எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

மூன்றாம் பத்து எ. முத்தமொடு வார்துதிரேக்ேகுமென்றது கரைநின்றோரில் (4) வ கரலக் கேட்டார், அம்முத்தெடுக்கவென் றுவந்து முத்தையன்றி அத னேரி பவளத்தையுழெடுக்கு மென்றவாறு. (கரு) பலபூவிழவினையுடைய (உக) வைப்பெனக்கூட்டுக, கள. புனல் பாந்தென் றதனைப் பாக்க பொத்திரிக்க க.' ,'பலசூழ் பதப்படை தன் !ப ம் சூப்பட்டட்!- மணற் -- கோட்டையென்றவாறு. கல். புகன்- ம - டெமன்றது முன்பு மண மணக்கு, நில்லாத பெரு லொகாத்தி" 8:er / சய்து முடித்த விருப்பத் தயுடைய ஆயமென்றவாறு. - இச்சிறப்புப்பற்றி இதற்கு, 'புகன்றவாயம்' என்று பெயராயிற்று. 267, மணற்கோடுகொண் டென்றது மணற்கோட்டைக் கழலாடு சற்திடமாகக் கொண்டென் றவாறு. -- - - - இஸிக் (உ-4) கழலென் றதனைக் கழலையுடைய தலைமகன்காலாக்கி அக்காகொடு தலm A/C புணர்ந்து டன்: போமென்பாருமுளர். . 12..., பிறவு மென்றது அங்வாறு ஒருநிலமாகச் சொல்லப்படாத பல நிலப்பண்புமுடைய இடங்களுமென்றவாறு. 'முல.. எண்ணியின் நிலங்களெல்லாம் ஆகுபெயராள் அந்நிலத்து காழ்வார்மேனைவாகக் கொள்க, - 5.0, ஒன்று மொழிந்தென்றது ஒருவர் அணிந்ததே காரியமாக அனைவரும் அணிந்து சொல்லியொன்றவாறு (ந.க.) கடுஞ்சினாங்கடா அய் (சக) எறியும் (5) மாசௌமுடிக்க. - ங .... முழங்குமத்திரமென்றது... முழங்க உச்சரிக்கப்படு ம் ச்தி மென்றவாறு மத்திரத்தாலெr உருபுவிரித்து அதனைப் (nat) பேனியரென்பத் னோடு முடிக்க, - சா. கடவுளென்றது மூரசுறை கடவுளை . ) கருங்கட்பேய்மகள் கைபுடைய உடுங்க (கரு) உயர்ந்தோ னேந்திய அரும்பெறற்பிண்டம் (அ) எம்பு மூசா இது மரபின் (ris.எ) நெய்த்தோர் தர உய ரிமைகிழிரும்பலி (15. 65). கருங்கட்காங்கை யொடு பருந்திருந் தாரவெனக் கூட்டுக. - - - - (20) இறும்பூது மாபில் (க.எ) பலியென மாறிக்கூட்டுக. - (க.க) பேட்டிகளும் (rs.) எறும்பும் அஞ்சிச்செல்லாத (க.எ) பலிகளைக் (ஙக 'காக்கையொடு பருந் திருந்தாரவென்றது. அம்முரசுறை கடவுள் தனாணையால் தன் பவிகளை மேல் தன்னருளாலேபோர்வென்றி விளை வதறிவித்தற்கு நிமித்தமாகக் காக்கையும் பருந்து மிருகிது. ஆரவொன்றவாறு. '. - 8.
மூன்றாம் பத்து . முத்தமொடு வார்துதிரேக்ேகுமென்றது கரைநின்றோரில் ( 4 ) கரலக் கேட்டார் அம்முத்தெடுக்கவென் றுவந்து முத்தையன்றி அத னேரி பவளத்தையுழெடுக்கு மென்றவாறு . ( கரு ) பலபூவிழவினையுடைய ( உக ) வைப்பெனக்கூட்டுக கள . புனல் பாந்தென் றதனைப் பாக்க பொத்திரிக்க . ' ' பலசூழ் பதப்படை தன் ! ம் சூப்பட்டட் ! - மணற் - - கோட்டையென்றவாறு . கல் . புகன் - - டெமன்றது முன்பு மண மணக்கு நில்லாத பெரு லொகாத்தி 8 : er / சய்து முடித்த விருப்பத் தயுடைய ஆயமென்றவாறு . - இச்சிறப்புப்பற்றி இதற்கு ' புகன்றவாயம் ' என்று பெயராயிற்று . 267 மணற்கோடுகொண் டென்றது மணற்கோட்டைக் கழலாடு சற்திடமாகக் கொண்டென் றவாறு . - - - - - இஸிக் ( - 4 ) கழலென் றதனைக் கழலையுடைய தலைமகன்காலாக்கி அக்காகொடு தலm A / C புணர்ந்து டன் : போமென்பாருமுளர் . . 12 . . . பிறவு மென்றது அங்வாறு ஒருநிலமாகச் சொல்லப்படாத பல நிலப்பண்புமுடைய இடங்களுமென்றவாறு . ' முல . . எண்ணியின் நிலங்களெல்லாம் ஆகுபெயராள் அந்நிலத்து காழ்வார்மேனைவாகக் கொள்க - 5 . 0 ஒன்று மொழிந்தென்றது ஒருவர் அணிந்ததே காரியமாக அனைவரும் அணிந்து சொல்லியொன்றவாறு ( . . ) கடுஞ்சினாங்கடா அய் ( சக ) எறியும் ( 5 ) மாசௌமுடிக்க . - . . . . முழங்குமத்திரமென்றது . . . முழங்க உச்சரிக்கப்படு ம் ச்தி மென்றவாறு மத்திரத்தாலெr உருபுவிரித்து அதனைப் ( nat ) பேனியரென்பத் னோடு முடிக்க - சா . கடவுளென்றது மூரசுறை கடவுளை . ) கருங்கட்பேய்மகள் கைபுடைய உடுங்க ( கரு ) உயர்ந்தோ னேந்திய அரும்பெறற்பிண்டம் ( ) எம்பு மூசா இது மரபின் ( ris . ) நெய்த்தோர் தர உய ரிமைகிழிரும்பலி ( 15 . 65 ) . கருங்கட்காங்கை யொடு பருந்திருந் தாரவெனக் கூட்டுக . - - - - ( 20 ) இறும்பூது மாபில் ( . ) பலியென மாறிக்கூட்டுக . - ( . ) பேட்டிகளும் ( rs . ) எறும்பும் அஞ்சிச்செல்லாத ( . ) பலிகளைக் ( ஙக ' காக்கையொடு பருந் திருந்தாரவென்றது . அம்முரசுறை கடவுள் தனாணையால் தன் பவிகளை மேல் தன்னருளாலேபோர்வென்றி விளை வதறிவித்தற்கு நிமித்தமாகக் காக்கையும் பருந்து மிருகிது . ஆரவொன்றவாறு . ' . - 8 .