எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

- . பதிற்றுப் பத்து. கரு பூச லறியா நன்னாட் டியாண பறாஅக் காமரு கவினே. துறை - செந்துறைப்பாடாண்பாட்டு ஓண்ணம் - ஒழுதவண்ணம் தூக்கு - செந்தூக்கு பெயர் - (2) தொடர்ந்ததவளை. -. தொடர்ந்தகுவளை - ஆண்டுகள் தோறுமிட்டு ஆக்கவோஸ்டாது தொண்டு இட்டதே. ஈடாக எவ்வாண்டிற்கும் இடையருது. (தாடர்ந்துவரும் மென்றவாறு, ' இச்சிறப்பானே, இதற்கு, 'தொடர்ந்தகுவ'ை67ன் p பெயாயிற்று, n) மடி வயரென்பதனை. - வினையெச்சமுற்றாக்கி, அதனைத் (எ') தெள்விளியிசைப்பினேன்னும் Ear'யாடு முடிக்க, ( ) மகளிர் (க.) தெமாறு (எ) இசைப்பின், (அ ) காவிற் பசும 'யில் ஆலு மென்றது விற்புகுந்து. உழக்காதிருத்தந்பொருட்டு அவ் ைற் புள்ளோப்யும் உழகர்மகளிர் அதனைக் கடிய வேண்டித் தெள்விளியிசைப் பின், இயவர் இயங்களின் ஒலி கேட்ட பழக்கத்தானே தன்னைக் கடிகின்ற ஒலியையும் அவற்றின் ஒலியாகக்கருதி மயில் ஆலுமென்றவாது. க. , நெய்தல் மரபின் நிரைகள் செறுவென்றது செய்தல் - இஸ் .-- யறாது பூக்கும் மரபினையும் நிறைத்தவண்டி 250 யுமுடைய செறுவென்றவாத. கள்ளென்பது வண்டு, (கக) வல்வாயுருளி (க) அள்ளப்பட்டு (க்க) மண் - வொக் க. துள்ளுபுது ரப்பவென்றது: ராகாட்டாளர் துள்ளித் தரக் கையாலேயென் றவாறு, கார் அள.அயோகு விழும் மென்ற, " அவற்றைக் கழியப் போகின்ற காலத்து வருத்தமென் றலாறு, (க்கு) நன்னாட்டுக் (கசு:) கஸின் (க) நீ சிவம் தலை கோக்கலின். சிதைந்ததெடைவினை முடிவு செய்க - இதஞம் சொல்லியது, அவன் வென்றிச்சி தப்புக் கூறியவாயிற்று. (பி. - ம்) கக, ததுமே மண்டி. (24) திருவுடைத் தம்ம பெருவிறற் பகைவர் பைங்கண் யானைப் புணர்நிரை துமிய வந்துரந் தெறிந்த கறையடிக் கழற்காற் கயோ மறவர் கதழ்தொடை மறப்ப ரு ஷிளையினிது தந்து விளைவுமுட் நிருது
- . பதிற்றுப் பத்து . கரு பூச லறியா நன்னாட் டியாண பறாஅக் காமரு கவினே . துறை - செந்துறைப்பாடாண்பாட்டு ஓண்ணம் - ஒழுதவண்ணம் தூக்கு - செந்தூக்கு பெயர் - ( 2 ) தொடர்ந்ததவளை . - . தொடர்ந்தகுவளை - ஆண்டுகள் தோறுமிட்டு ஆக்கவோஸ்டாது தொண்டு இட்டதே . ஈடாக எவ்வாண்டிற்கும் இடையருது . ( தாடர்ந்துவரும் மென்றவாறு ' இச்சிறப்பானே இதற்கு ' தொடர்ந்தகுவ 'ை67ன் p பெயாயிற்று n ) மடி வயரென்பதனை . - வினையெச்சமுற்றாக்கி அதனைத் ( ' ) தெள்விளியிசைப்பினேன்னும் Ear ' யாடு முடிக்க ( ) மகளிர் ( . ) தெமாறு ( ) இசைப்பின் ( ) காவிற் பசும ' யில் ஆலு மென்றது விற்புகுந்து . உழக்காதிருத்தந்பொருட்டு அவ் ைற் புள்ளோப்யும் உழகர்மகளிர் அதனைக் கடிய வேண்டித் தெள்விளியிசைப் பின் இயவர் இயங்களின் ஒலி கேட்ட பழக்கத்தானே தன்னைக் கடிகின்ற ஒலியையும் அவற்றின் ஒலியாகக்கருதி மயில் ஆலுமென்றவாது . . நெய்தல் மரபின் நிரைகள் செறுவென்றது செய்தல் - இஸ் . - - யறாது பூக்கும் மரபினையும் நிறைத்தவண்டி 250 யுமுடைய செறுவென்றவாத . கள்ளென்பது வண்டு ( கக ) வல்வாயுருளி ( ) அள்ளப்பட்டு ( க்க ) மண் - வொக் . துள்ளுபுது ரப்பவென்றது : ராகாட்டாளர் துள்ளித் தரக் கையாலேயென் றவாறு கார் அள . அயோகு விழும் மென்ற அவற்றைக் கழியப் போகின்ற காலத்து வருத்தமென் றலாறு ( க்கு ) நன்னாட்டுக் ( கசு : ) கஸின் ( ) நீ சிவம் தலை கோக்கலின் . சிதைந்ததெடைவினை முடிவு செய்க - இதஞம் சொல்லியது அவன் வென்றிச்சி தப்புக் கூறியவாயிற்று . ( பி . - ம் ) கக ததுமே மண்டி . ( 24 ) திருவுடைத் தம்ம பெருவிறற் பகைவர் பைங்கண் யானைப் புணர்நிரை துமிய வந்துரந் தெறிந்த கறையடிக் கழற்காற் கயோ மறவர் கதழ்தொடை மறப்ப ரு ஷிளையினிது தந்து விளைவுமுட் நிருது