எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . கஅ ங வித்தையாண் - விளம்பழையன்யா ! வினையெச்சமுற்று, ப. 19, 45, 89, -வியலுள், 56. (மன், 9- ஆம்பதி. | 109, 122, 126-8. வியலூர், 5 - ஆம் பதி. - வினையெச்சமுற்று வினைத்திரிசொல், விரித்தல் விகாரம், ப. 109, 127, வீரபானம், 40, [u, 15, 48. --- 133, 143, 146, . வீரமுரசு, 17. - - விருந்துபு தந்தரு தலாகிய வேள்வி, 21, ! வீரர், 34, 42, 56, 58, 80. வில்பயிலிறும்பு, 78, . . | வீரர் போர்க்களத்தில் வாயுயர்த் வில்லில் காணியை இறக்காதிருத்தல், திக்கொண்டு ஆடுதல், 56, வில் அழவு, 15. (24. ; வீரர் முகத்துவாள் வடு வமைதல்,67. ''விலங்குநர் - தடுப்போர், 11. வீரரின் புண்பட்ட உடம்பு, 58, விழவறுபறியா னர், 15. வீரரின் வஞ்சினம், 41, 55. - கிழவினன்னநின்கலிமகிழர்னே, 61, | வீரருடைய புண்வடுவள்ளமார்பு, 42. விழவினெடியோன், 15, வீற்றிருங் கொற்றம்), 59, - விழவு, 15, 22, 29, 30, 48, 56, 72. | வெக்கை - கடாவிடுகளம், 71.. - விழவுக்குச்சென்றோர் சோலையிற்றங் வெண்குருகு, 29.. [29, 61: குதல், 48, - : '' * வெண்கை - எழிற்கை, வெறுங்கை, விழவுவீற்றிருந்த வியலுள், 56. வெண்கைமகளிர், பா. 29. - விளக்கம், -14, - , வெண்டலைச் செம்புனல், 87, [31, "விளி, 59. (தல், 23. (வெண்டிரை முந்நீர்வளை இய வெலகம், விளையாட்டுமகளிர் . ஆம்பலைப் பறித் | வெண்டோட்டசைத்த வொண் விறக்க - மிக, '', 57. . ! பூங்கு களை , 58, . விறலியர், 43, 47, 48, 51, 34. வெண்டோட் - பனக்தோடு, 40, 58. விறலியர், இழையணி தல், 12. வெண்டோடு நிரை இயபூ, 40, விறலியர்க்கு ஆரம்பூட்டல், 48. | வெண்போழ்க்கண்ணி, பா. 67.. - விறலியர் தெருவில் ஆடுதல், 47. | வெண்மழை, 55. " --விறலியர் பிடி பெறுதல், 43. வெந்திறற்றடக்கை, பா. 86. - விதலியர் பேரியாழ் பாலை பண்ணிப் (வெயிற்றுகள் - வெயிலிற் பறக்கும் பாடல் 46. --- - அணுத்திரள், 20. . - விறலியர் மறம்பாடல் 54. வெருவருபுன ற்றார், பா. 50. ' ' விறலியரைக் கொண்டு கொடுப்பத் வெல்போராடவர் மறம்புரிந்து காக் தல், 18. கும் வில்பயிலிறும்பு. - படை நிலை, "விறலியாற்றுப்படை, 40 4.9, வெவ்வர் - வெம்மை , 41. (73, . 60, 78, 87. வெள்வரகுழுத கொள்ளுடைக் கரம் வினைக் குறிப்பு முற்று, ப. 93. பை, 75, - - வினைஞர் - தொழில் செய்பவர், 62, | வெள்ளம் - ஒருபேரெண், 21. ; வினைத்திரிசொல், ப், 4. வெள்ளிக்கோள், 13, 24, 69. வினைாவில்யானை, பா. 82. . வெளிப்படை, ப, 26, 98, 146. வினைப்பெயர்த் திரிசொல், ப. 6, | வெளியன் வேண்மாள் கல்லினி, -2 வினையெச்சத்திரிசொல், ப, 120,131- வெளில், 84. (ஆம் பதி; வினையெச்சத்திரிப், ப. 6, 7, 11, வெற்றிமடந்தை , 53, - 13-- 5, 25, 29, 33, 77, 82, 1 வெறியுறு நுடக்கம் - தெய்வமேறிய 142; 145, 1-51, 152, விகாரத்தால் அசைதல், 51, - வினையெச்சம், ப. 113, வெறுமனே - சும்மா , ப, 101
