எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

க க அ அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. எப்பொழுதும் தலமைந்த வீரர். காவிரி திமுதலிய , கத கல்வியையுடையாய்!, 43, 80, காய்த்த கரத்தை மாக்கொடி, வினை கற்பு - கல்லி, 43, 59, 80. வயல், 40. தற்புடையவ ளின்க்க ணம், 16, | கால் கிளர்ந்தன்ன பரி, 80. கறையடி - குருதிக்கறை தோய்ந்த காலமறிந்து ரோடுதற்குவா மணி கன்றுடையாயம், 71. (அடி, 23 படித்தல், 31. கனவும் - கனவுகாணும், 11. காலவழுவமைதி, ப. 29, 87, கா - துலாம், தோட்சுமை, 41, 6 - ! காலை - சூரியன், 21 காக்கை, 30. (ஆம்பதிகம், ) காலையன்ன மொழி, 21. பதிகம், காக்கைபாடினி நச்செள்ளையார், 6 - காலையிற் போரடித்தல், 9 - ஆம் காவன்மரத்தில் யானையைக் கட்" காஞ்சி - காஞ்சிமரம், 23; 62, டல், 32, 33. காஞ்சி கான்ற செரு - A2z of aம | காவன்மரத்தை வெட்டிமுரசு செய் அமைந்த போர், 34. வித்த ல், 11, 12. - 'காஞ்சிசான்ற வயவர் நிலையாமையை காவன் முல்லை - அரசன் நாடுகாத் எப்பொழுதும் உள்ளத்திற் தலைச் சிறப்பிப்பது, 89. காவிரி , 50, 73, 90, காஞ்சிமரம், 23, 62. 190. ! காவிரிச்சி நப்பு, 50. காஞ்சியம் பெருந்துறை, 48. காவிரிந்திமுதலிய மூன்று நதிகளின் காஞ்சியாற்றுத் துறைகெழுமணலி காவிரிப் படப்பை , 90, கூடல், 50, னும் வாழ்க, 48. காவிற்றகைத்த துறைகூடு கலப்பை காட்சி வாழ்த்து - கண்டதைப் புகழ் யர், 41, காழ் - குத்துக்கோல், 53, 77. ந்து வாழ்த்துவது, 41, 54, 61, காடு, 18, 64, 82, 90, கானுணங்கு கடுநெறி, பா, 25, காடுகைகாய்த்திய நீருநாளிருக்கை, - கிண்கிணி, 52. ' காடு றுகடு நெறி, பா, 26. [82, கண்கணி பாடலைப்ப, 52. கிளிகடிபாடல், 78. காண் குலந்திசின் - காண்பேன் வக் - தேன், 84. ' கின்னா ரப்புள்ளின் சிறகில் இசை யெழுமென்பது, 43. காணம் - பொற்காசு; 6 - ஆம்பதி, குஞ்சரவொழுகை - யானை. கட்டிய காணியர், 42, வண்டி , 5- ஆம் பதிகம் காணியாளர் - மேற்குடிகள், 13. குட்டநாடு - கொடும் தமிழ்நாடு பன் காணிலியர் - காணாதொழிக, 44, னிரண்டது. ளொன்று ; ஆலப் காணுமோர் - காண்டவர், 83, காணபவா, புழைக்கு வடக்கிலுள்ளது. 90 காத்தற் நெட்பு, 15. குட்டம் - பள்ளம், 86, S. ம் "காந்தள், 67. நட்டுவன் - குட்டி நாட்டை யுடைய 'காந்தள் தெய்வத்துக்குரிய பூவென் வன், 23, 29, 42, 43, 46, 49, பது, 6. 30, 81, 1 -90. காந்தளங் கண்ணி - காந்தட்பூமாலை, குட்டுவன் சேரல் - கடல் பிற்க: காந்தளம் ' கண்ணி' வேட்டுவர், 30 ) - கோட்டிய செங்குட்டுவன் மகன், கர்ப்பியாற்றுக் காப்பியனார், 4-ஆம் - 5 - ஆம் பதிகம் " பதிகம், குட்டுவனிரும்பொறை - குடக்கோ காப்பொன் - துலாம் பொன், 8ஆம் விளஞ் சேரலிரும்பொதையிலே பதிகம் மாமன், 9-ஆம் பதிகம்
