எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி, கஎஎ பாண்டில் விளக்கு - கால்லிளக்கு, ( பிறர்க்கென வாழ்தி, 38, 47, 52. - - ' | பிறர்ப்பிறர் கலியாது, 22. பாண்டி, இலுக்கு இழையணிதல், 64, | பிறவினை, 41, 72, 77, பாணர்க்குப் பொற்றாமரை குடல், | பிரழநோக்கியார், பா. 78. - 40, 18. டுத்தல், 40, பீடர் - பெருமையையுடையோர், பாணர்க்கும் விறலியர்க்கும் கொ பீர் - பீர்க்கு , 26. - [45. பாணர் நாளவை, 38, புகல்வு - விருப்பம், 84, பாணர் புரலை, 65, புகழோடு கூடிய தேசெல்வம், 12. பாணர் பைம்பூமலை தல், 40. புகன்ற வாயம், பர். 30. - . பாணாற்றுப்படை - பாணனை வழிப் புகா - உணவு, 35, 58, 90. * படுத்துவது, 67. புகார் - காவிரிப்பூம்பட்டினம், 73. பாதிரி கமழு மோதியொண்ணுதல் புடையல் - பனை மாலை, 31, 37, விறலி, 5 - ஆம்பதி, 42, 57, . * பாயல் - உறக்கம், 19, [63. புடையலங்கழற்கால், 37, - பார்ப்பார்க்கல்லது பனிபறியலையே, | புடையன்மாக்கழல், 80, பார்வற் பார்த்தல்) கொக்கு, 21. |புண்களை இழையால், தைத்தல், 43. பார்வற்பாசறை, காவற்பாசறை,84. புண்ணுடையெறுழ்த்தோள்,பா, 80. பார்வைப்பிடி, 43, - - புண்ணுமிழ்குருதி, பா, 11, - - பாரி - ஒருவள்ளல், 61. புண்ணை த்தைக்கும் ஊசி, 42. பால் - பகுத்தல், 16, 52; புணரி - அலை, 11, 55, - பாலும் கொளாலும் வல்லோய், 16. புதல்சூழ்பறவை, பா, 66. 'பாலை, 65, (புலவர், 3 - ஆம்பதி, | புதல்வற்பேறு, 74, - பாலைக்கௌதமனார்--ஒருகல்லிசைப் புதவு - கதவு, வாயில், 27; பாலைப்பண்கள் 65. புரவு - கொடை 80. -- பாலையாழ், 46, 57, 65, 66, . புரவெதிர் கொள்வன், 57. பாலைவல்லோன் பண்ணுப் பெயர்த் புரை - தேவாலயம், 15. - தாங்கு மதுவை அளித்தல், 65.. புரை இ = புரந்து - பாதுகாத்து, 50, பாவையன்ன மல்லோள். கணவன், | புரைபு - ஒத்து, 65, ' ' பாவையன்னமகளிர், 88. [58, 61, புரையோள்கணவ, 70, - பாழ், 13, 22, 26. - புரோசு- புரோகிதன், 7 - ஆம் பதி, - பாழிப்ப நம் தலை,... - : புல்லிலைவைப்பு, 15. (9 - ஆம் பதி. பிசிர் - திவலை, 11, 15.- 7, 25, 40, | புல்லுடவியன்புலம் பல்லாபரப்பி, - 41 - 2, 50, 60, 62, 72. புலம்பு - வருத்தம், 81. [62. "பிசிர - துளியாகச்சிதற, 15, 50, | புலவ - புலால் நாற்றம் நாற, 86. - பிடவு - பிடாச்செடி, 66. புலாஅம் (புலவுமாறுகின்ற) பாசறை, பிடி, 43: , , 61, . . . ! பிணியவிழ்ந்த நெய்தல், 51, : புலித்தோலுறை - புலித்தோலாத் பிரம தாயம் - பிராமணர்க்கு இறை செய்யப்படும் ஆயுத உறை, 19, -யிலியாகக் கொடுக்கும். நன்கொ 24, , டைப் பொருள் , 2-ஆம் பாதி புலி, யானை இவற்றைக் கொல்லும் - பிறக்கடியொதுங்காப் பூட்கை, 30, சிங்கம்போல் வாய், 75, பிறக்கு - பின், 5 - ஆம் பதி, 80. புலியும் யானையும் பொருது முழங் - பிறப்புணர்த்துங் கோல், 43, புலியுறை கழித்தல், 19. [கல், 41. 23 :
