எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

வவேடு நுண். 36, 42. 54. வாகை - ஒரு காவன்மாம், 4- - - . ! கஅ2 அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி வவேடு நுண்ண யிர், பா. 51. வன்புலம், 75. வன்னிமன் றம், 44. வண்ட ன் - ஒரு வீரன்', 31. [54. வாகை - ஒரு துறை, 39, 84. ; என் வந்திசின் - வத்தேன், 15, 16, 41, | வினுடைய காவன்மரம், 4-- ஆம்.- வம்பு - கைச்சரடு, 19. வயல், 19, 23, 62, 90. வாகைத்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 35. வயலிற் சேனை தக்குதல், 40, வாகை மலர், 56. வயார் வேந்தே, 15. | வாகையுழிஞை , 43. வயவு - வலி, 36. [23, 29. வாங்கமைமென்றோள், 12. இபிரியமாக்கள் - கூத்தர், பாடுபவர், வாச்சியவகை, 41, - வயிரியர், 43, 64, - வாண்மதில், 33. வயிறு பசிகூர ஈயலன், 20. வாண்மயங்குகடுந்தார், பா. 36: - வயிறுமாசிலீயர், 20. வாண் முகம் பொறித்த மாண்வரி வரம்பில் வெள்ளம், பா, 33. யாக்கையர், 58, 67, - வரி - ஒழுங்கு , 83.. வானுதல் கணவ மள்ள ரேறே; 38:- வரிசை மகளிர் - விமலியர், 18 வாய்த்த லை, 13, வரிசை மகளிரும் அப்புத்தொழிற் வாய்மொழியாளர், 377, குரியராதல், 18. - | வாயில் - இடம்; !ேவாயிலென்னும் - வரிசையாளர் - கீழ்க்குடிகள், 13. - ஊர், 5-ஆம் பதி, 81. வருடை - மலையாடு, 6 - ஆம் பதி, வாரல்வள்ளுகிர், 12, -- வரை - பெருமலை, 74. வாராராயினும் வேண்டி இwர் த்': வரை போலிஞ்சி, பா. 62.. தத்து அவர்க்கு ஆர்பத நல்கும் வரையிழியருவியி - னொளிறும் டி. | தோன்றல், 55, - - நுடக்கல், 25. - . வாரி - வருவாய், 5-ஆம் பதி, - - வல்லார் - வன்மையில்லார், 20. வாலூண் வல்சி, 55. வல்லான் - வன்மையுடையான், 56. | வாழ்க்கை - வாழ்மாள், 37. வல்விசையுமிழ்ந்தவைமுள்ளம்பு,39. ( வாழ்ககன் கண்ணி, 52, ' வலம்படுயென்பளை, பா. 17. வாழ்கநின் வளம், 24, 36, 37, - வலம்படுவென்றி, பா. 37.. வாழ்கவவன் கண்ணி , 20. - வலிகெழுதடக்கை , பா. 90. - வாழ்ச்சி - வாழ்நாள், 56. வலித்தல்விகாரம், ப. 26, 146, 155. வாழ்த்து வகை , 1.61. - வலை, 51. வாழியர் - வாழவேண்டி, 74. வழங்குதல் - ஆடுதல், 22. வாழுமோர் - வாழ்பவர், 71, வழியடை , 22, :':- வாழை, 29, | -- வழை - சுரபுன்னை , 41. - வாள்விழவு, 66, 1 பவள்ளைக்கொடி, 29. வானவரம்பன், 38, 58, 6-ஆம்பதி, களம், 57. வானியாறு, 86. . வள் அ பைதிரம், பா, 19. விகாரம், ப. 30, 86. வறட்காலத்திலும் (சிறு விலைக்காலத் --விச்சி - ஒரு குறுநிலமன்னன், 9- ஆம் - திலும்) கொடுத்தல், 22. - பதி, - - - : வறிது - சிறிது, 24, 69.- விடத்தர் - விடத்தேரைமரம், 13. வறிதுவக்கிரைஞ்சியார் கால் வெள் விடியற்காலத்தில், பின்டர் ஆக வேண்டும், வன்கை , 62, (வி, 24, வள்ளவற்றை எண்று தல், 71. வளம், 57. இரம், பா. 1 வக்காலத் வளமை பைதியம் மேலிங்க த. கடத்தல் வித்தில் பின்படி, [னி, 23 விடியற்கால விடத்தேரையம்
