எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி கஎடு. நெஞ்சு புகலூக்கத்தர், 68. பகைமேற்சென்றோர் பல வ ரூ. - நெட்டை - ஒருவகைக் கருவி, 42. | . முறைதல், 15. - நெடியோன், 16. '' | பகையரசனுக்குப் பயக்தோர் பெரிய - நெடுஞ்சேரலாதன், 20, 5-ஆம் பாதி, ஓராசனோடு நட்பாதல், '50. - நெடுஞ்சேரலாதன் கடலிற் புக்குப் பகைவர் தேஎத்தாயினும் சினவா -பகைவர் அரண் அழித்தது, 11. யாகுதலிறும்பூதாற்பெரிதே, 32. நடும்பாதாயனார். -பல்யானைச் | பகைவர் பொருள்களை வயிரியர்கண் செல்கெழுகுட்டுவனுடைய புரோ | ணுளர்க்குவீசுதல், 20 2-ஆம் பாதி, 'கிதர், 3 - ஆம் பதி, -- பகைவராரப்பழங்கணருளி - நகைவ - *நெடுமணிஞ்சி, 68, பயர், 32, ! -- ரார கன்கலஞ் சித்தல், 37. நெடுமிடல் - அஞ்சியின் இயற்பெ 'பகைவரின் அரசுவாவுடைய கோட் கெடுவெள்ளூசி - நெட்டை --யென்ப டாலியற்றிய கட்டில், 79. . "தொரு கருவி, 42. | பகைவரின் காவன் மரத்தைப் பனை - நெய்த்தோர்: து உய் மகிழ்பலி, 30. --- செய்தல், 11. 69. செய்தந்பூ, 27, 30), 71, பகைவருடைய கெடுகுடி பயிற்றுதல், செய்யைத் தலையிற்பெய்து கையைப் பகைவருடைய நாட்டில் தோன்றும் பிணிக்குத் தண்டம், 2 - ஆம் பதி. உற்பாதம், 62, [19, 22, 25, 26: நெருஞ்சி, 11, 26. பகைவருடைய நாட்டை அழித்தல், * நெல்லரிசிச் சோறு, 75, பகைவருடைய நாட்டைக் கொள்ளை '.... நேரி - ஒருமனை, 40, 67. - யிடுதல், 81. (15, 23. நேரிப்பொரு, 40, 67. | பகைவருடைய் - காடு காடானமை, நேரிவாயில் - உறையூரின் தெற்கு பகைவருடைய மதிற்கதவை யானை - வாயிற்கண்ணதோரூர், 5-ஆம் பதி. களைக் கொண்டு பிளப்பித்தல், 82. நொசிவு - துவள்வு, 45. | பகைவருடைய முரசைக்கொள்ளு நொடைமை - விலை, 68, - - - தல், 31, கப் - நோக்கலை - நோக்கு தலை யுடையாய், பகைவருடைய யானையைக் 'கடாவை நோக்கு - மன்நோக்கம், 51. [51 - யொப்ப வண்டியிற் பூட்டுதல், 44. கோய்தபநோன் றொடை, பா. 44, : - பசும்பிடி - பச்சிலை, 81, தோன் - வலி, 14, - பட்டினியு ற்றுத் தீர்த்த மாடல், 31, பஃறே றொழுதி, பா. 83. பட்டு நூற் கலிங்கம், 12, பகல் - நடுவரிலைமை, 90. படப்பை - தோட்டம், பக்கம், 30, -- பகத்றீவேட்டல், 3 - ஆம் பதிகம் படலம் - கூடு, 39, - பகன்றை - இலகிலுப்பைச் செடி, படிமை - விரதம், 74. சிவேதைக்கொடி, 76. படியோர்த் தேய்த்த ஆண்மை, 79. பகண்றைத்தெரியலைக் கலிங்கம் போற் படியோர்த்தேய்த்து, 20, சூடல், 76. படிவம் (விரதம்) ஓடியாது, 14, --பகன்றைமாலை, 76. படுகண் முரசம் ஒலிக்கும் கண்களை 'கனீடாது. இரவுபெருகல், 59. யுடைய முர்ச', 19, 54. பகுத் தூண்டொகுத்தல், 38, படை குதிரைக்கல்னை, 82. பகைநாடு பாழ்பட்டவகை, 13. படைநிலை.., படையாளர் மகளிரோடு பகைப்புலத்திற் பெற்றதை - இரவ தங்குமிடம், ப. 7, 133. வர்க்குக் கொடுத்தல், 48: [7). படையேருழவ, 14.. பகைப்புல தீனத எரித்தல், 15, 25, பண்ணியம் - பண்டங்கள், 59, -
