எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

இரண்டாம் பத்து. உரு. . 'மன்' என்றதனை அரசென்றது போல அஃறிலைப்பெயராக்கி, அம் மன்களில் மீக்கூ. 3 மெனக்கொள்க. (உரு) மறந்தயக்கடக்து (கச) முழங்குபணைசெய்தவென மாறிமுடிக்க, இங்கட்ரம் மாருது (கக) கருத்தமேல் கொண்டென்னும் வினையொடு மாழி முடிப்பாருமுமார், (கசு) சேரலாத, (ச)கஞ்சினாவிறல்போன் கார் ஜார்த்தாங்கு (கஅ) யாகர் (தக) யெருத்தமேல்கொண்டு பொலித்தான் (2 (0) பர்பகம் செங்கம் கண் டிகுகெலமாறிக் கூட்டி பே முடிவு செய்க, இதனாம் சொல்கபி!!! து, அவன் வெற்றிச்செல்வச்சிறப்புக் கூறியவாறு யிற்று, (பிரதிபேதம்) ச. ஏமம்புலர்காக்கும், கல, துமியவோஒய். 5. நீனிறம். கசு. போர் வேண்டுதானை, க. போலான். - உரு. மதந்தப. (க) (க) வயவர் வீழ் வாளரின் மயக்கி யிடங்கவர் கரும்பி னரசுதலை பனிப்பக் கடம்புமுத றடிந்த கடுஞ்சின வேந்தே தாரணி யெருத்தின் வாரல் வள்ளுகி நபரிமாள் வழங்குஞ் சாரற் பிறமான் றேடுகொளினநிரை நெஞ்சகிர்க் காங்க மாசுமூழங்கு நெடுங்காரசுதுயி லீயாது. மாதிரம் பனிக்கு மறம்வீங்கு பல் புகழ் கேட்டற் கினி துரின் செல்வங் கேட்டொழுங் க காண்டல் விருப்பொடு கமழுங் குளவி வாடாப் பைம்மயி ரிளைய வாடுநடை யண்ணன் மழகளி றரிஷிமி றோப்புங் கன்று புணர். பிடிய குன்றுபல நீந்தி வந்தவ ணிறுத்த விரும்பே ரொக்கற் . கரு றொல் பசி யுழந்த பழங்கண் வீழ வெஃகுபோழ்ந் தறுத்த வாரிணக் கொழுங்குறை மையூன் பெய்த வெண்ணல் வெண்சோறு நனையமை கள்ளின் றேறலொடு மாந்தி : நீர்ப்படு பருத்தி னிருஞ்சிற கன்ன 20 நிலந்தின் சிதாஅர் களைந்த பின்றை
இரண்டாம் பத்து . உரு . . ' மன் ' என்றதனை அரசென்றது போல அஃறிலைப்பெயராக்கி அம் மன்களில் மீக்கூ . 3 மெனக்கொள்க . ( உரு ) மறந்தயக்கடக்து ( கச ) முழங்குபணைசெய்தவென மாறிமுடிக்க இங்கட்ரம் மாருது ( கக ) கருத்தமேல் கொண்டென்னும் வினையொடு மாழி முடிப்பாருமுமார் ( கசு ) சேரலாத ( ) கஞ்சினாவிறல்போன் கார் ஜார்த்தாங்கு ( கஅ ) யாகர் ( தக ) யெருத்தமேல்கொண்டு பொலித்தான் ( 2 ( 0 ) பர்பகம் செங்கம் கண் டிகுகெலமாறிக் கூட்டி பே முடிவு செய்க இதனாம் சொல்கபி ! ! ! து அவன் வெற்றிச்செல்வச்சிறப்புக் கூறியவாறு யிற்று ( பிரதிபேதம் ) . ஏமம்புலர்காக்கும் கல துமியவோஒய் . 5 . நீனிறம் . கசு . போர் வேண்டுதானை . போலான் . - உரு . மதந்தப . ( ) ( ) வயவர் வீழ் வாளரின் மயக்கி யிடங்கவர் கரும்பி னரசுதலை பனிப்பக் கடம்புமுத றடிந்த கடுஞ்சின வேந்தே தாரணி யெருத்தின் வாரல் வள்ளுகி நபரிமாள் வழங்குஞ் சாரற் பிறமான் றேடுகொளினநிரை நெஞ்சகிர்க் காங்க மாசுமூழங்கு நெடுங்காரசுதுயி லீயாது . மாதிரம் பனிக்கு மறம்வீங்கு பல் புகழ் கேட்டற் கினி துரின் செல்வங் கேட்டொழுங் காண்டல் விருப்பொடு கமழுங் குளவி வாடாப் பைம்மயி ரிளைய வாடுநடை யண்ணன் மழகளி றரிஷிமி றோப்புங் கன்று புணர் . பிடிய குன்றுபல நீந்தி வந்தவ ணிறுத்த விரும்பே ரொக்கற் . கரு றொல் பசி யுழந்த பழங்கண் வீழ வெஃகுபோழ்ந் தறுத்த வாரிணக் கொழுங்குறை மையூன் பெய்த வெண்ணல் வெண்சோறு நனையமை கள்ளின் றேறலொடு மாந்தி : நீர்ப்படு பருத்தி னிருஞ்சிற கன்ன 20 நிலந்தின் சிதாஅர் களைந்த பின்றை