வவேடு நுண் . 36 42 . 54 . வாகை - ஒரு காவன்மாம் 4 - - - . ! கஅ2 அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி வவேடு நுண்ண யிர் பா . 51 . வன்புலம் 75 . வன்னிமன் றம் 44 . வண்ட ன் - ஒரு வீரன் ' 31 . [ 54 . வாகை - ஒரு துறை 39 84 . ; என் வந்திசின் - வத்தேன் 15 16 41 | வினுடைய காவன்மரம் 4 - - ஆம் . வம்பு - கைச்சரடு 19 . வயல் 19 23 62 90 . வாகைத்துறைப்பாடாண்பாட்டு 35 . வயலிற் சேனை தக்குதல் 40 வாகை மலர் 56 . வயார் வேந்தே 15 . | வாகையுழிஞை 43 . வயவு - வலி 36 . [ 23 29 . வாங்கமைமென்றோள் 12 . இபிரியமாக்கள் - கூத்தர் பாடுபவர் வாச்சியவகை 41 - வயிரியர் 43 64 - வாண்மதில் 33 . வயிறு பசிகூர ஈயலன் 20 . வாண்மயங்குகடுந்தார் பா . 36 : - வயிறுமாசிலீயர் 20 . வாண் முகம் பொறித்த மாண்வரி வரம்பில் வெள்ளம் பா 33 . யாக்கையர் 58 67 - வரி - ஒழுங்கு 83 . . வானுதல் கணவ மள்ள ரேறே ; 38 : வரிசை மகளிர் - விமலியர் 18 வாய்த்த லை 13 வரிசை மகளிரும் அப்புத்தொழிற் வாய்மொழியாளர் 377 குரியராதல் 18 . - | வாயில் - இடம் ; !ேவாயிலென்னும் - வரிசையாளர் - கீழ்க்குடிகள் 13 . - ஊர் 5 - ஆம் பதி 81 . வருடை - மலையாடு 6 - ஆம் பதி வாரல்வள்ளுகிர் 12 - - வரை - பெருமலை 74 . வாராராயினும் வேண்டி இwர் த் ' : வரை போலிஞ்சி பா . 62 . . தத்து அவர்க்கு ஆர்பத நல்கும் வரையிழியருவியி - னொளிறும் டி . | தோன்றல் 55 - - நுடக்கல் 25 . - . வாரி - வருவாய் 5 - ஆம் பதி - - வல்லார் - வன்மையில்லார் 20 . வாலூண் வல்சி 55 . வல்லான் - வன்மையுடையான் 56 . | வாழ்க்கை - வாழ்மாள் 37 . வல்விசையுமிழ்ந்தவைமுள்ளம்பு 39 . ( வாழ்ககன் கண்ணி 52 ' வலம்படுயென்பளை பா . 17 . வாழ்கநின் வளம் 24 36 37 - வலம்படுவென்றி பா . 37 . . வாழ்கவவன் கண்ணி 20 . - வலிகெழுதடக்கை பா . 90 . - வாழ்ச்சி - வாழ்நாள் 56 . வலித்தல்விகாரம் . 26 146 155 . வாழ்த்து வகை 1 . 61 . - வலை 51 . வாழியர் - வாழவேண்டி 74 . வழங்குதல் - ஆடுதல் 22 . வாழுமோர் - வாழ்பவர் 71 வழியடை 22 : ' : வாழை 29 | - - வழை - சுரபுன்னை 41 . - வாள்விழவு 66 1 பவள்ளைக்கொடி 29 . வானவரம்பன் 38 58 6 - ஆம்பதி களம் 57 . வானியாறு 86 . . வள் பைதிரம் பா 19 . விகாரம் . 30 86 . வறட்காலத்திலும் ( சிறு விலைக்காலத் - - விச்சி - ஒரு குறுநிலமன்னன் 9 - ஆம் - திலும் ) கொடுத்தல் 22 . - பதி - - - : வறிது - சிறிது 24 69 . விடத்தர் - விடத்தேரைமரம் 13 . வறிதுவக்கிரைஞ்சியார் கால் வெள் விடியற்காலத்தில் பின்டர் ஆக வேண்டும் வன்கை 62 ( வி 24 வள்ளவற்றை எண்று தல் 71 . வளம் 57 . இரம் பா . 1 வக்காலத் வளமை பைதியம் மேலிங்க . கடத்தல் வித்தில் பின்படி [ னி 23 விடியற்கால விடத்தேரையம்