எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

கூ பதிற்றுப் பத்து போரெதிர் வேந்தர் தாரழிந் தொமாலின் மருதிமிழ்ந் தோங்கிய நளியிரும் பாப்பின் மணன்மலி பெருந்துறைத் ததைந்த காஞ்சியொடு உ முருக்குத் தாழ் பெழிலிய நெருப்புற ழடைகரை நந்து காசையொடு செவ்வரி யுகளுங் கழனி வாயிற் பழனப் படப்பை யழன் மருள் பூவின் நாமரை வளை மகள் குமு அது மலர்ந்த வாம்ப உடு வறா. வாணரவ ரகன்றலை நாடே, துறை - வஞ்சித்துறைப்பாடாண்பாட்டு வண்ணம் - ஆதவண்ணம், தாக்கு - செந்தாக்கு : பெயர் - (கச) ததைந்த காஞ்சி க, - அலந்தலையெனல் விகாரம், கரு. விண்னுயர் வைப்பின் காடென்றது மரங்கள் விண்ணிலே செல்லவோங்கி............ மாறியுரைப்பாரு முளர். கசு, ததைந்த காஞ்சியென் றது விளையாட்டு மகளிர். பலரும் - தளிரும் முறியும் தாதும் பூவும் கோடலாற் சிதைவு பட்டுக் கிடக்கின்ற காஞ்சியென் றவாறு, இச்சி தப்பானே இதற்கு, நதைந்தகாஞ்சி என்று பெயராயிற்று. உ - ச. வளைமகள் குறா அது மலர்ந்த ஆம்பலென்றது. விளை யாட்டு மகளிர் குறுதற்கு எட்டாமையாலே மலர்ந்த ஆம்ப லென் நவாறு குராம் வெணத்திரிக்க, (க) குட்டுவ, (கள்) போரெதிர் வேந்தர் தாதழிந்து ஓரான், (உடு) அவர் அகான் தரைநாடு (கரு)காடாயின், அதனை (க்க) கின்னயந்து வரு வேம் கண்டாமெனக்கூட்டி வினை முடிவுசெய்க இதனாம் சொல்லியது, அவன் வென்றிச் சிறப்புக் கட்டியவாறாயிற்று. ( மா சே திரவேக் தா தாற்ழிந்து ஓராலின், (உளு நாடு (கரு) காடாயின் வேர் படுத்துச்செலவிலை 'மேட்டுக் கூறினமையால், வஞ்சித்துறைப் பாமானாவித்து, தன் (பி - ம்.) கடு. காடாயினவே, ( (உச) நேருவயி னொளிறு மின்னுப்பாக் தாங்குப் புலியுறை கழித்த புலவுவா யெஃக மேள வாடவும் வலனுயர்த் தேந்தி -- -
கூ பதிற்றுப் பத்து போரெதிர் வேந்தர் தாரழிந் தொமாலின் மருதிமிழ்ந் தோங்கிய நளியிரும் பாப்பின் மணன்மலி பெருந்துறைத் ததைந்த காஞ்சியொடு முருக்குத் தாழ் பெழிலிய நெருப்புற ழடைகரை நந்து காசையொடு செவ்வரி யுகளுங் கழனி வாயிற் பழனப் படப்பை யழன் மருள் பூவின் நாமரை வளை மகள் குமு அது மலர்ந்த வாம்ப உடு வறா . வாணரவ ரகன்றலை நாடே துறை - வஞ்சித்துறைப்பாடாண்பாட்டு வண்ணம் - ஆதவண்ணம் தாக்கு - செந்தாக்கு : பெயர் - ( கச ) ததைந்த காஞ்சி - அலந்தலையெனல் விகாரம் கரு . விண்னுயர் வைப்பின் காடென்றது மரங்கள் விண்ணிலே செல்லவோங்கி . . . . . . . . . . . . மாறியுரைப்பாரு முளர் . கசு ததைந்த காஞ்சியென் றது விளையாட்டு மகளிர் . பலரும் - தளிரும் முறியும் தாதும் பூவும் கோடலாற் சிதைவு பட்டுக் கிடக்கின்ற காஞ்சியென் றவாறு இச்சி தப்பானே இதற்கு நதைந்தகாஞ்சி என்று பெயராயிற்று . - . வளைமகள் குறா அது மலர்ந்த ஆம்பலென்றது . விளை யாட்டு மகளிர் குறுதற்கு எட்டாமையாலே மலர்ந்த ஆம்ப லென் நவாறு குராம் வெணத்திரிக்க ( ) குட்டுவ ( கள் ) போரெதிர் வேந்தர் தாதழிந்து ஓரான் ( உடு ) அவர் அகான் தரைநாடு ( கரு ) காடாயின் அதனை ( க்க ) கின்னயந்து வரு வேம் கண்டாமெனக்கூட்டி வினை முடிவுசெய்க இதனாம் சொல்லியது அவன் வென்றிச் சிறப்புக் கட்டியவாறாயிற்று . ( மா சே திரவேக் தா தாற்ழிந்து ஓராலின் ( உளு நாடு ( கரு ) காடாயின் வேர் படுத்துச்செலவிலை ' மேட்டுக் கூறினமையால் வஞ்சித்துறைப் பாமானாவித்து தன் ( பி - ம் . ) கடு . காடாயினவே ( ( உச ) நேருவயி னொளிறு மின்னுப்பாக் தாங்குப் புலியுறை கழித்த புலவுவா யெஃக மேள வாடவும் வலனுயர்த் தேந்தி - - -