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி கஎஎ பாண்டில் விளக்கு - கால்லிளக்கு ( பிறர்க்கென வாழ்தி 38 47 52 . - - ' | பிறர்ப்பிறர் கலியாது 22 . பாண்டி இலுக்கு இழையணிதல் 64 | பிறவினை 41 72 77 பாணர்க்குப் பொற்றாமரை குடல் | பிரழநோக்கியார் பா . 78 . - 40 18 . டுத்தல் 40 பீடர் - பெருமையையுடையோர் பாணர்க்கும் விறலியர்க்கும் கொ பீர் - பீர்க்கு 26 . - [ 45 . பாணர் நாளவை 38 புகல்வு - விருப்பம் 84 பாணர் புரலை 65 புகழோடு கூடிய தேசெல்வம் 12 . பாணர் பைம்பூமலை தல் 40 . புகன்ற வாயம் பர் . 30 . - . பாணாற்றுப்படை - பாணனை வழிப் புகா - உணவு 35 58 90 . * படுத்துவது 67 . புகார் - காவிரிப்பூம்பட்டினம் 73 . பாதிரி கமழு மோதியொண்ணுதல் புடையல் - பனை மாலை 31 37 விறலி 5 - ஆம்பதி 42 57 . * பாயல் - உறக்கம் 19 [ 63 . புடையலங்கழற்கால் 37 - பார்ப்பார்க்கல்லது பனிபறியலையே | புடையன்மாக்கழல் 80 பார்வற் பார்த்தல் ) கொக்கு 21 . | புண்களை இழையால் தைத்தல் 43 . பார்வற்பாசறை காவற்பாசறை 84 . புண்ணுடையெறுழ்த்தோள் பா 80 . பார்வைப்பிடி 43 - - புண்ணுமிழ்குருதி பா 11 - - பாரி - ஒருவள்ளல் 61 . புண்ணை த்தைக்கும் ஊசி 42 . பால் - பகுத்தல் 16 52 ; புணரி - அலை 11 55 - பாலும் கொளாலும் வல்லோய் 16 . புதல்சூழ்பறவை பா 66 . ' பாலை 65 ( புலவர் 3 - ஆம்பதி | புதல்வற்பேறு 74 - பாலைக்கௌதமனார் - - ஒருகல்லிசைப் புதவு - கதவு வாயில் 27 ; பாலைப்பண்கள் 65 . புரவு - கொடை 80 . - - பாலையாழ் 46 57 65 66 . புரவெதிர் கொள்வன் 57 . பாலைவல்லோன் பண்ணுப் பெயர்த் புரை - தேவாலயம் 15 . - தாங்கு மதுவை அளித்தல் 65 . . புரை = புரந்து - பாதுகாத்து 50 பாவையன்ன மல்லோள் . கணவன் | புரைபு - ஒத்து 65 ' ' பாவையன்னமகளிர் 88 . [ 58 61 புரையோள்கணவ 70 - பாழ் 13 22 26 . - புரோசு - புரோகிதன் 7 - ஆம் பதி - பாழிப்ப நம் தலை . . . - : புல்லிலைவைப்பு 15 . ( 9 - ஆம் பதி . பிசிர் - திவலை 11 15 . - 7 25 40 | புல்லுடவியன்புலம் பல்லாபரப்பி - 41 - 2 50 60 62 72 . புலம்பு - வருத்தம் 81 . [ 62 . பிசிர - துளியாகச்சிதற 15 50 | புலவ - புலால் நாற்றம் நாற 86 . - பிடவு - பிடாச்செடி 66 . புலாஅம் ( புலவுமாறுகின்ற ) பாசறை பிடி 43 : 61 . . . ! பிணியவிழ்ந்த நெய்தல் 51 : புலித்தோலுறை - புலித்தோலாத் பிரம தாயம் - பிராமணர்க்கு இறை செய்யப்படும் ஆயுத உறை 19 - யிலியாகக் கொடுக்கும் . நன்கொ 24 டைப் பொருள் 2 - ஆம் பாதி புலி யானை இவற்றைக் கொல்லும் - பிறக்கடியொதுங்காப் பூட்கை 30 சிங்கம்போல் வாய் 75 பிறக்கு - பின் 5 - ஆம் பதி 80 . புலியும் யானையும் பொருது முழங் - பிறப்புணர்த்துங் கோல் 43 புலியுறை கழித்தல் 19 . [ கல் 41 . 23 :