எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

மூன்றாம் பத்து. 2 .... பங்குபு என்பதனைத் தூங்கவெனத் திரித்துக் கால் வமைதியெனக்கொள்க. தகைத்தல் - கட்டுதல்), உக. வில்விசை மாட்டிய விழுச்சீர் ஐயதியென்பது விசைனா யுடைய வில்லானும் துணையுருவ எய்ய முடியாது மிக்க - கனத்தைப்புடைய ஐயவித்திலாமென் றவாறு E எ. கருங்கண் - கொடியகண். 'வழங்குதல் - ஆ த ல், (கக) உரவோரும்பல், சஸ்) தோன்றல், (27) சூட்டுக., நீ (.க ) Fறினையாதலின், (கழுத்பா ', {i=4; } அரியதாம் பெறும் பாழாகுமெனக்கட்டி 521முடி செய்க. இதனாற்சொல்லியது, அமைச்சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று சீறினேயாதலின், நாடும்கழு தண்டனை பாழாகுமெம் எடுத்துச் செல் வி20 மோலிட்டுக்கூலிமையால், வஞ்சித்துறைப் பாடானாயிற்று, (கஎ) 'உனை பொலிந்தமா என்பது முதலா காலிடி.யும் (2.ச) 'கடிமிகா' என்பதுமு தலா இரண்டடியும் வஞ்சியடியால்லந்தமையால், வஞ்சித்துக்குமாயிற்று: 20. புகள் தடா" அடியிடையும், "ஒரு" என அடியினி.றுதியும் '- - - - - ()' சி-ம்.) " கா, சிறு செல். ச, ஞாயிறு கொண்ட (உங.) அலந்தலை யுன்னத் தங்கவடு பொருந்திச் சிதடி கரையப் பெருவறங் கூர்ந்து நிலம்பை தற்ற புலங்கெடு காலையும் வாங்கும் தகைத்த கலப்பைய மாங்கண் ரு மன்றம் போந்து மறுகுசிறை பாடும் வயிரிய மாக்கள் கடும்பசி நீங்கப் பொன்செய் புனையிழை யொலிப்பப் பெரிதுவந்து நெஞ்சுமலி யுவகைய ருண்டுமலிந் தாடக்க ம் சிறுமகி ழாலும் பெருங்கலம் வீசும் க0 போரடு தானைப் பொலந்தார்க் குட்டுவ நின்னயந்து வருவேங் கண்டனம் புன்மிக்கு வழங்கும் ரற்றென மருங்கு கெடத் தூர்ந்து பெருங்கவி னழிந்த வாற்ற வேறுபுணர்ந் தண்ணன் மரையா வமர்ந்தினி துறையும் கரு விண்ணுயர் வைப்பின் காடா யினரின் மைந்துமலி பெரும்புக் மறியார் மலைந்த -
மூன்றாம் பத்து . 2 . . . . பங்குபு என்பதனைத் தூங்கவெனத் திரித்துக் கால் வமைதியெனக்கொள்க . தகைத்தல் - கட்டுதல் ) உக . வில்விசை மாட்டிய விழுச்சீர் ஐயதியென்பது விசைனா யுடைய வில்லானும் துணையுருவ எய்ய முடியாது மிக்க - கனத்தைப்புடைய ஐயவித்திலாமென் றவாறு E . கருங்கண் - கொடியகண் . ' வழங்குதல் - ல் ( கக ) உரவோரும்பல் சஸ் ) தோன்றல் ( 27 ) சூட்டுக . நீ ( . ) Fறினையாதலின் ( கழுத்பா ' { i = 4 ; } அரியதாம் பெறும் பாழாகுமெனக்கட்டி 521முடி செய்க . இதனாற்சொல்லியது அமைச்சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று சீறினேயாதலின் நாடும்கழு தண்டனை பாழாகுமெம் எடுத்துச் செல் வி20 மோலிட்டுக்கூலிமையால் வஞ்சித்துறைப் பாடானாயிற்று ( கஎ ) ' உனை பொலிந்தமா என்பது முதலா காலிடி . யும் ( 2 . ) ' கடிமிகா ' என்பதுமு தலா இரண்டடியும் வஞ்சியடியால்லந்தமையால் வஞ்சித்துக்குமாயிற்று : 20 . புகள் தடா அடியிடையும் ஒரு என அடியினி . றுதியும் ' - - - - - ( ) ' சி - ம் . ) கா சிறு செல் . ஞாயிறு கொண்ட ( உங . ) அலந்தலை யுன்னத் தங்கவடு பொருந்திச் சிதடி கரையப் பெருவறங் கூர்ந்து நிலம்பை தற்ற புலங்கெடு காலையும் வாங்கும் தகைத்த கலப்பைய மாங்கண் ரு மன்றம் போந்து மறுகுசிறை பாடும் வயிரிய மாக்கள் கடும்பசி நீங்கப் பொன்செய் புனையிழை யொலிப்பப் பெரிதுவந்து நெஞ்சுமலி யுவகைய ருண்டுமலிந் தாடக்க ம் சிறுமகி ழாலும் பெருங்கலம் வீசும் க0 போரடு தானைப் பொலந்தார்க் குட்டுவ நின்னயந்து வருவேங் கண்டனம் புன்மிக்கு வழங்கும் ரற்றென மருங்கு கெடத் தூர்ந்து பெருங்கவி னழிந்த வாற்ற வேறுபுணர்ந் தண்ணன் மரையா வமர்ந்தினி துறையும் கரு விண்ணுயர் வைப்பின் காடா யினரின் மைந்துமலி பெரும்புக் மறியார் மலைந்த -