எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அரும்பத் முதலிவற்றின் அகராதி. கஎங துணங்கையாடிய' கோமான், 57. தேவாலயங்களுக்கு ஆபரண முதலிய துப்பு - நுகர்ச்சி, வலி, 62. ' வற்றைக் கொடுத்தல், 15. துப்புத்துவர்டோக, 32. தேறு - தொதல், 71.': ' துப்புத்துன போகிய, 14, 39, 40. | தை இ - கோத்து, 39, தம்பி . 87. - - - - [62; தொகுத்தல் விகாரம், ப. 4, 102, கல்சான் , 79, 88. 104,121, 146. . இம்பையரவம், 34, 89. தொடர்ந்த குவளை; பா. 27. துமிந்து - அற்று, 35. - தொடி - பூண், 24, 40, - துய்த்தலைக்கூகை - மெல்லிய , தலை - தொடிசிதை மருப்பின் யானை , 15. யையுடைய கூகை, 44, 45. தொடித்தோள், 40, - துய்த்த லைச் சென்று, 32, - - தொடை - கட்டு, 41, துயலுதல் - அசைதல், 49. - | தொண்டி-சேரமாட்டிற் கடற்கரையி துயிலின்பாயல், பா. 16. லுள்ள ஒரு நகரம், 6 - ஆம் துயிலீயாது - துயிலாமல், 12. தொண்டியோர், 88, [பதி. - துரியோதனாதியர், 14. தொலையாக்கற்ப - அழிவில்லாத கல் - துவ்வாகறவ, 60. (தல், பா, 39, - வியை யுடையாய், 43, 80. துவராக்கூந்தல் - ஈரம்புலராத கூடம் | தொழிற்பெயர், ப. 19, 45. - துவைத்த புகழ்ந்து, சொல்லப்பட்ட, ( தொழினவில்யானை, பா. 84. 88. - - - - தொழுதி - கூட்டம், 62, 83. துழந்த - துழாவிய, 5 - ஆம் பதி. தொறுத்தவயல், 13. (கேட்ட, 90, * துழாய், 81, ' தொன்று மொழிந்து தொழில் தளங்குகுடி திருத்திய, 4 - ஆம் பதி. | தோட்டி - கதவு, காவல், 25, 38, துளங்குகுடி திருத்திய வலம் 6 தோட்டி தந்த யானை, 38. [62, 71, - வென்றி , 32, 37, - தோட்டி நீவாது, 40, - - துளங்குகுடி விழுத்திணை, 31. தோட்டி நீலி, 53, . துறைகலக்கல், 32, 33: * - தோடு - தொகுதி, 12. துறை கூடுகலப்பை ,41. தோமரம் - தண்டாயுதம், 4. தூ - வலி, 81. (தல்,... தோல் - தோற்கேடகம், 46, 62. தூக்கு - பாக்களைத் துணித் துதிறுத் தோல் வரைப்பு,,.50, துங்கெயில், 31. ' | தோள் பிணி மீகையர், 81. ' தூணிக்குப் பற்றும் அம்புக்குப் பாம் -- தோற்கடகு - தோற்கேடகம், 05. -- பும் உவமைகள், 40' தான் தலயாது - தோணாமல, 1 தோன் றலை தோன்று தலையுடையாய், தூம்பு -ஒருவகைவாச்சியம், மூங்கிற் 90. குழாய், 41, 81,- நகை - இன்பம், 68, தெய்வும், 82. ககையிலும் பொய்யா வாய்மை, 70. தெய்வயாகம், 21. ஈகைவர் - நட்பினர், 31, 37, 43.- தெள்விளியிசைத்துப் புள்ளோப்பல், பகைவர்க்காரணமாகிப் டகைலர்க்குச் தெளிர்ப்பு - ஒலிப்ப, 18 (27 -சூர் கெழ்ந்தற்று நின் தானை, 31. தென்னங்குமரி, 11, 43. கைவராா என் கலஞ் சிதறல், 43. ' தேம் - தேனீ, 53. நட்டோர்க்கல்லது கண்ணஞ்ச லையே, தேர்க்கொடிகளின் வரிசைக்கு 63. யலனே, 20, கொக்கின் ஒழுக்கு உவமம், 83. 'நண்ணர் தேஎத்தும் பொய்ப் பறி- *பும் உறுதித்தேன் சியம்,
