எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

உக லம்புடை இரண்டாம் பத்து. கரு விரியுளை மாவுங் களிறும் தேரும் வயிரியர் கண்ணுளர்க் கோம்பாது வீசிக் கடிமிளைக் குண்டுகிடங்கி னெமெதி னிலைஞாயி - யாமெயி லுள்ளழித் துண்ட 2) 'டொஅ வடுபுகை பட்டுமலர் மார்பா னெமர்க்கும் பிறர்க்கும் பாவ ராயினும் பரிசின் மாக்கள் வல்லா ராயினும் கொடைக்கட னமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் மன்னுயி ரழிய யாண்டுபல மாறித் - உரு தண்ணிய லெழிலி தலையா தாயினும் வயிறுபசி கூ.ர வீயலன் " - வயிறுமா சியேரவ னீன்ற தாயே, துறை - இயன் மொழி வாழ்த்து.. - வண்ணம் - ஒழுதவண்ணமும் சொற்சீர்வண்ணழம். நாக்கு - செந்தூக்கும் வஞ்சித்துக்கும், டெரி' - (20) அட்டுமலர்மார்பன். - "... - யோகாயெண்விரியும். இரண்டாவதாத்தச்சென் நெண்பதற்கும் இடத்திலேசென்றென்பது - பொருளாக்காது முடிவிலே செய்தொபது பொருத்தி அதற்குப் போக் தபொருள் முடிவுசெயலாக்கி, அதனொடுமுடிக்க, மேka (4.2..3.) கொடடக்கட்டான மாத்த கோடா நெஞ்சின கொன்று : கொடைகடபதின்று; Fr tiar D {* * ) ஓம்பாது வீர் ( for r கொடை கூறியதற்குக் காத்தற்கும்: (SF தவிடக் bொன்'டவற்ல நக - தளம்பாடச் சென்றார்க்குக் கொடுக்குங்கொல் - பென், வரைக்க - (0, அடா - Las: - :ர்சுடு புகை. அட்டுமலர்மார்பனென் த tto of u+1=3> ij & கொல் அச்செருக்கானோ' அகண் மார்பபேன் தலாறு, இச்சிதப்பானே இதற்கு அட்டுமலர்மார்பன் என்று பெயராயிற்று. உ, எமர்க்கும் பிறர்க்குமென்நின் றவற்றைக் கொடைக்கடன மாத்த வென்பதனெம் முடித்து, எயர்க்கென்றது தன் பாணரக்சிய வெமர்க் கென்றும் பிறர்க்கென்றது தார் பாணரல்லாத பிறர்க்கென் பமுரைக்க கை பரிசியன் மாக்கள் யாவராயினும் வல்லாராயினுமெனக் கூட்டிப் பரிசின் மாக்களெல்: நதற்கு முன்சொன்ன எமாக்கும் பிறர்க்கு யெனப்பட்டாரையே யாக்கி யாவராயினுமென்பதற்குக் கண்டார் மதிக்கப் கா4, . ' . . . . ' ' . ' .: ' . '.
உக லம்புடை இரண்டாம் பத்து . கரு விரியுளை மாவுங் களிறும் தேரும் வயிரியர் கண்ணுளர்க் கோம்பாது வீசிக் கடிமிளைக் குண்டுகிடங்கி னெமெதி னிலைஞாயி - யாமெயி லுள்ளழித் துண்ட 2 ) ' டொஅ வடுபுகை பட்டுமலர் மார்பா னெமர்க்கும் பிறர்க்கும் பாவ ராயினும் பரிசின் மாக்கள் வல்லா ராயினும் கொடைக்கட னமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் மன்னுயி ரழிய யாண்டுபல மாறித் - உரு தண்ணிய லெழிலி தலையா தாயினும் வயிறுபசி கூ . வீயலன் - வயிறுமா சியேரவ னீன்ற தாயே துறை - இயன் மொழி வாழ்த்து . . - வண்ணம் - ஒழுதவண்ணமும் சொற்சீர்வண்ணழம் . நாக்கு - செந்தூக்கும் வஞ்சித்துக்கும் டெரி ' - ( 20 ) அட்டுமலர்மார்பன் . - . . . - யோகாயெண்விரியும் . இரண்டாவதாத்தச்சென் நெண்பதற்கும் இடத்திலேசென்றென்பது - பொருளாக்காது முடிவிலே செய்தொபது பொருத்தி அதற்குப் போக் தபொருள் முடிவுசெயலாக்கி அதனொடுமுடிக்க மேka ( 4 . 2 . . 3 . ) கொடடக்கட்டான மாத்த கோடா நெஞ்சின கொன்று : கொடைகடபதின்று ; Fr tiar D { * * ) ஓம்பாது வீர் ( for r கொடை கூறியதற்குக் காத்தற்கும் : ( SF தவிடக் bொன் ' டவற்ல நக - தளம்பாடச் சென்றார்க்குக் கொடுக்குங்கொல் - பென் வரைக்க - ( 0 அடா - Las : - : ர்சுடு புகை . அட்டுமலர்மார்பனென் tto of u + 1 = 3 > ij & கொல் அச்செருக்கானோ ' அகண் மார்பபேன் தலாறு இச்சிதப்பானே இதற்கு அட்டுமலர்மார்பன் என்று பெயராயிற்று . எமர்க்கும் பிறர்க்குமென்நின் றவற்றைக் கொடைக்கடன மாத்த வென்பதனெம் முடித்து எயர்க்கென்றது தன் பாணரக்சிய வெமர்க் கென்றும் பிறர்க்கென்றது தார் பாணரல்லாத பிறர்க்கென் பமுரைக்க கை பரிசியன் மாக்கள் யாவராயினும் வல்லாராயினுமெனக் கூட்டிப் பரிசின் மாக்களெல் : நதற்கு முன்சொன்ன எமாக்கும் பிறர்க்கு யெனப்பட்டாரையே யாக்கி யாவராயினுமென்பதற்குக் கண்டார் மதிக்கப் கா4 . ' . . . . ' ' . ' . : ' . ' .