எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

கஅ பதிற்றுப்பத்து கரு இயார்கொ வளியை - யினந்தோ டகல வூருட னெழுந்து நிலங்கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ வாழ்த லீயா வளனறு பைதிர மன்ன வாயின பழனந் தோறு 20 மழன்மலி தாமரை யாம்பலொடு மலர்ந்து நெல்லின் செறுவி னெய்தல் பூப்ப வரிநர் கொய்வாண் மடங்க வறைர் தீம்பிழி யெந்திரம் பத்தல் வருந்த வின்றோ வன்றே தொன்றோர் காலை உரு நல்லம னளிய தாமெனச் சொல்லிக் கானுநர் கைபுடைத் திரங்க மாணா மாட்சிய மாண்டன பலவே. - துறை - பரிசிற்றுறைப்பாடாண்பாட்டு. வண்ணம் - ஒழதவண்ணழம் சொற்ரீரீவண்ணமும், தூக்கு - செந்தாக்கு, - பெயர் - (கஅ) வளனறுபைதிரம், க. சவர்கால் - செல்வைவிரும்பின் கால். உ. சுரன் வழியிலருமை ஈ. எஃகம்புலியுறைகழிப்பவென் ந்து எஃதினைப் புலியுறைகழித்துக் கடைவனகடைந்தும் அல்லன வாய்கறியும் போர்க்குரியவாம்படி பண்ண வென்றவாறு, டு. கூலமுற்றியவென் றது பண்டமாகமுற்றியவென்றவாறு; இனிப் பலிக்குரிய மந்றைப்பண்டங்கள் குறைவறக்க. டி.னவென்பாருமார், க.வம்பு - கைச்காடு, -- (இ) சான்றுப்பப் (ச) புலியுதை கழிப்பத் (அ) தோளோச்ச (20) அவ்லினை மேவுலையென் முடிக்க, கக எல்.லு னியிருந்தென்றது. பகற்பொழுதின்கண்ணே ஒரு வினோதமுமின்றி நெடுக வருந்தியிருந்தென்றவாறு. (க) பெற்ற (உ) மகிழென் முடிக்க அரிதுபெறு தலைப் பாயன் மேலேற்றுக. ஈண்டுப் பாயல் - உறக்கம் , (கசு) வருடனெழுந்து, இளந்தோடகலவெனவும் (கஎ) யாஞ்சில் கடிந்து நிலங்கண வாடவெனவங்கூட்டுக. ' *.'
கஅ பதிற்றுப்பத்து கரு இயார்கொ வளியை - யினந்தோ டகல வூருட னெழுந்து நிலங்கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ வாழ்த லீயா வளனறு பைதிர மன்ன வாயின பழனந் தோறு 20 மழன்மலி தாமரை யாம்பலொடு மலர்ந்து நெல்லின் செறுவி னெய்தல் பூப்ப வரிநர் கொய்வாண் மடங்க வறைர் தீம்பிழி யெந்திரம் பத்தல் வருந்த வின்றோ வன்றே தொன்றோர் காலை உரு நல்லம னளிய தாமெனச் சொல்லிக் கானுநர் கைபுடைத் திரங்க மாணா மாட்சிய மாண்டன பலவே . - துறை - பரிசிற்றுறைப்பாடாண்பாட்டு . வண்ணம் - ஒழதவண்ணழம் சொற்ரீரீவண்ணமும் தூக்கு - செந்தாக்கு - பெயர் - ( கஅ ) வளனறுபைதிரம் . சவர்கால் - செல்வைவிரும்பின் கால் . . சுரன் வழியிலருமை . எஃகம்புலியுறைகழிப்பவென் ந்து எஃதினைப் புலியுறைகழித்துக் கடைவனகடைந்தும் அல்லன வாய்கறியும் போர்க்குரியவாம்படி பண்ண வென்றவாறு டு . கூலமுற்றியவென் றது பண்டமாகமுற்றியவென்றவாறு ; இனிப் பலிக்குரிய மந்றைப்பண்டங்கள் குறைவறக்க . டி . னவென்பாருமார் . வம்பு - கைச்காடு - - ( ) சான்றுப்பப் ( ) புலியுதை கழிப்பத் ( ) தோளோச்ச ( 20 ) அவ்லினை மேவுலையென் முடிக்க கக எல் . லு னியிருந்தென்றது . பகற்பொழுதின்கண்ணே ஒரு வினோதமுமின்றி நெடுக வருந்தியிருந்தென்றவாறு . ( ) பெற்ற ( ) மகிழென் முடிக்க அரிதுபெறு தலைப் பாயன் மேலேற்றுக . ஈண்டுப் பாயல் - உறக்கம் ( கசு ) வருடனெழுந்து இளந்தோடகலவெனவும் ( கஎ ) யாஞ்சில் கடிந்து நிலங்கண வாடவெனவங்கூட்டுக . ' * . '