எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

கஎச அரும்பத் முதலியவற்றின் அகராதி --ஈந்த - விளங்க, 60, காரரிரவு, 11.) --கரந்தம் - நர்த்த ப்புல், 11. நாரை, 23, 29, 32, 51, 73, நரம்பின் தொடை... பழுனி, 41, நாள் திங்களனையவாக, 90. நல்விசை நிலை இய, 86. தாளிருக்கை=காளோலக்கம் - காலை ' நல்லோள் கணவன், 61, - ஓலக்க இருப்பு, 65. க நலம்பெறு திருமணி, பா, 74, திகழ்தல் - விளங்குதல், 49, நளிந்தனை - செறிந்தனை, 52, சியமம் - வீதி, 15, 30, 75. பற்கறித் தனம், 34, நிரைய வெள்ளம், பா. 11. நற்கு-கன்கு, 84, 90. [11, 60, 85. | நில்லாத்தானை, பா, 54 கறவு... ஒருவகைமலர், ஓருர், மது, நிலந்தரு திருவினெடியோய், 82. - நன்கலவெறுக்கை துஞ்சம் பக்தர் - | நிலந்திறம் பெயருங் காலையாயிலும் பண்டசாலை, 55, | இளக்கசொன்னீபொய்ப்பதியலையே நன்றாவென்னுங் குன்று, 7-ஆம் பதி, | - 63, ' கன்று பெரிதுடையை, 37. நிலநீர்வளிவிசும்பென்னும் பூதங்கள் நன்னன் ஒரு சித்தாசன், 40, 4-ஆம் அளத்தற் கரியவென்பது, 14 பதி, 88... நிலப் பெயர் முதலிய ஆறு, ப. 924 கன்னனுடைய வாகையைச் சேரன் நிலை இய - நிலைம், 86. - தடிந்தது, 40, - கிலைச்செரு - நாடோறும் செய்கம் இன்னுதல் கனள, 43 - - போர், 4 - ஆம் பதி, 5 -ஆம் புரி, நன்று தல் விறலியர், பா. 47, நிழல்வாழ்கர், 37, கனவில் நுகர்ந் தவையே கனவிற் கிழஸ்விடுகட்டி, பா. 81. - காணப்படுமென்பது, 11, நந்திகழ் பாசிழை, பா: 73, கனவு - மெய்ம்மை , 85, 88, | நிரம்பகுேருதி, பா. 79. . நனைமகிழ் - மதுவாலுண் டா இ.ய | நிறை - சால், 15. , மகிழ்ச்சி... நின்புகழ், அயிரைமலையைப்போலவே நாஞ்சில் - கலப்பை , 19, 25, 26; நிலைக்க, 79, (புனல், 48, நாட்டம் - சோதிட நூல், 21. [58, | நின் மலைப் பிறந்து நின் கடன் டிண்டும் நாட்டுவளம், 13, 23, 24. நின்னிழல் வாழ்வோர்க்குக் கொடுமை நாட்டை அடிப்படுத்தல், 81. மென்பது, 37, நாட்பு ஞாட்பு - போர்க்களம், 45. நீ கண்டனையேம் --பின்னாலே படைக் நாடு, 13, 15. ' கப்பட்டாற்டோல் வேம், 63. நாடு, கடற்பொருள் முதலியவற்றாற் - நீ.சிவந் திறுத்த நீரழிபாக்கம், 13- - சிறந்திருத்தல், 15, | நீர்ச்ச ண்டை , 13, 22, 28, - நாகோண் நெடுவரை, 85. நீர்விழவு, 48. ' : நாடுகாண விர்சுடர், பா, 40. ' ' நீரழிபாக்கம், 13, நாகொத்தற்சிறப்பு, 13, 15, 28. நீரிறைவை, 22, கொடுகாவலாகிய அறம், 59. - [15, தானும் தண் சாயலால், 86. காடு, நோயும் பசியும் ஒருவல், 13, காக. 40, -- 'நாடு வாழ்த்து - தலைவனுடைய பாட் | நீ - நீக்கி, 84, - டின் நன்மையைச் சொல்லுவது, நுகம் - பாரம், 63* நாண் மகிழிருக்கை , பா. 65. [28, நுடக்குதல் - மாய்த்த ல், 73, * நார் - பன்னாடை, 11, 88, துவணை - தினை மா, 30, நசர்முடி, 40, - நூலாக்கலிங்கம் - பட்டாடை, 12:2 கப்பட்டயேம் -கன்னவோ
