எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

கஎசு அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. பண்புத் தொகை, ப. 104. | பழையம் மனைவியருடய கூந்தம் பனைமருணோன்றார் 33, கயிற்றால் பானையைச்சோன் வண் பத்த பத்தல் - நீரிறைக்குங் யிற் பூட்டியது, 5 - ஆம் பதி, கருவி, பள்ள ம், 19, 22. !ழையன்மாறன் - ஒருசிற்றரசன், 9. பதப்பர் - - மணற்கோட்டை; தெற் கோட்டை போல்வது), 30, பழையனுடைய வேம்பினைச் சக பதலை, 41. ' குட்டுவன் வெட்டியது, 44, 4 பதிழைப் பறியாது துய்த்த ல், 13, 3- ஆம்பதிகம். ' பந்தர் - 'ஓரூர், பண்டசாலைகள், 55, பறந்தலை - மயானத்திற் பிணஞ்சுடும் பந்தர் முத்தம், 67, , [67, 74. | மிடம், 44 - பரணர் - ஒரு கல்லிசைப் புலவர், 5- பறைக்குரலருவி - முரசுபோலும். ஒலியையுடைய. அருவி, பா, 70, பரதவன் - நுளையன், 48, பறையடித்துப் புனலடைத்தல், "22, : பரிசிலர் யானைகளைப் பெறுதல், 47. | பன்மா - பலபடி, 83. : : * பரிசிலர் வெறுக்கை - தலைவன், (பா) பனங்குருத்தைக் கிழித்துக் குறுக - 15, 38; 65. நறுக்கி வாகைப் பூவோடு இடை * பரிசிற்றுறைப்பாட்டாண்பாட்டு, வைத்துத் தொடுத்தல், 66. பரி சிறகு அகைப்ப, 25. (65, | பனங்குருத்தைக்கொன்றைப்பூவோடு பரிவேட்பு - வட்டம், 21. - | தொடுத்தல், 67. ' பருதி - தேருருள், வட்டம், 46;74: | பனந்தோட்டிற் குவளைமலரை வைத் பருந்தின் சிறகுபோலும் கந்தை, 12, ) துத் தொடுத்தல், 58. பருந்தின் சேவல், 35. | !Icorந்தோட்டிற் பலவகைப் பூக்களை பருந்து, 12, 30. - முறையேவைத்துத்தொடுத்தல், பருந்து நளப்ப - பருந்து. உறுதற்கு - 40. -- - -- - ஆராய, 51, 74, பினம்புடையல் - பனைமாக), 42. பரேரெறுழ், 31. ) பனம்புடையலும் கழலும், 42, 57, பல்யானைச் செல்கெழு குட்டுவன் | பனிற்றல் - தூவல், 57, ' இருகடல் நீருமொருபகலாடியது, : பனை, 56, - -- 3- ஆம் பாதி, பாக்கம் - அரசனிருக்கை, நெய்தனி பல்கவிதையுழவிற் சில்லே ாளர், 76, | பாகுடி, 21, லத்தூர், 18, பல்வேலிரும்பொறை - இளஞ்சேர பாசகர் - மடையர், 67, லிரும்பொறையென்னுமாசன், 89. பாசம் - பேட், 71. ' ' பலகை - கேடகம், 53. பாசவர், 21, பல திறத்து மது, 65. ' பாசறை, 16, 24, 67. பலபூவிழவு, 30. பாடிமிழ்பு - ஒலித்து, 62. பலர்புகழ் செல்வம், 11. பாடினி - பாடுபவள்', 61. பலாப்பழத்தேன், 61. [61, பாடினிவேந்தே, 14, 17, பலாஅம் பழுத்த பசும்பண்ணரியல், போடும் கொளக்கொளக் குதையாச் பலி, 17, 30, செல்லம், 82, பழங்கண் - துன்பம், 12, ''7, :பாடுவி றலியர் பலபிடி பெறுக, 43:- பழவழக்கு, ப. 38:- -பாண்டில் - குதிரைப்பக்கரை, தோ பழனமஞ்ஞை , 90. இணும் எருதுகள் விட்டத்தோல், பழுனி, 66. 64, 74, 90. - " பாடுவில் - குதிகள் விட
