எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

" 1- பதிற்றுப் பத்து கங, வெண்குடை நுவமென்றது. பெண்குடையின் அருட்சிறப் பைச் சொல்லுமென் றவாறு கா - ச . நுவலுயார்ப்பொன் முடிக்க. இஃது ஏதுப்பெயர் . (ரு) வியன்பணையைக் (எ) கடிப்பைக் கண்ணுறுமியவர், (2) அரணங் - கானது மாதிரந்துறை இய (க) பைஞ்கம் இங்கிழற்கண்ணே வருக எனச்சொல்லி (தங்) வெண் குடையின் அருட்சிறப்பைச் சொல்லுதற்குக் காரணமாய்கின்ற (கச) பசும்பூண்மார்ப், பாடினி வேக்தே, நினக்குப் (க) புரைவது நினைப்பில் (உ) பகைவர் பெரிய தப்பு நராயினும் (ங) பணிந்து திறைபகரக் கொள்ளுகையாகலின், (க) புரைவதோலின்றென் மாறிக்கூட்டி வினை முடிவு செய்க இதனாந்சொல்லியது, பொறையுடைமையொடுப்பத்து அவன் வென்றிச் - சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று. -- (பி-ம்.) க. புரைவதோவன்றே . கூ. பஞ்ஞிலம். (க.வு.) உண்மின் கள்ளே யாமின் சோறே யெறிக திற்றி யேற்றுமின் புழுக்கே வருநர்க்கு வரையாது பொலங்கலந் தெளிர்ப்பு விருள்வண ரொலிவரும் புரியவி ழைம்பா ரு லேந்து கோட்டல் குன் முகிழ்நகை மடவாற் கூந்தல் விறலியர் வழங்குக வடுப்பே பெற்ற துதவுமின் றப்பின்று பின்னு மன்னுயி ரழிய யாண்டுபல் துளக்கி மண்ணுடை ஞாலம் பாவெதிர் கொண்ட க தண்ணிய வெழிலி தலையாது மாறி மாரி பொய்க்குவ தாயினுஞ் கோ லாதன் பொய்யல் னசையே ' ' . ' ' கண்ணம் - ஒழுகுவண்ணம், தூக்கு - செந்தூக்கு , பெயர் - (சா) கூந்தல் விறலியர் ங வருவர்க்கு 'வரையாது. (க) வழங்குக அடுப்பென - முடிக்க வரையாம்லெனத் திரித்து வரையாதொழியும்படியெனக்கொள்க,
1 பதிற்றுப் பத்து கங வெண்குடை நுவமென்றது . பெண்குடையின் அருட்சிறப் பைச் சொல்லுமென் றவாறு கா - . நுவலுயார்ப்பொன் முடிக்க . இஃது ஏதுப்பெயர் . ( ரு ) வியன்பணையைக் ( ) கடிப்பைக் கண்ணுறுமியவர் ( 2 ) அரணங் - கானது மாதிரந்துறை இய ( ) பைஞ்கம் இங்கிழற்கண்ணே வருக எனச்சொல்லி ( தங் ) வெண் குடையின் அருட்சிறப்பைச் சொல்லுதற்குக் காரணமாய்கின்ற ( கச ) பசும்பூண்மார்ப் பாடினி வேக்தே நினக்குப் ( ) புரைவது நினைப்பில் ( ) பகைவர் பெரிய தப்பு நராயினும் ( ) பணிந்து திறைபகரக் கொள்ளுகையாகலின் ( ) புரைவதோலின்றென் மாறிக்கூட்டி வினை முடிவு செய்க இதனாந்சொல்லியது பொறையுடைமையொடுப்பத்து அவன் வென்றிச் - சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று . - - ( பி - ம் . ) . புரைவதோவன்றே . கூ . பஞ்ஞிலம் . ( . வு . ) உண்மின் கள்ளே யாமின் சோறே யெறிக திற்றி யேற்றுமின் புழுக்கே வருநர்க்கு வரையாது பொலங்கலந் தெளிர்ப்பு விருள்வண ரொலிவரும் புரியவி ழைம்பா ரு லேந்து கோட்டல் குன் முகிழ்நகை மடவாற் கூந்தல் விறலியர் வழங்குக வடுப்பே பெற்ற துதவுமின் றப்பின்று பின்னு மன்னுயி ரழிய யாண்டுபல் துளக்கி மண்ணுடை ஞாலம் பாவெதிர் கொண்ட தண்ணிய வெழிலி தலையாது மாறி மாரி பொய்க்குவ தாயினுஞ் கோ லாதன் பொய்யல் னசையே ' ' . ' ' கண்ணம் - ஒழுகுவண்ணம் தூக்கு - செந்தூக்கு பெயர் - ( சா ) கூந்தல் விறலியர் வருவர்க்கு ' வரையாது . ( ) வழங்குக அடுப்பென - முடிக்க வரையாம்லெனத் திரித்து வரையாதொழியும்படியெனக்கொள்க