எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

8 " : - - பதிற்றுப் பத்து. மென்றினை நுவணை முறைமுறை பகுக்கும் உரு புன்புலந் தழீஇய புறவணி வைப்பும் பல்பூஞ் செம்மற் காபேய மாறி யாக்கத் தன்ன நுண்மணற் கோடுகொன்' டொண்ணுதன் மகளிர் கழலொடு மறு கும் விண்ணுயர்ந் தோங்கிய கடற்றவும் பிறவும் - கூ0 பணைகெழு வேந்தரும் வேளிரு மொன்றுமொழிந்து மொழிறது - * கடலவுங் காட்டவு மரண்வலியார் நடுங்க முரண்மிகு கடுங்குரல் விசும்படை பதிரக் கடுஞ்சினங் கடாஅய் முழங்கு மந்திரத் தருந்திறன் மரபிற் கடவுட் பேணிய 2. 'ந ருயர்ந்தோ னேந்திய வரும்பெறற் பிண்டங் கருங்கட் பேய்மகள் கைபுடையூஉ காங்க நெய்த்தோர் தூஉய நிறைமகி ழிரும்பலி யெறும்பு மூசா விறும்பூது மரபிற் கருங்கட் காக்கையொடு பருந்திருந் தார 50 லோடாப் பூட்கை யொண்பொறிக் கழற்காற் பெருஞ்சமம் ததைந்த செருப்புகன் மறவ ருருமுநில ன திர்க்குங் குரலொடு கொளை புணர்ந்து பெருஞ்சோ றுகுத்தற் கெறியுங் கடுஞ்சின வேந்தேரின் பழங்குகுரன் முரசே. துறை - பெருஞ்சோற்றுநிலை. வண்ணமும் தூக்கும் அது. பெயர் - (க.சு) புகன்றவாயம். உ. மணிக்கவயென்றது நீலமணியாலே செய்த பாத்திரம், மணிக்கலத்தன்ன (க) கழியெனக்கூட்டி செய்தற்பூனின் கருமையா னும் அதன் பாசடைக்கருமையானும் மணிக்கலம் போ, நகழியொவுனாக்க, டு. கானலென்றது. தன்களிடத்துவந்து இரைகொள்ளுவதற்குக் குருகு தங்கிவாழும் கானலென் நவாறு. க. புணரி வா ரூரலவென்றது. கடல்கொண்டு வந்த பங்கு இலா யிலே துவண்பட்ட கருத்தத்தாலே ஈனுகைக்கு. மெய்பெடுக் கரir p வாறு. ... ' - '' ' ' ' : '. ' . '' -':
8 : - - பதிற்றுப் பத்து . மென்றினை நுவணை முறைமுறை பகுக்கும் உரு புன்புலந் தழீஇய புறவணி வைப்பும் பல்பூஞ் செம்மற் காபேய மாறி யாக்கத் தன்ன நுண்மணற் கோடுகொன் ' டொண்ணுதன் மகளிர் கழலொடு மறு கும் விண்ணுயர்ந் தோங்கிய கடற்றவும் பிறவும் - கூ0 பணைகெழு வேந்தரும் வேளிரு மொன்றுமொழிந்து மொழிறது - * கடலவுங் காட்டவு மரண்வலியார் நடுங்க முரண்மிகு கடுங்குரல் விசும்படை பதிரக் கடுஞ்சினங் கடாஅய் முழங்கு மந்திரத் தருந்திறன் மரபிற் கடவுட் பேணிய 2 . ' ருயர்ந்தோ னேந்திய வரும்பெறற் பிண்டங் கருங்கட் பேய்மகள் கைபுடையூஉ காங்க நெய்த்தோர் தூஉய நிறைமகி ழிரும்பலி யெறும்பு மூசா விறும்பூது மரபிற் கருங்கட் காக்கையொடு பருந்திருந் தார 50 லோடாப் பூட்கை யொண்பொறிக் கழற்காற் பெருஞ்சமம் ததைந்த செருப்புகன் மறவ ருருமுநில திர்க்குங் குரலொடு கொளை புணர்ந்து பெருஞ்சோ றுகுத்தற் கெறியுங் கடுஞ்சின வேந்தேரின் பழங்குகுரன் முரசே . துறை - பெருஞ்சோற்றுநிலை . வண்ணமும் தூக்கும் அது . பெயர் - ( . சு ) புகன்றவாயம் . . மணிக்கவயென்றது நீலமணியாலே செய்த பாத்திரம் மணிக்கலத்தன்ன ( ) கழியெனக்கூட்டி செய்தற்பூனின் கருமையா னும் அதன் பாசடைக்கருமையானும் மணிக்கலம் போ நகழியொவுனாக்க டு . கானலென்றது . தன்களிடத்துவந்து இரைகொள்ளுவதற்குக் குருகு தங்கிவாழும் கானலென் நவாறு . . புணரி வா ரூரலவென்றது . கடல்கொண்டு வந்த பங்கு இலா யிலே துவண்பட்ட கருத்தத்தாலே ஈனுகைக்கு . மெய்பெடுக் கரir p வாறு . . . . ' - ' ' ' ' ' : ' . ' . ' ' - ' :