எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

பதிற்றுப் பத்து. இவ்விடத்துக்குப் பிறவா கூட்ட்டியும் சப்பாதப்பார். சக. பொஞ்சமந்ததேக்க செருவென்றது .ledosama ye vil, / tis போர்FE த.ம்படி செய்யும் (Stra' கறாறு, F'* - 2.. மறவர்கும் பொக்கூட்கே .. -பெயரா', *.. மு. நிலரைதிர்க்குங்குாவோடு இந்த மரமார்தாலே உமுநினை திர்க்குங் குரலொனாகக்கொள்க, - சக. - ச. எறியுமுரசென்க. (அ) மெண்பால் முதலாகக் (உக) கடறீறாக எண்ணப்பட்ட ஐவகை - நீலத்துமக்களும். பிறவும். (RO) அந்நிலத்து --'வேந்தரும் வேளிரும் தங் . களிலே ஒன்று மொழிந்து {155) அரண்வலிராதே: கடுங்கா - பிற்கும்படி (2) கடுங்குரல் விசும்படைந்து அதிரும்படி (க.க.) கடுஞ்சினத்தைக்கடா - லிப் (ந.சு) பேய்மகள் கைபுடைபூஉதடுங்க (6) உயர்ந்தோனேந்திய பின் டத்திகளையும் (. |) எ பம்பு சாமான் - {11.எ) தெய்ந்தோர் அர உய நிதை மகிழிரும்பலிங்காயும் (க.க) கருங்கட்காக்கையொடு பருந் திருந்து ஆரா பிற்கச் (ஈக) செருப்புகள்மறவாது. (52) குரலோடே கோட்பாடு பொருந் - திப் (ச). பெருஞ்சோறு உகுத்தற்கெறியப்படாகின்றது, (ச) நின்மு! சென : வினை முடிவு செய்க இதனாற் சொல்லியது, அவன் வெற்றிச்சிறப்புக் கூறியவாறுயிற்று, (பி. - ம்.) க. இணர்த்த தை நஅ.. இறும்பூதுமியப்பின். (க0) இதன்பதிகத்து ஆகப்பாவெறிதகப் பகற்றிவேட்டற்கு அடையாக்கி * , முதியரை பதியாழ்மரபிற்றழீ இ மண் வகுத்தித் தொட்டித்துக் குலத்தில் தனக்குமுதியாரை மதியோடொத்த தமண்னாவியால் தஇச் கொண்டு, அவர்க்குத் தன்னாட்டைப் பகுத்துக்கொடுத்தென் உரைக்க, - இருகடலுமென்தது தன்ல தாயமேல்கடலும் பிறபாட்டதாய்ப்பிட தான் பொருதுகொண்டு தன்னாடாக்கிய காட்டிற் கீழ்கடலு பெட் றவாத தருங்களிற்றியானைப்புனர்நிரை நீட்டி - இருகட்னீருமொருபகவாடி பென்றது. அவ்விருமுந்நீரும் ஒருபகலிலே வரும்படி, யானைகளை நினைத்து அழைப்பித்து இடியென் றவாறு. - அயிரை பறை இயென்பது தன்னாட்டு - அயிரை யொன்னு மலையில், வாழும் கொற்றவைக்கடவுளைத் தன் குலத்துள்ளார். செய்துவரும் வழிபாடு கெடாமல் தானும் வழிபட்டெர் நவாறு, ஆற்றல் சான் முன்போடு காடு போந்தவெனக்கூட்டுக. நெடும்யார் தாயனார் முந்துறக் காடுபோந்தவெறனு தப் புரோகித சாதிய கொடும்பார தாயனார் தனக்கு முன்னே அது ராம், த காடுபோக அ.து காண்க தானும் துதவுள்ளம் பிறந்து துறந்து காட்டின போன்வென்றவா, -
பதிற்றுப் பத்து . இவ்விடத்துக்குப் பிறவா கூட்ட்டியும் சப்பாதப்பார் . சக . பொஞ்சமந்ததேக்க செருவென்றது . ledosama ye vil / tis போர்FE . ம்படி செய்யும் ( Stra ' கறாறு F ' * - 2 . . மறவர்கும் பொக்கூட்கே . . - பெயரா ' * . . மு . நிலரைதிர்க்குங்குாவோடு இந்த மரமார்தாலே உமுநினை திர்க்குங் குரலொனாகக்கொள்க - சக . - . எறியுமுரசென்க . ( ) மெண்பால் முதலாகக் ( உக ) கடறீறாக எண்ணப்பட்ட ஐவகை - நீலத்துமக்களும் . பிறவும் . ( RO ) அந்நிலத்து - - ' வேந்தரும் வேளிரும் தங் . களிலே ஒன்று மொழிந்து { 155 ) அரண்வலிராதே : கடுங்கா - பிற்கும்படி ( 2 ) கடுங்குரல் விசும்படைந்து அதிரும்படி ( . . ) கடுஞ்சினத்தைக்கடா - லிப் ( . சு ) பேய்மகள் கைபுடைபூஉதடுங்க ( 6 ) உயர்ந்தோனேந்திய பின் டத்திகளையும் ( . | ) பம்பு சாமான் - { 11 . ) தெய்ந்தோர் அர உய நிதை மகிழிரும்பலிங்காயும் ( . ) கருங்கட்காக்கையொடு பருந் திருந்து ஆரா பிற்கச் ( ஈக ) செருப்புகள்மறவாது . ( 52 ) குரலோடே கோட்பாடு பொருந் - திப் ( ) . பெருஞ்சோறு உகுத்தற்கெறியப்படாகின்றது ( ) நின்மு ! சென : வினை முடிவு செய்க இதனாற் சொல்லியது அவன் வெற்றிச்சிறப்புக் கூறியவாறுயிற்று ( பி . - ம் . ) . இணர்த்த தை நஅ . . இறும்பூதுமியப்பின் . ( க0 ) இதன்பதிகத்து ஆகப்பாவெறிதகப் பகற்றிவேட்டற்கு அடையாக்கி * முதியரை பதியாழ்மரபிற்றழீ மண் வகுத்தித் தொட்டித்துக் குலத்தில் தனக்குமுதியாரை மதியோடொத்த தமண்னாவியால் தஇச் கொண்டு அவர்க்குத் தன்னாட்டைப் பகுத்துக்கொடுத்தென் உரைக்க - இருகடலுமென்தது தன்ல தாயமேல்கடலும் பிறபாட்டதாய்ப்பிட தான் பொருதுகொண்டு தன்னாடாக்கிய காட்டிற் கீழ்கடலு பெட் றவாத தருங்களிற்றியானைப்புனர்நிரை நீட்டி - இருகட்னீருமொருபகவாடி பென்றது . அவ்விருமுந்நீரும் ஒருபகலிலே வரும்படி யானைகளை நினைத்து அழைப்பித்து இடியென் றவாறு . - அயிரை பறை இயென்பது தன்னாட்டு - அயிரை யொன்னு மலையில் வாழும் கொற்றவைக்கடவுளைத் தன் குலத்துள்ளார் . செய்துவரும் வழிபாடு கெடாமல் தானும் வழிபட்டெர் நவாறு ஆற்றல் சான் முன்போடு காடு போந்தவெனக்கூட்டுக . நெடும்யார் தாயனார் முந்துறக் காடுபோந்தவெறனு தப் புரோகித சாதிய கொடும்பார தாயனார் தனக்கு முன்னே அது ராம் காடுபோக . து காண்க தானும் துதவுள்ளம் பிறந்து துறந்து காட்டின போன்வென்றவா -