கஎச அரும்பத் முதலியவற்றின் அகராதி - - ஈந்த - விளங்க 60 காரரிரவு 11 . ) - - கரந்தம் - நர்த்த ப்புல் 11 . நாரை 23 29 32 51 73 நரம்பின் தொடை . . . பழுனி 41 நாள் திங்களனையவாக 90 . நல்விசை நிலை இய 86 . தாளிருக்கை = காளோலக்கம் - காலை ' நல்லோள் கணவன் 61 - ஓலக்க இருப்பு 65 . நலம்பெறு திருமணி பா 74 திகழ்தல் - விளங்குதல் 49 நளிந்தனை - செறிந்தனை 52 சியமம் - வீதி 15 30 75 . பற்கறித் தனம் 34 நிரைய வெள்ளம் பா . 11 . நற்கு - கன்கு 84 90 . [ 11 60 85 . | நில்லாத்தானை பா 54 கறவு . . . ஒருவகைமலர் ஓருர் மது நிலந்தரு திருவினெடியோய் 82 . - நன்கலவெறுக்கை துஞ்சம் பக்தர் - | நிலந்திறம் பெயருங் காலையாயிலும் பண்டசாலை 55 | இளக்கசொன்னீபொய்ப்பதியலையே நன்றாவென்னுங் குன்று 7 - ஆம் பதி | - 63 ' கன்று பெரிதுடையை 37 . நிலநீர்வளிவிசும்பென்னும் பூதங்கள் நன்னன் ஒரு சித்தாசன் 40 4 - ஆம் அளத்தற் கரியவென்பது 14 பதி 88 . . . நிலப் பெயர் முதலிய ஆறு . 924 கன்னனுடைய வாகையைச் சேரன் நிலை இய - நிலைம் 86 . - தடிந்தது 40 - கிலைச்செரு - நாடோறும் செய்கம் இன்னுதல் கனள 43 - - போர் 4 - ஆம் பதி 5 - ஆம் புரி நன்று தல் விறலியர் பா . 47 நிழல்வாழ்கர் 37 கனவில் நுகர்ந் தவையே கனவிற் கிழஸ்விடுகட்டி பா . 81 . - காணப்படுமென்பது 11 நந்திகழ் பாசிழை பா : 73 கனவு - மெய்ம்மை 85 88 | நிரம்பகுேருதி பா . 79 . . நனைமகிழ் - மதுவாலுண் டா . | நிறை - சால் 15 . மகிழ்ச்சி . . . நின்புகழ் அயிரைமலையைப்போலவே நாஞ்சில் - கலப்பை 19 25 26 ; நிலைக்க 79 ( புனல் 48 நாட்டம் - சோதிட நூல் 21 . [ 58 | நின் மலைப் பிறந்து நின் கடன் டிண்டும் நாட்டுவளம் 13 23 24 . நின்னிழல் வாழ்வோர்க்குக் கொடுமை நாட்டை அடிப்படுத்தல் 81 . மென்பது 37 நாட்பு ஞாட்பு - போர்க்களம் 45 . நீ கண்டனையேம் - - பின்னாலே படைக் நாடு 13 15 . ' கப்பட்டாற்டோல் வேம் 63 . நாடு கடற்பொருள் முதலியவற்றாற் - நீ . சிவந் திறுத்த நீரழிபாக்கம் 13 - சிறந்திருத்தல் 15 | நீர்ச்ச ண்டை 13 22 28 - நாகோண் நெடுவரை 85 . நீர்விழவு 48 . ' : நாடுகாண விர்சுடர் பா 40 . ' ' நீரழிபாக்கம் 13 நாகொத்தற்சிறப்பு 13 15 28 . நீரிறைவை 22 கொடுகாவலாகிய அறம் 59 . - [ 15 தானும் தண் சாயலால் 86 . காடு நோயும் பசியும் ஒருவல் 13 காக . 40 - - ' நாடு வாழ்த்து - தலைவனுடைய பாட் | நீ - நீக்கி 84 - டின் நன்மையைச் சொல்லுவது நுகம் - பாரம் 63 * நாண் மகிழிருக்கை பா . 65 . [ 28 நுடக்குதல் - மாய்த்த ல் 73 * நார் - பன்னாடை 11 88 துவணை - தினை மா 30 நசர்முடி 40 - நூலாக்கலிங்கம் - பட்டாடை 12 : 2 கப்பட்டயேம் - கன்னவோ