எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

கஅச அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. வென்றாடு தானங்கை, பா. 77. | வேள்வி இரண்டு, 21. வென்று கலந்தா இயர் வேண்டுபுலத் வேர்வி முடித்தகோரவி, 64. வேங்கைமாம், 4.0, [திறுத்தா', 53. | வேளாவிக்கோமான் - ஆடு கேர'' வேங்கை வென்றகளிது, 53. பாட்டுச்சோலாதனுடைய தீக்தை வேண்மாள், 2 - ஆம் பதி. 6- ஆம் பதி, வேண்மான் - சிற்றரசன்,... [88. | வேளிர், 75. வேந்தரும் வேளிரும், 30, 49, 75, வேளை, 15. வேந்து மெய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி, பாவேறு வினையொடு, 11. 12, 73, 151, வேம்பறுத்தசோன், 49, [66, 152. . வேலம் - வேலமரம், 39, 58. வேன் மிள, 33, - வேள் ஆவிக்கோமான்பது மன்தேவி, வைகார்ப்பு - ஒருகாலும் இடைய - 4 - ஆம் பதி, 8 - ஆம் பதி. றாது தங்கிள ஆரவாரம், 41, பிழையும் திருத்தமும் பக்கம்: வரி, பிழை. திருத்தம் வெண்ணல 14 - | 33 பர்யலென்' 30 - 1 பதிற்றும்பத்து வகையுகர் பசைவரென்றது 52 - 4 மங்யகு அக.ளிறு - 95. | 1) சுசு - வெண்கெல். பாயலென, பதிற்றுப்பத்து, வசையர், பகைவரென்றது, மழங்கு, அ. களிறு. |-29) 43
கஅச அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . வென்றாடு தானங்கை பா . 77 . | வேள்வி இரண்டு 21 . வென்று கலந்தா இயர் வேண்டுபுலத் வேர்வி முடித்தகோரவி 64 . வேங்கைமாம் 4 . 0 [ திறுத்தா ' 53 . | வேளாவிக்கோமான் - ஆடு கேர ' ' வேங்கை வென்றகளிது 53 . பாட்டுச்சோலாதனுடைய தீக்தை வேண்மாள் 2 - ஆம் பதி . 6 - ஆம் பதி வேண்மான் - சிற்றரசன் . . . [ 88 . | வேளிர் 75 . வேந்தரும் வேளிரும் 30 49 75 வேளை 15 . வேந்து மெய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி பாவேறு வினையொடு 11 . 12 73 151 வேம்பறுத்தசோன் 49 [ 66 152 . . வேலம் - வேலமரம் 39 58 . வேன் மிள 33 - வேள் ஆவிக்கோமான்பது மன்தேவி வைகார்ப்பு - ஒருகாலும் இடைய - 4 - ஆம் பதி 8 - ஆம் பதி . றாது தங்கிள ஆரவாரம் 41 பிழையும் திருத்தமும் பக்கம் : வரி பிழை . திருத்தம் வெண்ணல 14 - | 33 பர்யலென் ' 30 - 1 பதிற்றும்பத்து வகையுகர் பசைவரென்றது 52 - 4 மங்யகு அக . ளிறு - 95 . | 1 ) சுசு - வெண்கெல் . பாயலென பதிற்றுப்பத்து வசையர் பகைவரென்றது மழங்கு . களிறு . | - 29 ) 43