எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

பதிற்றுப் பத்து. லுளைப்பொலிந்த மா விழைப்பொலிந்த களிறு வம்புபரந்த தே 2) மெர்க்கெதிர்ந்த புகன் மறவ ரொடு - துஞ்சுமரத் துவன்றிய மலரகன் பறந்தலை யோங்குநிலை வாயிற் றூங்குபு தகைத்த வில்விசை மாட்டிய விழுச்சீரையவிக் கடிமிளைக் குண்டு கிடங்கி உரு னெடுமதி னிரைப்பதணத் தண்ணலம் பெருங்கோட் டகப்பா வெறிந்த பொன்புனை யுழிஞை வெல்போர்க் குட்டுவ போர்த்தெறிந்த பறையாற் புனல்செறுக் குநரு நீர்த்தரு பூச லினம்பழிக் குநரு கூ0 மொலித்தலை விழவின் மலியும் யாணர் நாடுகெழு தண்டணை சீறினை யாகலின் குடதிசை மாய்ந்து குணமுதற் றோன்றிப் பாயிரு ளகற்றும் பயங்கெழு பண்பின் ஞாயிறு கோடா நன்பக லமயத்துக் கூடு கவலை வெண்ணரி கூஉமுறை பயிற்றிக் கழல்கட் கூகை குழறுகுரற் பாணிக் கருங்கட பேய்மகள் வழங்கும் பெருப்பர் மாகும் எளிய தாமே. துறை - வருசத்துறைப்பாடாண்பாட்டு, வண்ணம் - ஒழுகுவண்ணமும் சொற்சீர்வண்ணமும், தாக்கு - செந்தூக்கும் வஞ்சித் தூக்கும் பெயர்(கச) கயிறு குழைகவை * . - - - - - - - உம் அக்கம், பகைவர்க்கஞ்சுதல், அன்பு - பொருள் மேல்பு. - கக, சிரறு சில அறியவென்றது பல்லு ற்றொழியச் சில்லூற்றாக அறியவென் றவாறு பொறுதல் - தெறுதல், ககன்று குடி முகலையென்றது. தன்னால் நீர்வாங்குவது பெரி தன்றித் தற்கத்தையே நின்று வாக்கப்பட்டு முகவையென்றவாறு: --இச்சிறப்பானே இதற்கு, கயிறு குழைகவை என்று பெயமாயிற்று.
பதிற்றுப் பத்து . லுளைப்பொலிந்த மா விழைப்பொலிந்த களிறு வம்புபரந்த தே 2 ) மெர்க்கெதிர்ந்த புகன் மறவ ரொடு - துஞ்சுமரத் துவன்றிய மலரகன் பறந்தலை யோங்குநிலை வாயிற் றூங்குபு தகைத்த வில்விசை மாட்டிய விழுச்சீரையவிக் கடிமிளைக் குண்டு கிடங்கி உரு னெடுமதி னிரைப்பதணத் தண்ணலம் பெருங்கோட் டகப்பா வெறிந்த பொன்புனை யுழிஞை வெல்போர்க் குட்டுவ போர்த்தெறிந்த பறையாற் புனல்செறுக் குநரு நீர்த்தரு பூச லினம்பழிக் குநரு கூ0 மொலித்தலை விழவின் மலியும் யாணர் நாடுகெழு தண்டணை சீறினை யாகலின் குடதிசை மாய்ந்து குணமுதற் றோன்றிப் பாயிரு ளகற்றும் பயங்கெழு பண்பின் ஞாயிறு கோடா நன்பக லமயத்துக் கூடு கவலை வெண்ணரி கூஉமுறை பயிற்றிக் கழல்கட் கூகை குழறுகுரற் பாணிக் கருங்கட பேய்மகள் வழங்கும் பெருப்பர் மாகும் எளிய தாமே . துறை - வருசத்துறைப்பாடாண்பாட்டு வண்ணம் - ஒழுகுவண்ணமும் சொற்சீர்வண்ணமும் தாக்கு - செந்தூக்கும் வஞ்சித் தூக்கும் பெயர் ( கச ) கயிறு குழைகவை * . - - - - - - - உம் அக்கம் பகைவர்க்கஞ்சுதல் அன்பு - பொருள் மேல்பு . - கக சிரறு சில அறியவென்றது பல்லு ற்றொழியச் சில்லூற்றாக அறியவென் றவாறு பொறுதல் - தெறுதல் ககன்று குடி முகலையென்றது . தன்னால் நீர்வாங்குவது பெரி தன்றித் தற்கத்தையே நின்று வாக்கப்பட்டு முகவையென்றவாறு : - - இச்சிறப்பானே இதற்கு கயிறு குழைகவை என்று பெயமாயிற்று .