எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

. 69 கஅ அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. மறுகுசிறை - வீதியின் இருபுடித்து | மூச்சி - கொண்.ை.. முடி, 43; ', முள்ள வீட்டுவரிசை, 23, 29, 43. | முடந்தைநெல்லிப் கழை, 29, 32. மன் - அரசர், 11. . முண்டை - முட்டை , 60, * மன்பதை - மக்கட்பன்மை , 72, | முனை இய - வெறுத்த, 64, '' மன்பதை நிரப்பி, 40. - முத்தந்தை இய, 39. மன்ற, 69, 78. [29, 43, முத்திடைமருப்புக்களிறு, 32. மன் நகண்ணி மறுகுசிறை பாடுதல், முத்தை -முந்தை - முன்பு , 8:5, மன்றம், 13, 23, 20, 29, 35, 43. | முதல் வினேயைச் சினை வினையோடு மன் றம்போந்து மறுகுசிறை பாடும் முடிக்கும் வழுவமைதி, ப. 19.4 வயிரியர், 23. - முதலெழுவாய்சினை வினையோடுமுடி மன்று - 56, 35, - யும் வழுவமைதி, ப. 19. மன்னியர் - நிலைபெறுவாயாக, 54. | முதலை), 53. - மன்னெயின்ம றவர், 40, - முதியபஈக்கள் ஆம்பற்பூக்களைத்தின் மனாலம் - குங்குமம், 11. னுதல், 13. - - - மாகூர் தல் - விலங்குகள் தளிகால் முதிரை - அவரை து வரை முதலியன், உடல்வளை தல், 59. முதுமக்கட்டாழி, 44. [55. மாகூர் திங்கள், பா, 59. முதுவாயிரவல, 66. மாசிதறிருக்கை , பா. 76, முந்திரினோர் - முன்னோர், 69, மாசிமாதம், 59. மும்நீரிடைச்சென் சேரனொருவன் மாசிலீயர் - விளங்குவாளாக, 20. க...ம்புமுதறடித்தது, 20, மாடத்துக்கொடிக்கு மலையருவி, 47. | முரச்சி - முற்றுவித்து, 44. மாண்டனை பலவே, 31. - முரசங்க றங்கக் கலக்தரல், 21, மாந்தரன் . ஒருசேரன், 90. . முரசத்திற்குப்பலியிடுதல், 19, மாயவண்ண ன், 7 - ஆம்பதி, முரசினொலி அருவியொலிக்குவமை, மார், அசை, 59, 60. - - முரசுகொள்ளால், 31, [78. மார்பு, 80, முரசடைப் பெருஞ்சமம், 41. மாவாடிய புலன், 25. முரசு படையை ஏவுதல், 54. . மாள, அசைநிலை, 81. - முரசுறை கடவுள், 30, - மாளிகைக் கட்டணம், 64. முரசைப் பூசித்தல், 19, -- மாற்றருஞ் சீற்றத்துக் கூற்றம், 51. முரரை முழுமுதல், 5 - ஆம்பதி. மாறு - ஆ. னு ரு பின் பொருள்படுவ முாற்சி - கயிறு, 5-ஆம் பதி, தோர் இடைச்சொல், 34, 35, 38, முரிந்த கதுவாயெஃகு, 45. மான்மைந்தர், 42, [54, 80. முருக்கு, 23, மிக இ - மிக்கு, 84. முருகக்கடவுள் களிறூர்ந்த து, 11, - * மிதீ இயர் - மிகுக்கவேண்டி, 28, முருகக்கடவுள் நேர்மாவைக் கொன், மிளசெறியலக்கை , 4:1', முருகு - முருங்கை , 23, (த்து, 11 மீகை - மேலேயெடுத்தகை, மூல்லே - ஒருதுறை, 81. பிணம் - பிணமீ, 77. முல்லைக்கொடிப்புதல், 66.- - மீன்கொத்துக் குருவியின் வாய், 42. முல்லை நிலத்தின் வளம், 30, முக்கூடல் - மூவாற்றுப்புழை,காவிரி முழங்குமந்திரம், 30. யும் ஆன்பொருளையும் 'குடவன முழவினடுங்குகள், 5 - ஆம் பதி.' -றும் கூடிய இடம், 50. முழவின்மைந்தபழம், 810 அகவை முக்த்த ம், 2 ) முழவு, 15, 41, 43, - முரத்து முதன் ---
