எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . கஎகூ பொறையன் - சேரன், 75, 84, 86. மதில், 15, 16, 22, 23,33,53,62. பொறையன் பெருந்தேவி - செல்வக் மதின்மரம், 15, 16, கடுங்கோ வாழியாதனுடைய தாய், மதின்மரமுருக்கல், 15. 7 - ஆம் பதி, மது நுகர்கையில் இடையிடையே பொன்படு வாகை, 4 - ஆம் பதி. இஞ்சியைக்கடித்தலும் பூனை பொன்னை யுழிஞை , 22. மோத்தலும், 42. (தல், 42. - போன்களணிகளுக்குவேங்கைப்பூ 4). மதுவின்களிப்பால் கட்குடம் ஆடு பொன்னுடை நியமம், 15. - மந்திரம், 30. போகபூமி, 68. [21, 32, 87. மயானம், 44. : போத்தபொருளால் முடித்தல், ப. மயிர்புதை மாக்கண், 29. போந்தைத்தோடு - பனந்தோடு, 5.1. மஃபில், 27. போந்தைப் பொழில் - பனம்பொழில், மாந்தை - சேரநாட்டிலுள்ள ஒரு 51. கூத்து , 45, 77. / நகரம், 90. ' . - : போர்க்களத்திலாடும் துணங்கைக் மரம்படுதீங்கனி, பா. 60. போர்க்களத்தின் உட்களம், 35. மருக - மரபிலுள்ளாய், 13. போர்க்க ளம்; 67, ' மருதஞ்சான்ற, 73, போர்க்குரிய உடை, 53. மருதநிலம், 30, 78, போர்நிழல், 39, 40. மருதமரம், 23, 27. ' போர்நிழற்புஎன் ற சுற்றம் - படைத் மருள், உவமவுருப, 11. தலைவர், 40... [53. மரூஉ, ப. 65. . போர்வேட்கையில் மதம் பிறத்தல், மரையா, 23. போரிற்பெற்றவற்றை அரசர் இர 'மலிர்நிறை - 'நீர்வெள்ளம், 26, 28, - வலர்க்குக் கொடுத்தல், 44. மலையருவிக்கு மாடத்துக்கொடி, 47. போல - போலும்படி, 11. மலையவும் கடல்வும் பண்ணியம் பகர்: பௌவம், 55.. தல், 59. (ஆம்ப தி: மகளிர் கழலாடல், 3(), மழவர் - ஒருவகைவீரர் 21, 55, 5- மகளிர் குரவையாடல், 73. மழவர் மெய்ம்ம றை , 20, 55 மகளிர் துனித்த கண்ணினும் இரவ மழவரின் உணவு, 55, பலர் புன்கணஞ்சும், 57. மழுகிய - மழுங்கிய, 24. மகளிர் பிடியை எண்ணு தல், 42. மழை, 26. [ணமான, 69. மகார் குளவிக் கூட்டைக் கிளைத்து மழைக்குடலான - மழைக்குக் - கார மட்டம் - கள், 42, 90.[இருந்தல், 17. | மழைத்தோற்பழையன், 5-ஆம் பதி.. மடவர், 71' மழைதவறாமை, 21. மடா - பாண்டவிசேடம், 24. மழையில்லாமைக்கு உற்பாதமாகிய , மண்கெழு ஞாலம், பா, 69. தூமத்தோற்றம், 69. மணற்கோட்டை, 30. மழையென மருளுந்தோல், 62 மணிக்கலம் போன்ற செய்தல், 30). மள்ள ர், 38, 43, 90. மணிநெடுந்தேர், 52. மள்ளர் கொள்ளையிடுதல், 43. மணியிலக்கணமறிவார், 74 மறப்புகழ் புலபுகழ்களிலும் சிறந்த மணியை அடித்தல், 31. தென்பது, 12, மத்து , 26, 71. : மறம் வீங்குபல்புகழ், பா. 12. மத்தாறியழனை, 26. மறவர் மதிலிலிருத்தல், 40. மதகுநீர் தாங்கும் பலகை, 27. மறுக்குளம்பு, 65.
