால் செல்வத்து வண்டன்னையைம னீயே வண்டுப்ப வொலிந்த கந்த லறஞ்சால் கற்பிற் உரு குழைக்குவிளக் காஇய வொண்ணுதற் பொன் னிழைக்குவிளக் காகிய வவ்லாங் குந்தி விசப்புவழங்கு மகளி ருள்ளுஞ் சிறந்த செம்ம னனையணின் றொன்னகர்ச் செல்வி இவனதிர் பிரங்கள் வாகி வலனேர்பு இப்பெயர் பஞ்தில் மென்வம் வழங்கும்,
நான்காம் பத்து . * . . ' ' : . : { ! Fris ' தன் தலை ( 30 ந்து குழூஉக்கட அடுத்த மண்கெழு ஞாலத்து மாந்த சொராங்குக் கைசுமந் தலறும் பூசன் மாதிரத்து - நால்வேறு நனந்தலை யொருங்கெழுந் தொலிப்பத் ரு தெள்ளுயர் வடிமணி யெறியுநர் கல்லென வுண்ணாப் * பைஞ்ஞிலம் பனித்துறை மண்ணி வண்டுது பொலிதார்த் திருஞெம் பகவத்துக் கண்பொரு திகிரிக்கமழ்தாற் வழாது யவங்கற் செல்வன் சேவடி பரவி 40 நெஞ்சுமலி யுவகையர் துஞ்சுப்பதிப் பெயர் மணிகிற மையிரு ளகல நிலாவிரிபு கோடுகூடு மதிய மியலுற் றாங்குத் துளங்குகுடி விழுத்திணை திருத்தி முரசுகொண் டாண்கட னிறுத்தரின் பூண்கிளர் வியன் மார்பு கரு கருவி வானந் தண்டளி தலைஇய வட தெற்கு விலங்கி விலகுதலைத் தெழிலிய பனிவார் . விண்டு விரல்வரை யற்றே கடவு ளஞ்சி வானத் திழைத்த தூங்கெயிற் கதவங் காவல் கொண்ட * 2 . 0 வெழூஉ வெந் தன்ன பரேரெறுழ் முழவுத் தோள் வெண்டிரை முந்நீர் வளை இய வுலகத்து வண்புகழ் நிறுத்த வகைசால் செல்வத்து வண்டன்னையைம னீயே வண்டுப்ப வொலிந்த கந்த லறஞ்சால் கற்பிற் உரு குழைக்குவிளக் காஇய வொண்ணுதற் பொன் னிழைக்குவிளக் காகிய வவ்லாங் குந்தி விசப்புவழங்கு மகளி ருள்ளுஞ் சிறந்த செம்ம னனையணின் றொன்னகர்ச் செல்வி இவனதிர் பிரங்கள் வாகி வலனேர்பு இப்பெயர் பஞ்தில் மென்வம் வழங்கும்