எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. கஅக முழுமுதல் - பெரிய அடி, 11, 4 - | யமனாற் கொல்லப்படும் உயிர் ஒரு ஆம் பதி, 5 - ஆம் பதி. காலைக்கொருகால் அழகழிதல், 13, முற்பாடு - முன்; ஒருசொல், 33, யவனர், 2 - ஆம் பதி.' முன்றிணை முதல்வர் - குலமுதல்வர், பாங்கும் வகையோ, 52, - 14, 72, 85. யாடு, 78. (றுத்த ல், 15. முன்னிலையேவல்வினை, ப. 89. யாண்டு தலைப்பெயர வேண் டுபுலத்தி முனை - போர், 25. யாணர் - புதுவருவாய், 71, முனை யெரியாப்பல், 15; யாமையைக் காழித், கோத்தாத் ழங்கிற்குழாய்த்தேன்., 81, போன்ற கிணை, 5 - ஆம்பதி.. மூதா - முதிய பசு, 13. யாழ், 41. [43, 62, 64, 82, மூய, 42. . . யானை, 11, 15, 28, 33, 40, 41, மூயின் - நிரம்பின, 22. யானைக்குக் கப்பல், 52, மூரி - எருது, 67.) யானைக்குக் தண்டுடை வீரர், 41. மூவாற்றுப்புழை, 50. யானைகளை நிரைத்துக் கடனீரைவரு மூழ்க, 90. - வித்தது, 3 - ஆம்பதி. மூழ்த்து - முதிர்ந்து , 33. யானை காண்பல், 77. மெய்புதையரணம் - கவசம், 52. யானை நல்குவன்பலவே, 40, . மெய்ம்மதை . மெய்புகுகரும் ; கவ யானை - பகையரசர் மதிற்கதவை • சம், 14, 20, 21, 55, 58, 59, I- இடித்த ல், 16. - - 65, 73, 90, யானை மேற் கொடி, 69, 38, மெய்யாடு பறந்தலை, பா, 35. யானையின் கோபத்தி, 40. ' [40. மெலித்தல்விகாரம், ப. 25, 26, 33. யானையை இரவலர்க்குக் கொடுத்தல், 5, 98, 100, 131. - யூபம், 67, - - --152, ' மென்சொற் கலப்பையர், 15. - வங்கம் (கப்பல்) யானைக்கு உவமை, மென்பால் - மருதம், 75. வசி - தழும்பு, 42, - . மென்பான, 30. விசிபிளந்த வடுவாழ்மார்பு, 42; . மென் பணியவிழ, 50. | வசையில் செல்வ, 38. ' - மென்மைக்கு நீர் உவமை, 86, 90, 1 வசையுநர் - பகைவர், 32. மேந்தோன் றல், 64, - - வஞ்சித்து ைநப்பாடாண்பாட்டு, 22, - மேந்தோன்றி, 89. : 23, 25, 26, 29, 33, 50, 51, - மேவலர் --- விரும்புதலையுடையார், | - 69, 60, - 78. வஞ்சித்துக்கு, 13, 20, 22, 25, "- கோலை - விரும்புதவையுடையாய்,19. 26, 29, 33, 34, 51, 69, 70, மேன் - மேவின் ; இடைக்குறை, 13. | - 80, 90. - மையூர்கிழான், 9 - ஆம் பதிகம், வஞ்சிமூதூர் - சேரருடைய இராச . மைபூன் பெய்த சோறு, 1.2. [71. 1.தானி, 9-ஆம்பதி, - மொசிதல் - மொய்த்த ல், 11, 49, வஞ்சினம் - சூளுறவு, 41. - மொசிந்தோம்பிய கடம்பு, 11. வஞ் சினை முடித்த ஒன்றுமொழி, * மொழியூஉ --மொழிந்து , 81. [49. மறவர், 41. மோகூர் - பழையதுடைய ஊர், 44, ( வட்தெற்கு, 31. மோகூர்மன்னனுடைய வேம்பைத் வடபுலவாழ்கரிற் பெரிதமர்ந்து, 68, தடிந்து 'மாசாக்கிய சோ 43, வடவர், 5-ஆம் பதி வடிம்பு, 70.
