எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

5.2 பதிற்றும் பத்து பெருமை கொள்ளும் இயல்பையுடைய அணியாய்ரிற்கும் பெரும்படை யெ '' - ' ' . ' ஈ. அஸ்வபிறர்ச்செய்தும் புழிப் பிறவ ரயெத் விரியும் இரண்டாவ த ைஅவை செய்தkெe திற செய்தலென்றுந்தொழிலைப் போந்த பொரு பாற்செய்த்துப்பாக் தொழிலாக்கி அதனொடு முடிக்க, க குலையிழிபு அறியாச் சாபமென்றது போர்வேட்கையான் இன்ன பொழுது போருண்டாமென்று அறியாதே எப்பொழுதும் நாணியேற்றியே இடக்கும் வில்லென்றவாறு. 'ககூ, அம்புகளை வறியாவொன்றது போர்வேட்கையாக 'எப்பொழு தும் கையினின்றும் அம்பைக் 'களை தல்றியாவென்றவாறு. தாங்கு பாலங்கு இருக்கையென்றது பாட். இடம்படாது செறிந்து துளங்குகின்ற இருப் பென்றவாறு கச.. இடா ஏணி - அளவிடப்படாத ல்லே. இயலென்றது பாசறை க்குள்ள வியல்பை; பாசறை -- அறையெனத் தலைக்குறைந்தது, '' அ. உண்மாரும், தின்மாருமென்பன குறுகியின் றன், உண்மாரை யும் தின்பாரை மென்னும் இரண்டாவது விகாரத்தாற்பொக்கது.. ஆறியா தென்பதனை. அறியாமலெனத்திரிக்க உச - ரு. வறிது. வ...க்கு இறைஞ்சிய ர்ே, சால் வெள்ளி: ../4ம் கெழுபொழுதோடு ஆரியம் நிற்பவென்றது சிறிது வடக்கிறைஞ்சிமன் புகழான மைந்த வெள்ளி மழைக்குப்பயன்படும் மற்றைக் கோட்களுடனே தான் நிற்குநாளிலே நிற்கவென் றவாறு பொழுதென்றது, அதற்கு அடியாகிய கோளை. வறிது வடக்கிதைஞ்சியவென்னும் அடைச்சிறப்பாக, இதற்கு, சீர்சால் வெள்ளி' என்று பெயராயிற்று: (ரு) பெரும்படைத் தலைவ, (க்க) திறம் இழைகணவ, (கச) குருசில், (கரு) நீர் நிலமுதலைந் தினையும் (கசு) அளந்து முடி.வரியினும் பெருமை அளக் தறிதற்கரியை , (கா) நின் செல்லமிக்கபெருயை இனிதா கரை டேம் , அஃது ஏவாறிருந்ததென்னின், (2) வாடாச்சொன்றி, (அ) மழை (உக) காரெ தர்பருவம் நாட்டம் (10) பேராயாணர்த்து; அப்பெற்றிப்பட்ட நின்வளம் வாழ்கவென வினை முடிவு செய்க இரு சொல்லியது, அவன் பெருமையும் கொடைச்சி பட்டயுங்கூறி வாழ்த்திய வாறாயிற்று. (உரு, மாவாயுல னாஞ்சிலாடா: கடாஅஞ்சென்னிய கடுங்கண் யானை மனம்பாந்தபுலம் வளம்பாப்பறியா
5 . 2 பதிற்றும் பத்து பெருமை கொள்ளும் இயல்பையுடைய அணியாய்ரிற்கும் பெரும்படை யெ ' ' - ' ' . ' . அஸ்வபிறர்ச்செய்தும் புழிப் பிறவ ரயெத் விரியும் இரண்டாவ ைஅவை செய்தkெe திற செய்தலென்றுந்தொழிலைப் போந்த பொரு பாற்செய்த்துப்பாக் தொழிலாக்கி அதனொடு முடிக்க குலையிழிபு அறியாச் சாபமென்றது போர்வேட்கையான் இன்ன பொழுது போருண்டாமென்று அறியாதே எப்பொழுதும் நாணியேற்றியே இடக்கும் வில்லென்றவாறு . ' ககூ அம்புகளை வறியாவொன்றது போர்வேட்கையாக ' எப்பொழு தும் கையினின்றும் அம்பைக் ' களை தல்றியாவென்றவாறு . தாங்கு பாலங்கு இருக்கையென்றது பாட் . இடம்படாது செறிந்து துளங்குகின்ற இருப் பென்றவாறு கச . . இடா ஏணி - அளவிடப்படாத ல்லே . இயலென்றது பாசறை க்குள்ள வியல்பை ; பாசறை - - அறையெனத் தலைக்குறைந்தது ' ' . உண்மாரும் தின்மாருமென்பன குறுகியின் றன் உண்மாரை யும் தின்பாரை மென்னும் இரண்டாவது விகாரத்தாற்பொக்கது . . ஆறியா தென்பதனை . அறியாமலெனத்திரிக்க உச - ரு . வறிது . . . . க்கு இறைஞ்சிய ர்ே சால் வெள்ளி : . . / 4ம் கெழுபொழுதோடு ஆரியம் நிற்பவென்றது சிறிது வடக்கிறைஞ்சிமன் புகழான மைந்த வெள்ளி மழைக்குப்பயன்படும் மற்றைக் கோட்களுடனே தான் நிற்குநாளிலே நிற்கவென் றவாறு பொழுதென்றது அதற்கு அடியாகிய கோளை . வறிது வடக்கிதைஞ்சியவென்னும் அடைச்சிறப்பாக இதற்கு சீர்சால் வெள்ளி ' என்று பெயராயிற்று : ( ரு ) பெரும்படைத் தலைவ ( க்க ) திறம் இழைகணவ ( கச ) குருசில் ( கரு ) நீர் நிலமுதலைந் தினையும் ( கசு ) அளந்து முடி . வரியினும் பெருமை அளக் தறிதற்கரியை ( கா ) நின் செல்லமிக்கபெருயை இனிதா கரை டேம் அஃது ஏவாறிருந்ததென்னின் ( 2 ) வாடாச்சொன்றி ( ) மழை ( உக ) காரெ தர்பருவம் நாட்டம் ( 10 ) பேராயாணர்த்து ; அப்பெற்றிப்பட்ட நின்வளம் வாழ்கவென வினை முடிவு செய்க இரு சொல்லியது அவன் பெருமையும் கொடைச்சி பட்டயுங்கூறி வாழ்த்திய வாறாயிற்று . ( உரு மாவாயுல னாஞ்சிலாடா : கடாஅஞ்சென்னிய கடுங்கண் யானை மனம்பாந்தபுலம் வளம்பாப்பறியா