எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

கஎ அ அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி புலியுறையெஃகம், 19, 24. பெருங்குன்றூர்கிழார் - ஒருபுலவர், - புழுக்கு - புழுக்கிய உணவு; மலை | 9 - ஆம்பதி. - காட்டுவழக்கு, 18, 90, பெருக்கைத்தொழுதி - யானைக்கூட் - புள்ளிமான், 74. டம், 76. புள்ளொலி, 84. பெருஞ்சதுக்கத்துப்பூதர், 9-ஆம் புரக்கொடையில் எறியாமை, 31, பெருஞ்சேரலிரும்பொறை, தி புஞ்சிறை - மாளிகையின் மதிற் ! பெருஞ்சோற்றுநிலை, 30. - புறந்தருநாடு, 15. [புரம், 64. | பெருஞ்சோறு உகுத்தற்கு முரசெறி, புறமதில், 16, தல், 30. -ரவு - சிறுகாடு, 13, 3 பெரும்பல்யானைக் குட்டுவன், 29. புறா, 39. 1 பெருமலை - இமயம், 51. [28, 43, புன் புலவைப்பு, 30, பெருவதற்காவை - சிறு விலைக்காலம், புன்னை , 30, 1 பெருவாய்மலர் -- இருவாட்சிப்பு புனல் நாடு, 43. / 81. [4 - ஆம்பதி. புனல்வாயில் - வாய்த்தலை, 13. பெருவாயில் - கன்ன ஓடைய வளர் புன் ற் றளிர், 52, பேணியர் - பேணு தற்கு, 30. புனிற்றுமகள் பூணா ஐயவி', 16, - பேய்மகள், 13, 23, 30, * பூசல் - பேரொலி, வருத்தம், 34, ! பேயாடல், 35, ' பூட்கை மறவர், 57, [44.) பேரணிப் பெரும்படை, 33, 188. பூண்கமாளகின் புனைமணி நெடுந் | பேராறு= பேரியாறு-ஒருக்தி,28,43, தேர், 81, பேரியாழ்பாலைபண்ணி , 46, 57,66. - பூணணிந்து விளங்கிய புகழ் சான் | பேரெழில் வாழ்க்கை , பா. 48, பூத்தநெய்தல், பா, 13. மார்ப,55. பைஞ்ஞிலம் - மக்கட்டொகுதி; - பூதங்கள், 14. இது பஞ்ஞிலமெனவும் வழங்கும் பூமியின் செழுமை, 22, - - - 17, 31, - பூவிழவு, 30. 1 பைதற்ற - பசுமையற்ற, 23. "பூழிநாடு - கொடுந்தமிழ் நாடு பன் ) பொங்கலாடல், 53, னிரண்டனுள் ஒன்று, 4- ஆம் பதி. பெர்த்தியாண்டபெருஞ்சோழன், - பூழியர் - பூழிநாட்டிலுள்ளவர், 21, | 9 - ஆம் பதி, - - 23, 73, 34, 90. - பொய்கைவாயிற் புதவு - மதகுநீர் பூழியர்மெய்ம்மறை - பூழி காட் தாங்கும் பலகை, 27, டார்க்குக் கவசம் போல்வான், 73. | பொய்படுபறியா வயங்குசெந்தா, 58.. பூழில் - அசில், 87, -- பொய்யலன், 18, 20, 21. - பெயர் - பொருள், 21, 90. ' பொய்யாமை, 9, 18, 20- பெயர் த்திரிசொல், ப. 39, 47. - பொய்யில் செல்வக்கடுங்கோ, 3-ஆம் பெயர் வாழியர், 47, 49. பொலங்கொடியுழிஞை, 56. (பதி, பொடியாகப் பிறந்த வினை, 76. பொலம் கடந்தும்பை , 45. . பெயரெச்சங் காரியப்பெயர்கொள் - பொழில்வ திவேனில், 48, டுதல், 48, எல், ப. 92. - பொற்றாமரையைப் பாணர்க்குச் சூட் - பெயரெச்சலினைத்திரிசொல், ப. 28, பொறி - உத்தம இலக்கணங்கள், பெரியோர், 15. - பொறிக்கழற்கால், 34. 188. பெரியோர்ப்பேணிச் 'சி றி யோரை பொறிமார்பு, 48, யளித்தி, 79. பொறுமை, 17, 32..