கஎசு அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . பண்புத் தொகை . 104 . | பழையம் மனைவியருடய கூந்தம் பனைமருணோன்றார் 33 கயிற்றால் பானையைச்சோன் வண் பத்த பத்தல் - நீரிறைக்குங் யிற் பூட்டியது 5 - ஆம் பதி கருவி பள்ள ம் 19 22 . ! ழையன்மாறன் - ஒருசிற்றரசன் 9 . பதப்பர் - - மணற்கோட்டை ; தெற் கோட்டை போல்வது ) 30 பழையனுடைய வேம்பினைச் சக பதலை 41 . ' குட்டுவன் வெட்டியது 44 4 பதிழைப் பறியாது துய்த்த ல் 13 3 - ஆம்பதிகம் . ' பந்தர் - ' ஓரூர் பண்டசாலைகள் 55 பறந்தலை - மயானத்திற் பிணஞ்சுடும் பந்தர் முத்தம் 67 [ 67 74 . | மிடம் 44 - பரணர் - ஒரு கல்லிசைப் புலவர் 5 - பறைக்குரலருவி - முரசுபோலும் . ஒலியையுடைய . அருவி பா 70 பரதவன் - நுளையன் 48 பறையடித்துப் புனலடைத்தல் 22 : பரிசிலர் யானைகளைப் பெறுதல் 47 . | பன்மா - பலபடி 83 . : : * பரிசிலர் வெறுக்கை - தலைவன் ( பா ) பனங்குருத்தைக் கிழித்துக் குறுக - 15 38 ; 65 . நறுக்கி வாகைப் பூவோடு இடை * பரிசிற்றுறைப்பாட்டாண்பாட்டு வைத்துத் தொடுத்தல் 66 . பரி சிறகு அகைப்ப 25 . ( 65 | பனங்குருத்தைக்கொன்றைப்பூவோடு பரிவேட்பு - வட்டம் 21 . - | தொடுத்தல் 67 . ' பருதி - தேருருள் வட்டம் 46 ; 74 : | பனந்தோட்டிற் குவளைமலரை வைத் பருந்தின் சிறகுபோலும் கந்தை 12 ) துத் தொடுத்தல் 58 . பருந்தின் சேவல் 35 . | ! Icorந்தோட்டிற் பலவகைப் பூக்களை பருந்து 12 30 . - முறையேவைத்துத்தொடுத்தல் பருந்து நளப்ப - பருந்து . உறுதற்கு - 40 . - - - - - - ஆராய 51 74 பினம்புடையல் - பனைமாக ) 42 . பரேரெறுழ் 31 . ) பனம்புடையலும் கழலும் 42 57 பல்யானைச் செல்கெழு குட்டுவன் | பனிற்றல் - தூவல் 57 ' இருகடல் நீருமொருபகலாடியது : பனை 56 - - - 3 - ஆம் பாதி பாக்கம் - அரசனிருக்கை நெய்தனி பல்கவிதையுழவிற் சில்லே ாளர் 76 | பாகுடி 21 லத்தூர் 18 பல்வேலிரும்பொறை - இளஞ்சேர பாசகர் - மடையர் 67 லிரும்பொறையென்னுமாசன் 89 . பாசம் - பேட் 71 . ' ' பலகை - கேடகம் 53 . பாசவர் 21 பல திறத்து மது 65 . ' பாசறை 16 24 67 . பலபூவிழவு 30 . பாடிமிழ்பு - ஒலித்து 62 . பலர்புகழ் செல்வம் 11 . பாடினி - பாடுபவள் ' 61 . பலாப்பழத்தேன் 61 . [ 61 பாடினிவேந்தே 14 17 பலாஅம் பழுத்த பசும்பண்ணரியல் போடும் கொளக்கொளக் குதையாச் பலி 17 30 செல்லம் 82 பழங்கண் - துன்பம் 12 ' ' 7 : பாடுவி றலியர் பலபிடி பெறுக 43 : பழவழக்கு . 38 : - பாண்டில் - குதிரைப்பக்கரை தோ பழனமஞ்ஞை 90 . இணும் எருதுகள் விட்டத்தோல் பழுனி 66 . 64 74 90 . - பாடுவில் - குதிகள் விட