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . எப்பொழுதும் தலமைந்த வீரர் . காவிரி திமுதலிய கத கல்வியையுடையாய் ! 43 80 காய்த்த கரத்தை மாக்கொடி வினை கற்பு - கல்லி 43 59 80 . வயல் 40 . தற்புடையவ ளின்க்க ணம் 16 | கால் கிளர்ந்தன்ன பரி 80 . கறையடி - குருதிக்கறை தோய்ந்த காலமறிந்து ரோடுதற்குவா மணி கன்றுடையாயம் 71 . ( அடி 23 படித்தல் 31 . கனவும் - கனவுகாணும் 11 . காலவழுவமைதி . 29 87 கா - துலாம் தோட்சுமை 41 6 - ! காலை - சூரியன் 21 காக்கை 30 . ( ஆம்பதிகம் ) காலையன்ன மொழி 21 . பதிகம் காக்கைபாடினி நச்செள்ளையார் 6 - காலையிற் போரடித்தல் 9 - ஆம் காவன்மரத்தில் யானையைக் கட் காஞ்சி - காஞ்சிமரம் 23 ; 62 டல் 32 33 . காஞ்சி கான்ற செரு - A2z of aம | காவன்மரத்தை வெட்டிமுரசு செய் அமைந்த போர் 34 . வித்த ல் 11 12 . - ' காஞ்சிசான்ற வயவர் நிலையாமையை காவன் முல்லை - அரசன் நாடுகாத் எப்பொழுதும் உள்ளத்திற் தலைச் சிறப்பிப்பது 89 . காவிரி 50 73 90 காஞ்சிமரம் 23 62 . 190 . ! காவிரிச்சி நப்பு 50 . காஞ்சியம் பெருந்துறை 48 . காவிரிந்திமுதலிய மூன்று நதிகளின் காஞ்சியாற்றுத் துறைகெழுமணலி காவிரிப் படப்பை 90 கூடல் 50 னும் வாழ்க 48 . காவிற்றகைத்த துறைகூடு கலப்பை காட்சி வாழ்த்து - கண்டதைப் புகழ் யர் 41 காழ் - குத்துக்கோல் 53 77 . ந்து வாழ்த்துவது 41 54 61 காடு 18 64 82 90 கானுணங்கு கடுநெறி பா 25 காடுகைகாய்த்திய நீருநாளிருக்கை - கிண்கிணி 52 . ' காடு றுகடு நெறி பா 26 . [ 82 கண்கணி பாடலைப்ப 52 . கிளிகடிபாடல் 78 . காண் குலந்திசின் - காண்பேன் வக் - தேன் 84 . ' கின்னா ரப்புள்ளின் சிறகில் இசை யெழுமென்பது 43 . காணம் - பொற்காசு ; 6 - ஆம்பதி குஞ்சரவொழுகை - யானை . கட்டிய காணியர் 42 வண்டி 5 - ஆம் பதிகம் காணியாளர் - மேற்குடிகள் 13 . குட்டநாடு - கொடும் தமிழ்நாடு பன் காணிலியர் - காணாதொழிக 44 னிரண்டது . ளொன்று ; ஆலப் காணுமோர் - காண்டவர் 83 காணபவா புழைக்கு வடக்கிலுள்ளது . 90 காத்தற் நெட்பு 15 . குட்டம் - பள்ளம் 86 S . ம் காந்தள் 67 . நட்டுவன் - குட்டி நாட்டை யுடைய ' காந்தள் தெய்வத்துக்குரிய பூவென் வன் 23 29 42 43 46 49 பது 6 . 30 81 1 - 90 . காந்தளங் கண்ணி - காந்தட்பூமாலை குட்டுவன் சேரல் - கடல் பிற்க : காந்தளம் ' கண்ணி ' வேட்டுவர் 30 ) - கோட்டிய செங்குட்டுவன் மகன் கர்ப்பியாற்றுக் காப்பியனார் 4 - ஆம் - 5 - ஆம் பதிகம் பதிகம் குட்டுவனிரும்பொறை - குடக்கோ காப்பொன் - துலாம் பொன் 8ஆம் விளஞ் சேரலிரும்பொதையிலே பதிகம் மாமன் 9 - ஆம் பதிகம்