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . கஅக முழுமுதல் - பெரிய அடி 11 4 - | யமனாற் கொல்லப்படும் உயிர் ஒரு ஆம் பதி 5 - ஆம் பதி . காலைக்கொருகால் அழகழிதல் 13 முற்பாடு - முன் ; ஒருசொல் 33 யவனர் 2 - ஆம் பதி . ' முன்றிணை முதல்வர் - குலமுதல்வர் பாங்கும் வகையோ 52 - 14 72 85 . யாடு 78 . ( றுத்த ல் 15 . முன்னிலையேவல்வினை . 89 . யாண்டு தலைப்பெயர வேண் டுபுலத்தி முனை - போர் 25 . யாணர் - புதுவருவாய் 71 முனை யெரியாப்பல் 15 ; யாமையைக் காழித் கோத்தாத் ழங்கிற்குழாய்த்தேன் . 81 போன்ற கிணை 5 - ஆம்பதி . . மூதா - முதிய பசு 13 . யாழ் 41 . [ 43 62 64 82 மூய 42 . . . யானை 11 15 28 33 40 41 மூயின் - நிரம்பின 22 . யானைக்குக் கப்பல் 52 மூரி - எருது 67 . ) யானைக்குக் தண்டுடை வீரர் 41 . மூவாற்றுப்புழை 50 . யானைகளை நிரைத்துக் கடனீரைவரு மூழ்க 90 . - வித்தது 3 - ஆம்பதி . மூழ்த்து - முதிர்ந்து 33 . யானை காண்பல் 77 . மெய்புதையரணம் - கவசம் 52 . யானை நல்குவன்பலவே 40 . மெய்ம்மதை . மெய்புகுகரும் ; கவ யானை - பகையரசர் மதிற்கதவை சம் 14 20 21 55 58 59 I - இடித்த ல் 16 . - - 65 73 90 யானை மேற் கொடி 69 38 மெய்யாடு பறந்தலை பா 35 . யானையின் கோபத்தி 40 . ' [ 40 . மெலித்தல்விகாரம் . 25 26 33 . யானையை இரவலர்க்குக் கொடுத்தல் 5 98 100 131 . - யூபம் 67 - - - - 152 ' மென்சொற் கலப்பையர் 15 . - வங்கம் ( கப்பல் ) யானைக்கு உவமை மென்பால் - மருதம் 75 . வசி - தழும்பு 42 - . மென்பான 30 . விசிபிளந்த வடுவாழ்மார்பு 42 ; . மென் பணியவிழ 50 . | வசையில் செல்வ 38 . ' - மென்மைக்கு நீர் உவமை 86 90 1 வசையுநர் - பகைவர் 32 . மேந்தோன் றல் 64 - - வஞ்சித்து ைநப்பாடாண்பாட்டு 22 - மேந்தோன்றி 89 . : 23 25 26 29 33 50 51 - மேவலர் - - - விரும்புதலையுடையார் | - 69 60 - 78 . வஞ்சித்துக்கு 13 20 22 25 - கோலை - விரும்புதவையுடையாய் 19 . 26 29 33 34 51 69 70 மேன் - மேவின் ; இடைக்குறை 13 . | - 80 90 . - மையூர்கிழான் 9 - ஆம் பதிகம் வஞ்சிமூதூர் - சேரருடைய இராச . மைபூன் பெய்த சோறு 1 . 2 . [ 71 . 1 . தானி 9 - ஆம்பதி - மொசிதல் - மொய்த்த ல் 11 49 வஞ்சினம் - சூளுறவு 41 . - மொசிந்தோம்பிய கடம்பு 11 . வஞ் சினை முடித்த ஒன்றுமொழி * மொழியூஉ - - மொழிந்து 81 . [ 49 . மறவர் 41 . மோகூர் - பழையதுடைய ஊர் 44 ( வட்தெற்கு 31 . மோகூர்மன்னனுடைய வேம்பைத் வடபுலவாழ்கரிற் பெரிதமர்ந்து 68 தடிந்து ' மாசாக்கிய சோ 43 வடவர் 5 - ஆம் பதி வடிம்பு 70 .