அரும்பத் முதலிவற்றின் அகராதி . கஎங துணங்கையாடிய ' கோமான் 57 . தேவாலயங்களுக்கு ஆபரண முதலிய துப்பு - நுகர்ச்சி வலி 62 . ' வற்றைக் கொடுத்தல் 15 . துப்புத்துவர்டோக 32 . தேறு - தொதல் 71 . ' : ' துப்புத்துன போகிய 14 39 40 . | தை - கோத்து 39 தம்பி . 87 . - - - - [ 62 ; தொகுத்தல் விகாரம் . 4 102 கல்சான் 79 88 . 104 121 146 . . இம்பையரவம் 34 89 . தொடர்ந்த குவளை ; பா . 27 . துமிந்து - அற்று 35 . - தொடி - பூண் 24 40 - துய்த்தலைக்கூகை - மெல்லிய தலை - தொடிசிதை மருப்பின் யானை 15 . யையுடைய கூகை 44 45 . தொடித்தோள் 40 - துய்த்த லைச் சென்று 32 - - தொடை - கட்டு 41 துயலுதல் - அசைதல் 49 . - | தொண்டி - சேரமாட்டிற் கடற்கரையி துயிலின்பாயல் பா . 16 . லுள்ள ஒரு நகரம் 6 - ஆம் துயிலீயாது - துயிலாமல் 12 . தொண்டியோர் 88 [ பதி . - துரியோதனாதியர் 14 . தொலையாக்கற்ப - அழிவில்லாத கல் - துவ்வாகறவ 60 . ( தல் பா 39 - வியை யுடையாய் 43 80 . துவராக்கூந்தல் - ஈரம்புலராத கூடம் | தொழிற்பெயர் . 19 45 . - துவைத்த புகழ்ந்து சொல்லப்பட்ட ( தொழினவில்யானை பா . 84 . 88 . - - - - தொழுதி - கூட்டம் 62 83 . துழந்த - துழாவிய 5 - ஆம் பதி . தொறுத்தவயல் 13 . ( கேட்ட 90 * துழாய் 81 ' தொன்று மொழிந்து தொழில் தளங்குகுடி திருத்திய 4 - ஆம் பதி . | தோட்டி - கதவு காவல் 25 38 துளங்குகுடி திருத்திய வலம் 6 தோட்டி தந்த யானை 38 . [ 62 71 - வென்றி 32 37 - தோட்டி நீவாது 40 - - துளங்குகுடி விழுத்திணை 31 . தோட்டி நீலி 53 . துறைகலக்கல் 32 33 : * - தோடு - தொகுதி 12 . துறை கூடுகலப்பை 41 . தோமரம் - தண்டாயுதம் 4 . தூ - வலி 81 . ( தல் . . . தோல் - தோற்கேடகம் 46 62 . தூக்கு - பாக்களைத் துணித் துதிறுத் தோல் வரைப்பு . 50 துங்கெயில் 31 . ' | தோள் பிணி மீகையர் 81 . ' தூணிக்குப் பற்றும் அம்புக்குப் பாம் - - தோற்கடகு - தோற்கேடகம் 05 . - - பும் உவமைகள் 40 ' தான் தலயாது - தோணாமல 1 தோன் றலை தோன்று தலையுடையாய் தூம்பு - ஒருவகைவாச்சியம் மூங்கிற் 90 . குழாய் 41 81 நகை - இன்பம் 68 தெய்வும் 82 . ககையிலும் பொய்யா வாய்மை 70 . தெய்வயாகம் 21 . ஈகைவர் - நட்பினர் 31 37 43 . தெள்விளியிசைத்துப் புள்ளோப்பல் பகைவர்க்காரணமாகிப் டகைலர்க்குச் தெளிர்ப்பு - ஒலிப்ப 18 ( 27 - சூர் கெழ்ந்தற்று நின் தானை 31 . தென்னங்குமரி 11 43 . கைவராா என் கலஞ் சிதறல் 43 . ' தேம் - தேனீ 53 . நட்டோர்க்கல்லது கண்ணஞ்ச லையே தேர்க்கொடிகளின் வரிசைக்கு 63 . யலனே 20 கொக்கின் ஒழுக்கு உவமம் 83 . ' நண்ணர் தேஎத்தும் பொய்ப் பறி * பும் உறுதித்தேன் சியம்