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி கஎடு . நெஞ்சு புகலூக்கத்தர் 68 . பகைமேற்சென்றோர் பல ரூ . - நெட்டை - ஒருவகைக் கருவி 42 . | . முறைதல் 15 . - நெடியோன் 16 . ' ' | பகையரசனுக்குப் பயக்தோர் பெரிய - நெடுஞ்சேரலாதன் 20 5 - ஆம் பாதி ஓராசனோடு நட்பாதல் ' 50 . - நெடுஞ்சேரலாதன் கடலிற் புக்குப் பகைவர் தேஎத்தாயினும் சினவா - பகைவர் அரண் அழித்தது 11 . யாகுதலிறும்பூதாற்பெரிதே 32 . நடும்பாதாயனார் . - பல்யானைச் | பகைவர் பொருள்களை வயிரியர்கண் செல்கெழுகுட்டுவனுடைய புரோ | ணுளர்க்குவீசுதல் 20 2 - ஆம் பாதி ' கிதர் 3 - ஆம் பதி - - பகைவராரப்பழங்கணருளி - நகைவ - * நெடுமணிஞ்சி 68 பயர் 32 ! - - ரார கன்கலஞ் சித்தல் 37 . நெடுமிடல் - அஞ்சியின் இயற்பெ ' பகைவரின் அரசுவாவுடைய கோட் கெடுவெள்ளூசி - நெட்டை - - யென்ப டாலியற்றிய கட்டில் 79 . . தொரு கருவி 42 . | பகைவரின் காவன் மரத்தைப் பனை - நெய்த்தோர் : து உய் மகிழ்பலி 30 . - - - செய்தல் 11 . 69 . செய்தந்பூ 27 30 ) 71 பகைவருடைய கெடுகுடி பயிற்றுதல் செய்யைத் தலையிற்பெய்து கையைப் பகைவருடைய நாட்டில் தோன்றும் பிணிக்குத் தண்டம் 2 - ஆம் பதி . உற்பாதம் 62 [ 19 22 25 26 : நெருஞ்சி 11 26 . பகைவருடைய நாட்டை அழித்தல் * நெல்லரிசிச் சோறு 75 பகைவருடைய நாட்டைக் கொள்ளை ' . . . . நேரி - ஒருமனை 40 67 . - யிடுதல் 81 . ( 15 23 . நேரிப்பொரு 40 67 . | பகைவருடைய் - காடு காடானமை நேரிவாயில் - உறையூரின் தெற்கு பகைவருடைய மதிற்கதவை யானை - வாயிற்கண்ணதோரூர் 5 - ஆம் பதி . களைக் கொண்டு பிளப்பித்தல் 82 . நொசிவு - துவள்வு 45 . | பகைவருடைய முரசைக்கொள்ளு நொடைமை - விலை 68 - - - தல் 31 கப் - நோக்கலை - நோக்கு தலை யுடையாய் பகைவருடைய யானையைக் ' கடாவை நோக்கு - மன்நோக்கம் 51 . [ 51 - யொப்ப வண்டியிற் பூட்டுதல் 44 . கோய்தபநோன் றொடை பா . 44 : - பசும்பிடி - பச்சிலை 81 தோன் - வலி 14 - பட்டினியு ற்றுத் தீர்த்த மாடல் 31 பஃறே றொழுதி பா . 83 . பட்டு நூற் கலிங்கம் 12 பகல் - நடுவரிலைமை 90 . படப்பை - தோட்டம் பக்கம் 30 - - பகத்றீவேட்டல் 3 - ஆம் பதிகம் படலம் - கூடு 39 - பகன்றை - இலகிலுப்பைச் செடி படிமை - விரதம் 74 . சிவேதைக்கொடி 76 . படியோர்த் தேய்த்த ஆண்மை 79 . பகண்றைத்தெரியலைக் கலிங்கம் போற் படியோர்த்தேய்த்து 20 சூடல் 76 . படிவம் ( விரதம் ) ஓடியாது 14 - - பகன்றைமாலை 76 . படுகண் முரசம் ஒலிக்கும் கண்களை ' கனீடாது . இரவுபெருகல் 59 . யுடைய முர்ச ' 19 54 . பகுத் தூண்டொகுத்தல் 38 படை குதிரைக்கல்னை 82 . பகைநாடு பாழ்பட்டவகை 13 . படைநிலை . . படையாளர் மகளிரோடு பகைப்புலத்திற் பெற்றதை - இரவ தங்குமிடம் . 7 133 . வர்க்குக் கொடுத்தல் 48 : [ 7 ) . படையேருழவ 14 . . பகைப்புல தீனத எரித்தல் 15 25 பண்ணியம் - பண்டங்கள் 59 -