எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

கல் இய க்க த்திலும், 31. அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. ககா * கடும்பறைத்தும்பி, 67. | கல்லுடை நெடுநெறிபோழ்ந்து சுர கடும்பு - சுற்றம், 12. னறுப்ப, 19. . கடைஇ - செலுத்தி, 31, ' . கலந் தருதல், 52, கடைஇய - செலுத்திய, 70. கலப்பை - வாத்திய முட்டுக்களை கடைக்குறை, L', 12, 104, 1,21; யுடையபை, 15, 23, 41, .[61. காடவதி, 68. . .[144, 155. கலிமகிழ்வு - வினோதமகிழ்ச்சி , 12, கண்டி , 43. | கலிமகிழ் மேவல ரிரவலர்க்கியும், 81. - கண்டிகும் - கண்டேம், காண்பேம், | கவணை - கவண், 88, - 11, 24, 43, 65, 84. கவர்கால் - செலவைவிரும்பின கால், கண்டி நுண்கோல், 43. | கவர்காற் கூளியர், 19. [19. கண்டோர்மருளல், 9 - ஆம்பதி, கவரி, 43. - கண்னணகிக்குக் கற்கொண்டது, 5 - | கவரி முச்சிக் கூந்தல், 13. ' 'ஆம் பதிகம் -- கவலைகவற்றல்- வருத்தத்தைச் செய் கண்ணி கண்ணு தல்- தாங்கள் சூடிய தல், 44, 67, தல், 44, 67, (24. போர்க்கண்ணிக்கேற்ப வினை செய் கலிர் - முள்ளுமுருக்குமரம், 11, யக் கருதுதல், 58. கவைத்தகாப் பேய்மகள் கழுதூர் தல், கணிச்சி - - கற்களையுடைக்கும் குக். - 13. | 13. தாலியென்னுங்கருவி, 22. கவைமரம் - கிளைத்தமரம், 74 கணை துஞ்சு விவங்கல், 16. கழங்கால் அளவிடுதல், 15, 32. கதலிகை, 88. - கழங்கு - கழற்காய், 15, 32, - கதவங்காக்கும் கணையெழு, 45. கழல், 30. கழல்கட் கூகை ...... கதழுறையாலியொடுசிதறி, 50. ..... . கதுவாய் - வடுப்பட்டவாய், 45, - கழவிற் போர்த் தொழிலைப் பொறித் கந்து கோவீயாது - கட்டுத் தறியி கழறி - இடித்து , 81. [தல், 34. -- வடங்காமல், 77. - கழனி - வயல், 32, 90, - ட கபிலர், 7 - ஆம் பதிகம், 85. -- கழனியுழவர். தண்ணுமையை மழை யென்று மயிலாடல், 90. ' - கபிலை - குராற்பசு, 6-ஆம் பதிகம், கழனிவாயில், 23. கம் - மறைவு; 11. : - கழிப்பி - கழித்து , 76. கமஞ்சூல் - மேகம், 81, கழுது' - பேய், 13, கமழ்கு சற்றுழாய், பா. 31. கழுதையாலுழுதல், 25, கமழுங்குளவி, 11, கழுவுள் - இடையர்களுக்குத் தலைவ" கயிறாடாவைகல், 71, - னான் ஒரு சிற்றரசன், இவனு கயிறு குறு முகலை, (பா), 22, டைய ஊர் காஜுர், 71, 88. கரணம், 5- ஆம்பதிகம், காக்கைக்கொடி - கொட்டைக் கரங்கோலுக்கும் நிலையாத பள்ளம், கழை நிலைபெறாக் குட்டம் - பற்றுக் தை நீர் முள்ளி போல்வது, 40, கழையமல் கழனி, பா', 32. 186. கரம்பையிலம், 28, 75. கள்விலை, 75, கருப்பத்தெப்பம், 87 களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சோல், கரும்பின் பாத்தி, 13, 38, 4- ஆம் பதிகம், கருவிவானந் தண்டளிதலை இய, 31, களவழி - போர்க்களச்சிறப்பைக் கரைவாய்ப்ப ருதி, பா, 46. கூறுவது, 36. கல்கால்கவளை, பா. 38. களிறு - ஆண் பன்றி, 26. களில் அவர், 36 பார்க்களச்சி