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . கஎகூ பொறையன் - சேரன் 75 84 86 . மதில் 15 16 22 23 33 53 62 . பொறையன் பெருந்தேவி - செல்வக் மதின்மரம் 15 16 கடுங்கோ வாழியாதனுடைய தாய் மதின்மரமுருக்கல் 15 . 7 - ஆம் பதி மது நுகர்கையில் இடையிடையே பொன்படு வாகை 4 - ஆம் பதி . இஞ்சியைக்கடித்தலும் பூனை பொன்னை யுழிஞை 22 . மோத்தலும் 42 . ( தல் 42 . - போன்களணிகளுக்குவேங்கைப்பூ 4 ) . மதுவின்களிப்பால் கட்குடம் ஆடு பொன்னுடை நியமம் 15 . - மந்திரம் 30 . போகபூமி 68 . [ 21 32 87 . மயானம் 44 . : போத்தபொருளால் முடித்தல் . மயிர்புதை மாக்கண் 29 . போந்தைத்தோடு - பனந்தோடு 5 . 1 . மஃபில் 27 . போந்தைப் பொழில் - பனம்பொழில் மாந்தை - சேரநாட்டிலுள்ள ஒரு 51 . கூத்து 45 77 . / நகரம் 90 . ' . - : போர்க்களத்திலாடும் துணங்கைக் மரம்படுதீங்கனி பா . 60 . போர்க்களத்தின் உட்களம் 35 . மருக - மரபிலுள்ளாய் 13 . போர்க்க ளம் ; 67 ' மருதஞ்சான்ற 73 போர்க்குரிய உடை 53 . மருதநிலம் 30 78 போர்நிழல் 39 40 . மருதமரம் 23 27 . ' போர்நிழற்புஎன் சுற்றம் - படைத் மருள் உவமவுருப 11 . தலைவர் 40 . . . [ 53 . மரூஉ . 65 . . போர்வேட்கையில் மதம் பிறத்தல் மரையா 23 . போரிற்பெற்றவற்றை அரசர் இர ' மலிர்நிறை - ' நீர்வெள்ளம் 26 28 - வலர்க்குக் கொடுத்தல் 44 . மலையருவிக்கு மாடத்துக்கொடி 47 . போல - போலும்படி 11 . மலையவும் கடல்வும் பண்ணியம் பகர் : பௌவம் 55 . . தல் 59 . ( ஆம்ப தி : மகளிர் கழலாடல் 3 ( ) மழவர் - ஒருவகைவீரர் 21 55 5 மகளிர் குரவையாடல் 73 . மழவர் மெய்ம்ம றை 20 55 மகளிர் துனித்த கண்ணினும் இரவ மழவரின் உணவு 55 பலர் புன்கணஞ்சும் 57 . மழுகிய - மழுங்கிய 24 . மகளிர் பிடியை எண்ணு தல் 42 . மழை 26 . [ ணமான 69 . மகார் குளவிக் கூட்டைக் கிளைத்து மழைக்குடலான - மழைக்குக் - கார மட்டம் - கள் 42 90 . [ இருந்தல் 17 . | மழைத்தோற்பழையன் 5 - ஆம் பதி . . மடவர் 71 ' மழைதவறாமை 21 . மடா - பாண்டவிசேடம் 24 . மழையில்லாமைக்கு உற்பாதமாகிய மண்கெழு ஞாலம் பா 69 . தூமத்தோற்றம் 69 . மணற்கோட்டை 30 . மழையென மருளுந்தோல் 62 மணிக்கலம் போன்ற செய்தல் 30 ) . மள்ள ர் 38 43 90 . மணிநெடுந்தேர் 52 . மள்ளர் கொள்ளையிடுதல் 43 . மணியிலக்கணமறிவார் 74 மறப்புகழ் புலபுகழ்களிலும் சிறந்த மணியை அடித்தல் 31 . தென்பது 12 மத்து 26 71 . : மறம் வீங்குபல்புகழ் பா . 12 . மத்தாறியழனை 26 . மறவர் மதிலிலிருத்தல் 40 . மதகுநீர் தாங்கும் பலகை 27 . மறுக்குளம்பு 65 .