எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

கஎ உ அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி சோழன் மணக்கிள்ளி, 5- ஆம்பதி. | தழும்பில்லாதாரோடு தும்'யை ஞாலல் - முழங்கல்,..... ரூடாது மலை தல், 42. ஞாண் - நாண், 90. தடிஉப்புணை, 52. ஞாண் பொர விளங்குகை, பா. 90. தளி - துளி, 43, : ஞாயில் - மதிற்சூட்டு, 71. தன் குலமுதியோர்க்கு லேப் டாக் ஞாயிறு போல விளங்குதி 88, [51. த்தளித்த, சேரன், 3 - ஆம் ஞாழல் - புவிங்கக்கொன்றை, 30, தன்மைவினை, ப. 28. ஞெமர் தல் - பர்த்தல்; இது ஞெமிர்த தாங்கள் - விலக்கிச் செல்லுதல், 49. லெனவும் வழங்கும், 14, 16, 31, | தாதெருமறுத்த மன்றம், 13,' * 40, 41, 73, தாமரைப்பூ, 23, தகடூர் - அதிகமானடைய வர், 78, | தார் - ஒழுங்கு, சிங்கத்தின் கழுத்து 8- ஆம் பதி, துள்ள து, 12, 64.. தகரெறிந்த பெருஞ்சேரலிரும்பொ - தார் புரிந்தன்ன வாள், 66. றை, 3. - ஆம் பதிகம், தாரருந்தகைப்பு; 64, 66. தகைத்தல் - கட்டுதல், 22, 23, 41. தாவலுய்யுமோ - வருத்தத் தினின்', தகைப்பு - மாளிகைக் கட்டணம், சும் நீங்குமோ, 41. தசும்பு - குடம், 42. 164. தாழ், 44. தசும்புதுாங்கிருக்கை, பா, 42, காழை, 55. தடைஇய - பெருத்த, 54. : தாள் - படி, 71. தண் டாரணியம் - ஆரிய நாட்டி தாள் வாழ்த்த ல், 64, - ஓவள்ளதொருநாக, 6- ஆம் பதி. தித்தி - தேமல், 52, 53. 'தண்ணியவெழில் தலையாது, 18, 20. 1 திரிக்குழாய், 47, ப. 71, ததைதல் - சிதைதல், 23, 30, 43, - திரித்தல் விகாரம், ப, 30, 37, 41 70. 45, 55, 58, 65, 97, 103, 109, தன தந்த காஞ்சி, பா. 28.. " 112, 113, 120,123, 127, 186, தமிழகம், 2 - ஆம் பதிகம். 155, - தமிழ்ப்ப டை , 63, 1 திருஞெமரகலம், 14,16,31,40,41, தரீஇ - தந்து, 37, 85. திருக்திழைகணவ, 24. தரீஇயர் - தருதற்கு, 52, 53, 55. திரு விளக்கு, 58. தருகென வழையரத் தாவினேஞ்சம், திருமாலின் பூசை., 31, தலைக்காவல், 28, 33, திருவனந்தபுரத்துத் திருமால், 31, - தலைக்கை , 52 தில், ஒழியிசை, 40, 64, தலைாைள், 9 - ஆம் பதிகம். 120. திவு - யாழில் வரிக்கட்டு, 29, தலையாது - மழைபெய்யான்,, 18, திற்றி - இறைச்சி, இன் திற்குரிய தலைவர் படையைக் காத்தல், 35. திறல் - ஒளி, ஆகுபெயர்., 46. [18 - தலைவன் தன்மைக்குக் கேடகம், 45, -தின்மர் --தின்மார் - இன்பலர், 24. தலைவனுக்குச் சூரியன், 59, 64. தினை அவளை பகுத்தல், 30. தகலவி. வருணனை, 16. தஞ்சேந்தியாணர், பா, 75, - தவத்தின் பெருமை, 74. , - தீஞ்சேறு - இனியபாகு, 75, தவாலியர் கெடாதொழிவாயாக,14. -- துஞ்சம்பந்தர், பா. 55. - தழிஞ்சிபாடி தழிஞ்சியென்னும் துஞ்சுமாம், 1.6, 22, துறைப் பொருளமைந்த பாடவய துடை பூ துடைத்து, 44 (17. பாடி, 57. அணங்கையாடல், 13, 45, 52, 67