கல் இய க்க த்திலும் 31 . அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . ககா * கடும்பறைத்தும்பி 67 . | கல்லுடை நெடுநெறிபோழ்ந்து சுர கடும்பு - சுற்றம் 12 . னறுப்ப 19 . . கடைஇ - செலுத்தி 31 ' . கலந் தருதல் 52 கடைஇய - செலுத்திய 70 . கலப்பை - வாத்திய முட்டுக்களை கடைக்குறை L ' 12 104 1 21 ; யுடையபை 15 23 41 . [ 61 . காடவதி 68 . . . [ 144 155 . கலிமகிழ்வு - வினோதமகிழ்ச்சி 12 கண்டி 43 . | கலிமகிழ் மேவல ரிரவலர்க்கியும் 81 . - கண்டிகும் - கண்டேம் காண்பேம் | கவணை - கவண் 88 - 11 24 43 65 84 . கவர்கால் - செலவைவிரும்பின கால் கண்டி நுண்கோல் 43 . | கவர்காற் கூளியர் 19 . [ 19 . கண்டோர்மருளல் 9 - ஆம்பதி கவரி 43 . - கண்னணகிக்குக் கற்கொண்டது 5 - | கவரி முச்சிக் கூந்தல் 13 . ' ' ஆம் பதிகம் - - கவலைகவற்றல் - வருத்தத்தைச் செய் கண்ணி கண்ணு தல் - தாங்கள் சூடிய தல் 44 67 தல் 44 67 ( 24 . போர்க்கண்ணிக்கேற்ப வினை செய் கலிர் - முள்ளுமுருக்குமரம் 11 யக் கருதுதல் 58 . கவைத்தகாப் பேய்மகள் கழுதூர் தல் கணிச்சி - - கற்களையுடைக்கும் குக் . - 13 . | 13 . தாலியென்னுங்கருவி 22 . கவைமரம் - கிளைத்தமரம் 74 கணை துஞ்சு விவங்கல் 16 . கழங்கால் அளவிடுதல் 15 32 . கதலிகை 88 . - கழங்கு - கழற்காய் 15 32 - கதவங்காக்கும் கணையெழு 45 . கழல் 30 . கழல்கட் கூகை . . . . . . கதழுறையாலியொடுசிதறி 50 . . . . . . . கதுவாய் - வடுப்பட்டவாய் 45 - கழவிற் போர்த் தொழிலைப் பொறித் கந்து கோவீயாது - கட்டுத் தறியி கழறி - இடித்து 81 . [ தல் 34 . - - வடங்காமல் 77 . - கழனி - வயல் 32 90 - கபிலர் 7 - ஆம் பதிகம் 85 . - - கழனியுழவர் . தண்ணுமையை மழை யென்று மயிலாடல் 90 . ' - கபிலை - குராற்பசு 6 - ஆம் பதிகம் கழனிவாயில் 23 . கம் - மறைவு ; 11 . : - கழிப்பி - கழித்து 76 . கமஞ்சூல் - மேகம் 81 கழுது ' - பேய் 13 கமழ்கு சற்றுழாய் பா . 31 . கழுதையாலுழுதல் 25 கமழுங்குளவி 11 கழுவுள் - இடையர்களுக்குத் தலைவ கயிறாடாவைகல் 71 - னான் ஒரு சிற்றரசன் இவனு கயிறு குறு முகலை ( பா ) 22 டைய ஊர் காஜுர் 71 88 . கரணம் 5 - ஆம்பதிகம் காக்கைக்கொடி - கொட்டைக் கரங்கோலுக்கும் நிலையாத பள்ளம் கழை நிலைபெறாக் குட்டம் - பற்றுக் தை நீர் முள்ளி போல்வது 40 கழையமல் கழனி பா ' 32 . 186 . கரம்பையிலம் 28 75 . கள்விலை 75 கருப்பத்தெப்பம் 87 களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சோல் கரும்பின் பாத்தி 13 38 4 - ஆம் பதிகம் கருவிவானந் தண்டளிதலை இய 31 களவழி - போர்க்களச்சிறப்பைக் கரைவாய்ப்ப ருதி பா 46 . கூறுவது 36 . கல்கால்கவளை பா . 38 . களிறு - ஆண் பன்றி 26 . களில் அவர் 36 பார்க்களச்சி