. 69 கஅ அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . மறுகுசிறை - வீதியின் இருபுடித்து | மூச்சி - கொண் .ை . . முடி 43 ; ' முள்ள வீட்டுவரிசை 23 29 43 . | முடந்தைநெல்லிப் கழை 29 32 . மன் - அரசர் 11 . . முண்டை - முட்டை 60 * மன்பதை - மக்கட்பன்மை 72 | முனை இய - வெறுத்த 64 ' ' மன்பதை நிரப்பி 40 . - முத்தந்தை இய 39 . மன்ற 69 78 . [ 29 43 முத்திடைமருப்புக்களிறு 32 . மன் நகண்ணி மறுகுசிறை பாடுதல் முத்தை - முந்தை - முன்பு 8 : 5 மன்றம் 13 23 20 29 35 43 . | முதல் வினேயைச் சினை வினையோடு மன் றம்போந்து மறுகுசிறை பாடும் முடிக்கும் வழுவமைதி . 19 . 4 வயிரியர் 23 . - முதலெழுவாய்சினை வினையோடுமுடி மன்று - 56 35 - யும் வழுவமைதி . 19 . மன்னியர் - நிலைபெறுவாயாக 54 . | முதலை ) 53 . - மன்னெயின்ம றவர் 40 - முதியபஈக்கள் ஆம்பற்பூக்களைத்தின் மனாலம் - குங்குமம் 11 . னுதல் 13 . - - - மாகூர் தல் - விலங்குகள் தளிகால் முதிரை - அவரை து வரை முதலியன் உடல்வளை தல் 59 . முதுமக்கட்டாழி 44 . [ 55 . மாகூர் திங்கள் பா 59 . முதுவாயிரவல 66 . மாசிதறிருக்கை பா . 76 முந்திரினோர் - முன்னோர் 69 மாசிமாதம் 59 . மும்நீரிடைச்சென் சேரனொருவன் மாசிலீயர் - விளங்குவாளாக 20 . . . . ம்புமுதறடித்தது 20 மாடத்துக்கொடிக்கு மலையருவி 47 . | முரச்சி - முற்றுவித்து 44 . மாண்டனை பலவே 31 . - முரசங்க றங்கக் கலக்தரல் 21 மாந்தரன் . ஒருசேரன் 90 . . முரசத்திற்குப்பலியிடுதல் 19 மாயவண்ண ன் 7 - ஆம்பதி முரசினொலி அருவியொலிக்குவமை மார் அசை 59 60 . - - முரசுகொள்ளால் 31 [ 78 . மார்பு 80 முரசடைப் பெருஞ்சமம் 41 . மாவாடிய புலன் 25 . முரசு படையை ஏவுதல் 54 . . மாள அசைநிலை 81 . - முரசுறை கடவுள் 30 - மாளிகைக் கட்டணம் 64 . முரசைப் பூசித்தல் 19 - - மாற்றருஞ் சீற்றத்துக் கூற்றம் 51 . முரரை முழுமுதல் 5 - ஆம்பதி . மாறு - . னு ரு பின் பொருள்படுவ முாற்சி - கயிறு 5 - ஆம் பதி தோர் இடைச்சொல் 34 35 38 முரிந்த கதுவாயெஃகு 45 . மான்மைந்தர் 42 [ 54 80 . முருக்கு 23 மிக - மிக்கு 84 . முருகக்கடவுள் களிறூர்ந்த து 11 - * மிதீ இயர் - மிகுக்கவேண்டி 28 முருகக்கடவுள் நேர்மாவைக் கொன் மிளசெறியலக்கை 4 : 1 ' முருகு - முருங்கை 23 ( த்து 11 மீகை - மேலேயெடுத்தகை மூல்லே - ஒருதுறை 81 . பிணம் - பிணமீ 77 . முல்லைக்கொடிப்புதல் 66 . - மீன்கொத்துக் குருவியின் வாய் 42 . முல்லை நிலத்தின் வளம் 30 முக்கூடல் - மூவாற்றுப்புழை காவிரி முழங்குமந்திரம் 30 . யும் ஆன்பொருளையும் ' குடவன முழவினடுங்குகள் 5 - ஆம் பதி . ' - றும் கூடிய இடம் 50 . முழவின்மைந்தபழம் 810 அகவை முக்த்த ம் 2 ) முழவு 15 41 43 - முரத்து முதன் - - -