எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

இரண்டாம் பத்து, உள்ளுநர். பளிக்கும் பாழென்தது, ஆம் மன்றிலே போதற்கு உள்ளம் அழி பச்செய்தே பின்னும் தம் கறாமவேட்கையாற் போக மேத்தொண்டவருடைய வலியைக் கெடுத்தவாளோ பின்பு போக நினைப்பார் நடுங்குதற்குக்காரண மாகிய பாமென் றவாது, கஅ . தபுத்து, தாக்கவெனத்திரிக்க - 20. காடேகடவுள் மேனவென்றது நாட்டுப் - பெருங்காடான - இடங்களெல்லாம் முதற்காலத்துக் கோயில்களாள வெதவாறு, மேயிண்வென்பது போனவென்று இடைக்குறைந்தது. ' - 2) - உக, புறவு மகளிரொடு மள்ளர்மேனவென்றது சிறுகாடான. இடங்களெல்லாம் கின்படை யாளர்கள் மகளிரோடு உறையும் படைரிலை களர் யினவென்றவாறு. '' 2... ஆறே. அவ்வனை த்தென்றது ... காடும் புறவும் அல்லாதபெரு வழிகளும் ஆறலை கள் வரும் பிற இடையூறுமின்றி முன்சொன்ன கடவுளும் மள்ளரும் உறையுமிடமாயினவென்றவாறு. அனைத்தென்னாது அவ்வனைத்தென்று சுட்டு இரட்டித்தது, அந்த அந்தத் தன்மையதென முன் நின் பவற்றின் பன்மைதோற்றற்கென்பது . . ' , தாராவென்பது தராவெனக்கு.றுகிற்று, உச. குடிபுறத் தருகரென்றது. தம் கீழ்க்குடிகளாகிய வரிசையாக ரப் புறந்தரும் மேற்குடிகளாகிய காணியான ரே... (உச) யாமோம்பி (உ) நீகாத்தவென மாறிக்கூட்டுகள் (உரு) வெள்ளியோடாமலெனவும் (உ.எ) பசியிகந்தொருலவெனவும் திரிக்க - க. இனி ஆறு - முன் சொன்ன அவ்வனைத்தாவது மன்ஜி ஆறலைகள் வரின்றிக் கூலம்பகர்வார் இயங்கும்படியான வழக்காலே அந்தக் கூலம்பகர்வார் குடிகளைப் புறந்தந்தென்றும், குடிபுறந் தருசர் பாரத்தை ஓம்பி மழைவேண்டிய புலத்து மாரி நிற்பவென்றும், கலம்பகர்கர்குடி: புறம் தரு தலை ஆற்றின் தொழிலாகவும், குடிபுறத் தருகர் பார்மோம்பு தலை மழையின் தொழிலாகவும் கூட்டி உரைப்பாருமுளர். (க்க) கூற்றடுஉநின் றயாக்கை போல (க) நாகேவின்சிய நாமக் தோற்றி (க) நீ சிவத்திறுத்த நீரழிபாக்கங்கள் .. (க) கழவி புல்லெrd (க்ச) காருடைபோகக் (கரு) கழுது ஊர்ந்து இயங்கப் (கச) பாழாயின்; (உ.அ) நீ காத்தநாட்டிற் (20) காடு கடவுகளான் மேவப்பட்டன. அந்நாட் இப்புறவுகள் (உக) மள்ள ரான் மேவப்பட்டன; அந்நாட்டு (2) ஆறு அவ்வனைத்தாயிற்று; அன்றியும் (உக) கூரை பகர்தர் குடி புறந்தராக (உச) குடி புறந்தருநர்பாரமோம்பி (உ.அ) நீகரத்தநாடு (உ.சு) மழை வேண்டிய
இரண்டாம் பத்து உள்ளுநர் . பளிக்கும் பாழென்தது ஆம் மன்றிலே போதற்கு உள்ளம் அழி பச்செய்தே பின்னும் தம் கறாமவேட்கையாற் போக மேத்தொண்டவருடைய வலியைக் கெடுத்தவாளோ பின்பு போக நினைப்பார் நடுங்குதற்குக்காரண மாகிய பாமென் றவாது கஅ . தபுத்து தாக்கவெனத்திரிக்க - 20 . காடேகடவுள் மேனவென்றது நாட்டுப் - பெருங்காடான - இடங்களெல்லாம் முதற்காலத்துக் கோயில்களாள வெதவாறு மேயிண்வென்பது போனவென்று இடைக்குறைந்தது . ' - 2 ) - உக புறவு மகளிரொடு மள்ளர்மேனவென்றது சிறுகாடான . இடங்களெல்லாம் கின்படை யாளர்கள் மகளிரோடு உறையும் படைரிலை களர் யினவென்றவாறு . ' ' 2 . . . ஆறே . அவ்வனை த்தென்றது . . . காடும் புறவும் அல்லாதபெரு வழிகளும் ஆறலை கள் வரும் பிற இடையூறுமின்றி முன்சொன்ன கடவுளும் மள்ளரும் உறையுமிடமாயினவென்றவாறு . அனைத்தென்னாது அவ்வனைத்தென்று சுட்டு இரட்டித்தது அந்த அந்தத் தன்மையதென முன் நின் பவற்றின் பன்மைதோற்றற்கென்பது . . ' தாராவென்பது தராவெனக்கு . றுகிற்று உச . குடிபுறத் தருகரென்றது . தம் கீழ்க்குடிகளாகிய வரிசையாக ரப் புறந்தரும் மேற்குடிகளாகிய காணியான ரே . . . ( உச ) யாமோம்பி ( ) நீகாத்தவென மாறிக்கூட்டுகள் ( உரு ) வெள்ளியோடாமலெனவும் ( . ) பசியிகந்தொருலவெனவும் திரிக்க - . இனி ஆறு - முன் சொன்ன அவ்வனைத்தாவது மன்ஜி ஆறலைகள் வரின்றிக் கூலம்பகர்வார் இயங்கும்படியான வழக்காலே அந்தக் கூலம்பகர்வார் குடிகளைப் புறந்தந்தென்றும் குடிபுறந் தருசர் பாரத்தை ஓம்பி மழைவேண்டிய புலத்து மாரி நிற்பவென்றும் கலம்பகர்கர்குடி : புறம் தரு தலை ஆற்றின் தொழிலாகவும் குடிபுறத் தருகர் பார்மோம்பு தலை மழையின் தொழிலாகவும் கூட்டி உரைப்பாருமுளர் . ( க்க ) கூற்றடுஉநின் றயாக்கை போல ( ) நாகேவின்சிய நாமக் தோற்றி ( ) நீ சிவத்திறுத்த நீரழிபாக்கங்கள் . . ( ) கழவி புல்லெrd ( க்ச ) காருடைபோகக் ( கரு ) கழுது ஊர்ந்து இயங்கப் ( கச ) பாழாயின் ; ( . ) நீ காத்தநாட்டிற் ( 20 ) காடு கடவுகளான் மேவப்பட்டன . அந்நாட் இப்புறவுகள் ( உக ) மள்ள ரான் மேவப்பட்டன ; அந்நாட்டு ( 2 ) ஆறு அவ்வனைத்தாயிற்று ; அன்றியும் ( உக ) கூரை பகர்தர் குடி புறந்தராக ( உச ) குடி புறந்தருநர்பாரமோம்பி ( . ) நீகரத்தநாடு ( . சு ) மழை வேண்டிய