எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

இப்புத்தகத்தில் அடங்கியவை ' ' '''... க. முகவுரை, பக்கம் 1. 2. நாலாசிரியர்கள் வரலாறு :- 2. குமட்டூர்க் கண்ண னூர் 7. 5... பாலைக் கௌதமனார். சி. காப்பியாற்றுக் காப்பியனார், (ந. பாணர். நா. காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளையார். . எ. கபிலர், 10. அ. அரிசில் கிழார் . 13. பெருங்குன்றார் கிழார். 14. கூ. பதிற்றுப்பத்து மூலமும் பழையவுரையும் ச. பதிற்றுப்பத்துச் செய்யுளகராதி, கருவு. ரு. பதிற்றுப்பத்தின் பிரயோகவிளக்கம். கருகூ. -- கா. அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி, கசுக,
இப்புத்தகத்தில் அடங்கியவை ' ' ' ' ' . . . . முகவுரை பக்கம் 1 . 2 . நாலாசிரியர்கள் வரலாறு : 2 . குமட்டூர்க் கண்ண னூர் 7 . 5 . . . பாலைக் கௌதமனார் . சி . காப்பியாற்றுக் காப்பியனார் ( . பாணர் . நா . காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளையார் . . . கபிலர் 10 . . அரிசில் கிழார் . 13 . பெருங்குன்றார் கிழார் . 14 . கூ . பதிற்றுப்பத்து மூலமும் பழையவுரையும் . பதிற்றுப்பத்துச் செய்யுளகராதி கருவு . ரு . பதிற்றுப்பத்தின் பிரயோகவிளக்கம் . கருகூ . - - கா . அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி கசுக