கஎ அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி சோழன் மணக்கிள்ளி 5 - ஆம்பதி . | தழும்பில்லாதாரோடு தும் ' யை ஞாலல் - முழங்கல் . . . . . ரூடாது மலை தல் 42 . ஞாண் - நாண் 90 . தடிஉப்புணை 52 . ஞாண் பொர விளங்குகை பா . 90 . தளி - துளி 43 : ஞாயில் - மதிற்சூட்டு 71 . தன் குலமுதியோர்க்கு லேப் டாக் ஞாயிறு போல விளங்குதி 88 [ 51 . த்தளித்த சேரன் 3 - ஆம் ஞாழல் - புவிங்கக்கொன்றை 30 தன்மைவினை . 28 . ஞெமர் தல் - பர்த்தல் ; இது ஞெமிர்த தாங்கள் - விலக்கிச் செல்லுதல் 49 . லெனவும் வழங்கும் 14 16 31 | தாதெருமறுத்த மன்றம் 13 ' * 40 41 73 தாமரைப்பூ 23 தகடூர் - அதிகமானடைய வர் 78 | தார் - ஒழுங்கு சிங்கத்தின் கழுத்து 8 - ஆம் பதி துள்ள து 12 64 . . தகரெறிந்த பெருஞ்சேரலிரும்பொ - தார் புரிந்தன்ன வாள் 66 . றை 3 . - ஆம் பதிகம் தாரருந்தகைப்பு ; 64 66 . தகைத்தல் - கட்டுதல் 22 23 41 . தாவலுய்யுமோ - வருத்தத் தினின் ' தகைப்பு - மாளிகைக் கட்டணம் சும் நீங்குமோ 41 . தசும்பு - குடம் 42 . 164 . தாழ் 44 . தசும்புதுாங்கிருக்கை பா 42 காழை 55 . தடைஇய - பெருத்த 54 . : தாள் - படி 71 . தண் டாரணியம் - ஆரிய நாட்டி தாள் வாழ்த்த ல் 64 - ஓவள்ளதொருநாக 6 - ஆம் பதி . தித்தி - தேமல் 52 53 . ' தண்ணியவெழில் தலையாது 18 20 . 1 திரிக்குழாய் 47 . 71 ததைதல் - சிதைதல் 23 30 43 - திரித்தல் விகாரம் 30 37 41 70 . 45 55 58 65 97 103 109 தன தந்த காஞ்சி பா . 28 . . 112 113 120 123 127 186 தமிழகம் 2 - ஆம் பதிகம் . 155 - தமிழ்ப்ப டை 63 1 திருஞெமரகலம் 14 16 31 40 41 தரீஇ - தந்து 37 85 . திருக்திழைகணவ 24 . தரீஇயர் - தருதற்கு 52 53 55 . திரு விளக்கு 58 . தருகென வழையரத் தாவினேஞ்சம் திருமாலின் பூசை . 31 தலைக்காவல் 28 33 திருவனந்தபுரத்துத் திருமால் 31 - தலைக்கை 52 தில் ஒழியிசை 40 64 தலைாைள் 9 - ஆம் பதிகம் . 120 . திவு - யாழில் வரிக்கட்டு 29 தலையாது - மழைபெய்யான் 18 திற்றி - இறைச்சி இன் திற்குரிய தலைவர் படையைக் காத்தல் 35 . திறல் - ஒளி ஆகுபெயர் . 46 . [ 18 - தலைவன் தன்மைக்குக் கேடகம் 45 - தின்மர் - - தின்மார் - இன்பலர் 24 . தலைவனுக்குச் சூரியன் 59 64 . தினை அவளை பகுத்தல் 30 . தகலவி . வருணனை 16 . தஞ்சேந்தியாணர் பா 75 - தவத்தின் பெருமை 74 . - தீஞ்சேறு - இனியபாகு 75 தவாலியர் கெடாதொழிவாயாக 14 . - - துஞ்சம்பந்தர் பா . 55 . - தழிஞ்சிபாடி தழிஞ்சியென்னும் துஞ்சுமாம் 1 . 6 22 துறைப் பொருளமைந்த பாடவய துடை பூ துடைத்து 44 ( 17 . பாடி 57 . அணங்கையாடல் 13 45 52 67