கஎ அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி புலியுறையெஃகம் 19 24 . பெருங்குன்றூர்கிழார் - ஒருபுலவர் - புழுக்கு - புழுக்கிய உணவு ; மலை | 9 - ஆம்பதி . - காட்டுவழக்கு 18 90 பெருக்கைத்தொழுதி - யானைக்கூட் - புள்ளிமான் 74 . டம் 76 . புள்ளொலி 84 . பெருஞ்சதுக்கத்துப்பூதர் 9 - ஆம் புரக்கொடையில் எறியாமை 31 பெருஞ்சேரலிரும்பொறை தி புஞ்சிறை - மாளிகையின் மதிற் ! பெருஞ்சோற்றுநிலை 30 . - புறந்தருநாடு 15 . [ புரம் 64 . | பெருஞ்சோறு உகுத்தற்கு முரசெறி புறமதில் 16 தல் 30 . - ரவு - சிறுகாடு 13 3 பெரும்பல்யானைக் குட்டுவன் 29 . புறா 39 . 1 பெருமலை - இமயம் 51 . [ 28 43 புன் புலவைப்பு 30 பெருவதற்காவை - சிறு விலைக்காலம் புன்னை 30 1 பெருவாய்மலர் - - இருவாட்சிப்பு புனல் நாடு 43 . / 81 . [ 4 - ஆம்பதி . புனல்வாயில் - வாய்த்தலை 13 . பெருவாயில் - கன்ன ஓடைய வளர் புன் ற் றளிர் 52 பேணியர் - பேணு தற்கு 30 . புனிற்றுமகள் பூணா ஐயவி ' 16 - பேய்மகள் 13 23 30 * பூசல் - பேரொலி வருத்தம் 34 ! பேயாடல் 35 ' பூட்கை மறவர் 57 [ 44 . ) பேரணிப் பெரும்படை 33 188 . பூண்கமாளகின் புனைமணி நெடுந் | பேராறு = பேரியாறு - ஒருக்தி 28 43 தேர் 81 பேரியாழ்பாலைபண்ணி 46 57 66 . - பூணணிந்து விளங்கிய புகழ் சான் | பேரெழில் வாழ்க்கை பா . 48 பூத்தநெய்தல் பா 13 . மார்ப 55 . பைஞ்ஞிலம் - மக்கட்டொகுதி ; - பூதங்கள் 14 . இது பஞ்ஞிலமெனவும் வழங்கும் பூமியின் செழுமை 22 - - - 17 31 - பூவிழவு 30 . 1 பைதற்ற - பசுமையற்ற 23 . பூழிநாடு - கொடுந்தமிழ் நாடு பன் ) பொங்கலாடல் 53 னிரண்டனுள் ஒன்று 4 - ஆம் பதி . பெர்த்தியாண்டபெருஞ்சோழன் - பூழியர் - பூழிநாட்டிலுள்ளவர் 21 | 9 - ஆம் பதி - - 23 73 34 90 . - பொய்கைவாயிற் புதவு - மதகுநீர் பூழியர்மெய்ம்மறை - பூழி காட் தாங்கும் பலகை 27 டார்க்குக் கவசம் போல்வான் 73 . | பொய்படுபறியா வயங்குசெந்தா 58 . . பூழில் - அசில் 87 - - பொய்யலன் 18 20 21 . - பெயர் - பொருள் 21 90 . ' பொய்யாமை 9 18 20 பெயர் த்திரிசொல் . 39 47 . - பொய்யில் செல்வக்கடுங்கோ 3 - ஆம் பெயர் வாழியர் 47 49 . பொலங்கொடியுழிஞை 56 . ( பதி பொடியாகப் பிறந்த வினை 76 . பொலம் கடந்தும்பை 45 . . பெயரெச்சங் காரியப்பெயர்கொள் - பொழில்வ திவேனில் 48 டுதல் 48 எல் . 92 . - பொற்றாமரையைப் பாணர்க்குச் சூட் - பெயரெச்சலினைத்திரிசொல் . 28 பொறி - உத்தம இலக்கணங்கள் பெரியோர் 15 . - பொறிக்கழற்கால் 34 . 188 . பெரியோர்ப்பேணிச் ' சி றி யோரை பொறிமார்பு 48 யளித்தி 79 . பொறுமை 17 32 . .