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . கஅ வித்தையாண் - விளம்பழையன்யா ! வினையெச்சமுற்று . 19 45 89 - வியலுள் 56 . ( மன் 9 - ஆம்பதி . | 109 122 126 - 8 . வியலூர் 5 - ஆம் பதி . - வினையெச்சமுற்று வினைத்திரிசொல் விரித்தல் விகாரம் . 109 127 வீரபானம் 40 [ u 15 48 . - - - 133 143 146 . வீரமுரசு 17 . - - விருந்துபு தந்தரு தலாகிய வேள்வி 21 ! வீரர் 34 42 56 58 80 . வில்பயிலிறும்பு 78 . . | வீரர் போர்க்களத்தில் வாயுயர்த் வில்லில் காணியை இறக்காதிருத்தல் திக்கொண்டு ஆடுதல் 56 வில் அழவு 15 . ( 24 . ; வீரர் முகத்துவாள் வடு வமைதல் 67 . ' ' விலங்குநர் - தடுப்போர் 11 . வீரரின் புண்பட்ட உடம்பு 58 விழவறுபறியா னர் 15 . வீரரின் வஞ்சினம் 41 55 . - கிழவினன்னநின்கலிமகிழர்னே 61 | வீரருடைய புண்வடுவள்ளமார்பு 42 . விழவினெடியோன் 15 வீற்றிருங் கொற்றம் ) 59 - விழவு 15 22 29 30 48 56 72 . | வெக்கை - கடாவிடுகளம் 71 . . - விழவுக்குச்சென்றோர் சோலையிற்றங் வெண்குருகு 29 . . [ 29 61 : குதல் 48 - : ' ' * வெண்கை - எழிற்கை வெறுங்கை விழவுவீற்றிருந்த வியலுள் 56 . வெண்கைமகளிர் பா . 29 . - விளக்கம் - 14 - வெண்டலைச் செம்புனல் 87 [ 31 விளி 59 . ( தல் 23 . ( வெண்டிரை முந்நீர்வளை இய வெலகம் விளையாட்டுமகளிர் . ஆம்பலைப் பறித் | வெண்டோட்டசைத்த வொண் விறக்க - மிக ' ' 57 . . ! பூங்கு களை 58 . விறலியர் 43 47 48 51 34 . வெண்டோட் - பனக்தோடு 40 58 . விறலியர் இழையணி தல் 12 . வெண்டோடு நிரை இயபூ 40 விறலியர்க்கு ஆரம்பூட்டல் 48 . | வெண்போழ்க்கண்ணி பா . 67 . . - விறலியர் தெருவில் ஆடுதல் 47 . | வெண்மழை 55 . - - விறலியர் பிடி பெறுதல் 43 . வெந்திறற்றடக்கை பா . 86 . - விதலியர் பேரியாழ் பாலை பண்ணிப் ( வெயிற்றுகள் - வெயிலிற் பறக்கும் பாடல் 46 . - - - - அணுத்திரள் 20 . . - விறலியர் மறம்பாடல் 54 . வெருவருபுன ற்றார் பா . 50 . ' ' விறலியரைக் கொண்டு கொடுப்பத் வெல்போராடவர் மறம்புரிந்து காக் தல் 18 . கும் வில்பயிலிறும்பு . - படை நிலை விறலியாற்றுப்படை 40 4 . 9 வெவ்வர் - வெம்மை 41 . ( 73 . 60 78 87 . வெள்வரகுழுத கொள்ளுடைக் கரம் வினைக் குறிப்பு முற்று . 93 . பை 75 - - வினைஞர் - தொழில் செய்பவர் 62 | வெள்ளம் - ஒருபேரெண் 21 . ; வினைத்திரிசொல் ப் 4 . வெள்ளிக்கோள் 13 24 69 . வினைாவில்யானை பா . 82 . . வெளிப்படை 26 98 146 . வினைப்பெயர்த் திரிசொல் . 6 | வெளியன் வேண்மாள் கல்லினி - 2 வினையெச்சத்திரிசொல் 120 131 - வெளில் 84 . ( ஆம் பதி ; வினையெச்சத்திரிப் . 6 7 11 வெற்றிமடந்தை 53 - 13 - - 5 25 29 33 77 82 1 வெறியுறு நுடக்கம் - தெய்வமேறிய 142 ; 145 1 - 51 152 விகாரத்தால் அசைதல் 51 - வினையெச்சம் . 113 வெறுமனே - சும்மா 101