எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

பதிற்றுப்பத்து படும் தோற்றமில்ராயினுமொவும் வல்லாராயினுமென்றதற்கு ஒரு கல்வி மாட்டாராயினுமெனவு முரைக்க. - - யாவராயினும் மென்தவும்மை இழிவுசிறப்பு; வல்லாபாயினுமென்ற கம்மை எதிர்மறை (க) நடந்து (கா.) கடந்து (கச) கிறி இ. (க.க) வீசியென் நின்ற "வற்றை (உக) நெஞ்சினனென்னு முற்றுவினைக்குறிப்பொடு முடிக்க, 2. வயிறுப்சிகாவீயலனெ " மூன்றுவதும் கொண்ட கூறியதற்கு மழைபெய்யா விரைவில்காலைத் தன் பரிகா மாயுள்ளார்க்கு அவர்கள் பசித்து வருந்தாமல் வேண்டும்பொழுதுகளிலே. வேண்டுவன் - கொடுக்கு ெgy ஒருகொடைநிலையாக வரைக்க (க) நும்கோ யாரென வினவின் எங்கோ , (11) சேரலாதன், அவன் - • கண்ணிவாழ்க; அவணியல்பிருக்குமாறு சொல்லின், (எ) மாற்றோர் தோத்து மாறியவினையே (சு) வெயிற்றுகளனைத்தும் வாய்த்தலறியான்; (க) பொய்த்த ல தியான்; (20) அட்டுமலர்மார்பன், (2 ). கொடைக்கடனமர்ந்த : கோடாகெஞ்சினன் , கோடையிடத்து (உரு) எழிலி தலையாதாயினும் --(உசு) வயிறுபசிகூரவீயலன்; ஆதலான், (2-எ) அவனையீன் நதாய் வயிறுவிளங்கு வாளாகவென வினை முடிவுசெய்க. - இதனாற்சொல்லியது, அவன் மகன் செல்வப் பொலிவுகண்டு நீ யாரு டையபாணனென்று வினவியாற்கு யான் - இன்னாருடையேனென்று - சொல்லி முடிக்க, அவன் குணங்களின் கூறிப் பின்னவனை வாழ்த்தி முடித்த 'வாறாயிற்று. - - (2) 'இருமுந்நீர்' எனவும், (க.) முரணியோர்'. எனவும், (கள்) 'கடி மிளை' எனவும், (க) "நெமேதில்' எனவு மெழுந்த நான்கடியும் வஞ்சி படியாகலான், வஞ்சித்துக்குமாயிற்று. க. - கனவினுமென்பது கூன். (பி-ம்.) 50. ஓங்குகடந்து, ஒருங்குநடந்து. (உ.க. எமக்கும். (க0) இதன்பந்தத்து, யவளர்ப்பிணித்தென்றது. யவனரைப் போருள் அகப்படுத்தியென் வாது. செய் தலைப்பெய்து கை பிற்கொனஇ யென்பதற்கு, அக்காலத்துத் தோற்றாரை நெய்யைத் தலையிற்பெய்து கையைப் பிறகு பிணித்தேன் அரைக்க அருவிலைகன்கலம் வயிரமொடுகொண்டென்றது. அந்த யவன்ரைப் பின் தண்டமாக எருவியோன் கலமும் வயிரமுங்கொண்டென் நவாம். இ ப - - - - - -----
பதிற்றுப்பத்து படும் தோற்றமில்ராயினுமொவும் வல்லாராயினுமென்றதற்கு ஒரு கல்வி மாட்டாராயினுமெனவு முரைக்க . - - யாவராயினும் மென்தவும்மை இழிவுசிறப்பு ; வல்லாபாயினுமென்ற கம்மை எதிர்மறை ( ) நடந்து ( கா . ) கடந்து ( கச ) கிறி . ( . ) வீசியென் நின்ற வற்றை ( உக ) நெஞ்சினனென்னு முற்றுவினைக்குறிப்பொடு முடிக்க 2 . வயிறுப்சிகாவீயலனெ மூன்றுவதும் கொண்ட கூறியதற்கு மழைபெய்யா விரைவில்காலைத் தன் பரிகா மாயுள்ளார்க்கு அவர்கள் பசித்து வருந்தாமல் வேண்டும்பொழுதுகளிலே . வேண்டுவன் - கொடுக்கு ெgy ஒருகொடைநிலையாக வரைக்க ( ) நும்கோ யாரென வினவின் எங்கோ ( 11 ) சேரலாதன் அவன் - கண்ணிவாழ்க ; அவணியல்பிருக்குமாறு சொல்லின் ( ) மாற்றோர் தோத்து மாறியவினையே ( சு ) வெயிற்றுகளனைத்தும் வாய்த்தலறியான் ; ( ) பொய்த்த தியான் ; ( 20 ) அட்டுமலர்மார்பன் ( 2 ) . கொடைக்கடனமர்ந்த : கோடாகெஞ்சினன் கோடையிடத்து ( உரு ) எழிலி தலையாதாயினும் - - ( உசு ) வயிறுபசிகூரவீயலன் ; ஆதலான் ( 2 - ) அவனையீன் நதாய் வயிறுவிளங்கு வாளாகவென வினை முடிவுசெய்க . - இதனாற்சொல்லியது அவன் மகன் செல்வப் பொலிவுகண்டு நீ யாரு டையபாணனென்று வினவியாற்கு யான் - இன்னாருடையேனென்று - சொல்லி முடிக்க அவன் குணங்களின் கூறிப் பின்னவனை வாழ்த்தி முடித்த ' வாறாயிற்று . - - ( 2 ) ' இருமுந்நீர் ' எனவும் ( . ) முரணியோர் ' . எனவும் ( கள் ) ' கடி மிளை ' எனவும் ( ) நெமேதில் ' எனவு மெழுந்த நான்கடியும் வஞ்சி படியாகலான் வஞ்சித்துக்குமாயிற்று . . - கனவினுமென்பது கூன் . ( பி - ம் . ) 50 . ஓங்குகடந்து ஒருங்குநடந்து . ( . . எமக்கும் . ( க0 ) இதன்பந்தத்து யவளர்ப்பிணித்தென்றது . யவனரைப் போருள் அகப்படுத்தியென் வாது . செய் தலைப்பெய்து கை பிற்கொனஇ யென்பதற்கு அக்காலத்துத் தோற்றாரை நெய்யைத் தலையிற்பெய்து கையைப் பிறகு பிணித்தேன் அரைக்க அருவிலைகன்கலம் வயிரமொடுகொண்டென்றது . அந்த யவன்ரைப் பின் தண்டமாக எருவியோன் கலமும் வயிரமுங்கொண்டென் நவாம் . - - - - - - - - - -