எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

போல், 30 இற்குக் கப்படும் 5, 22. அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. கசுரு ஊதை - காற்று, 51. எறியர் - எறிதற்கு, 52. ஊர்சுப்புகை, 20. எறும்பு , 30. தர்முகம் - படைபொருமிடம், 40. ஏ - ஏத்தொழில், 58, அர்விழவறாமை, 15, ஏஎய் - ஏவி, 11. - பரந்த, 13, ஏணி - எல்லை, பாசறை, 45, 54. அது வாழ்கான், 21,63, 71. ஏதுப்பெயர், ப. 18. உன் நளத்தல் -- உறுதற்காராய்தல், ! ஏழவாழ்க்கை , பா. 88 - 51, 74. . ஏவல்வியன்பணை - சேனை யைப் போ ஊன் றவையடிசில், பா, 45, ருக்கு ஏவுதலையுடைய பெருமை ஊனம் - இறைச்சிகொத்தும் அடை பொருந்திய முரசு, பா. 39. குறடு, 21, 67.. எஃகம், வாள், வேல், 11, 19, 24, | ஏ நட்டுக்கொள்ளுதல், ப், 115, ஏவிளங்கு தடக்கை , பா. 58:- 33, 67, 90. ஏறாவேணி - கோக்காலி, 43. [145. - எஃகானேம், 67. எஃகின பஞ்சு - பறித்தபஞ்சு, 55. | ஐம்பால், 30, ஏஃகு படையறுத்த கொய்சுவற் ஐயவி - கதவிற்குக் காவலாகப் புற * புரவி, 62, 64, - . | வாயிலிலே தூக்கப்படும். துலா - எச்சம் - பிள்போட்பேறு, 74, - மரம், அப்புக்கட்டுமாம், 16, 22, எச்சவும்மை , ப, 89, 144. . எடுத்தேறு - எடுத்தெறிதல், 41, 84.) இகந்தூர், 7 - ஆம்பதிகம் எண்ணின்று - எண்ணியசு, 77, "ஒைேவக் கூட்டியுதைத்தல், ப. 151, ஒண்டொடி கணவ, 90. எண்ணொடு, ப. 2, 82. எதிர்மறையும்மை , ப. 22. ஒண் பொறிக் கழற்கால், பா. 34, எமக்கு இல்லென்னார்.நின் குழாத்தர், * ஒய்யும் - செலுத்தும், 73, 87. - எரிபரந்தெடுத்தல், 15, 71, (39, ஓராஅ = ஒருவி - நீங்கி.......... எருக்கி - அழித்து , 83, - ஒராங்கு - ஒன்று போல, 31, 69. எருது, 27,67. ஓரால் - நீங்கல், 23, -- எருமை நிரை - நெய்தற்பலைக்கு ஒருதந்தை - பொதையன் பெரும் * தேலியின் தந்தை, 7 - ஆம்பதி. - னல், 13 * 'எருவை - தலை வெளுத்து உடல் ஒருபெயர், ப. 17. சிவந்திருக்கும் பருந்து, கழுகு ஒரு பொருளாக இருபெயர் கற்றல், மாம், 36, 57, ப. 49. எருவைச் சேவலும் எழாலும், 36. ஒரு வாய்பாட்டு விகற்பம், ப. 108, --'எழாத்தோள் - "முதுதிட்டார் மேற் ஒரூஉப - நீங்குவார்கள், 34, * செல்லாத தோள், 90. ஒலிதெங்கு. தழைத்த தென்னை, 13. எழால் - புல்லூறென்னும் பறவை, ஒலிந்த - தழைத்த, 31'. - 'எழு - கணையமரம், 45. 36. ஒழியிசைத் தில், ப, 106. எழுமுடி கெழீஇய, 14. ஒழுகுவண்ணம் - ஒழுகிய லோசை எழுமுடிமார்பு - ஏழரசரை வென்று, கயாற் செல்வது, 11 - 9,21 - 81, அவர்களுடைய எழுமுடியானும் 83 - 90, செய்ததோரார் த்தை யணிந்த ஒழுகுவண்ணமும் சொற்ரர் வண்ண மார்பு, 14, 16, 40, 45, மும், 14, 19, 20, 23, 25, 26, - எழுஉ எழு - கணையமாம், 45, 50, 51, 69, 71, 82, 30. 90. '.
போல் 30 இற்குக் கப்படும் 5 22 . அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . கசுரு ஊதை - காற்று 51 . எறியர் - எறிதற்கு 52 . ஊர்சுப்புகை 20 . எறும்பு 30 . தர்முகம் - படைபொருமிடம் 40 . - ஏத்தொழில் 58 அர்விழவறாமை 15 ஏஎய் - ஏவி 11 . - பரந்த 13 ஏணி - எல்லை பாசறை 45 54 . அது வாழ்கான் 21 63 71 . ஏதுப்பெயர் . 18 . உன் நளத்தல் - - உறுதற்காராய்தல் ! ஏழவாழ்க்கை பா . 88 - 51 74 . . ஏவல்வியன்பணை - சேனை யைப் போ ஊன் றவையடிசில் பா 45 ருக்கு ஏவுதலையுடைய பெருமை ஊனம் - இறைச்சிகொத்தும் அடை பொருந்திய முரசு பா . 39 . குறடு 21 67 . . எஃகம் வாள் வேல் 11 19 24 | நட்டுக்கொள்ளுதல் ப் 115 ஏவிளங்கு தடக்கை பா . 58 : 33 67 90 . ஏறாவேணி - கோக்காலி 43 . [ 145 . - எஃகானேம் 67 . எஃகின பஞ்சு - பறித்தபஞ்சு 55 . | ஐம்பால் 30 ஏஃகு படையறுத்த கொய்சுவற் ஐயவி - கதவிற்குக் காவலாகப் புற * புரவி 62 64 - . | வாயிலிலே தூக்கப்படும் . துலா - எச்சம் - பிள்போட்பேறு 74 - மரம் அப்புக்கட்டுமாம் 16 22 எச்சவும்மை 89 144 . . எடுத்தேறு - எடுத்தெறிதல் 41 84 . ) இகந்தூர் 7 - ஆம்பதிகம் எண்ணின்று - எண்ணியசு 77 ஒைேவக் கூட்டியுதைத்தல் . 151 ஒண்டொடி கணவ 90 . எண்ணொடு . 2 82 . எதிர்மறையும்மை . 22 . ஒண் பொறிக் கழற்கால் பா . 34 எமக்கு இல்லென்னார் . நின் குழாத்தர் * ஒய்யும் - செலுத்தும் 73 87 . - எரிபரந்தெடுத்தல் 15 71 ( 39 ஓராஅ = ஒருவி - நீங்கி . . . . . . . . . . எருக்கி - அழித்து 83 - ஒராங்கு - ஒன்று போல 31 69 . எருது 27 67 . ஓரால் - நீங்கல் 23 - - எருமை நிரை - நெய்தற்பலைக்கு ஒருதந்தை - பொதையன் பெரும் * தேலியின் தந்தை 7 - ஆம்பதி . - னல் 13 * ' எருவை - தலை வெளுத்து உடல் ஒருபெயர் . 17 . சிவந்திருக்கும் பருந்து கழுகு ஒரு பொருளாக இருபெயர் கற்றல் மாம் 36 57 . 49 . எருவைச் சேவலும் எழாலும் 36 . ஒரு வாய்பாட்டு விகற்பம் . 108 - - ' எழாத்தோள் - முதுதிட்டார் மேற் ஒரூஉப - நீங்குவார்கள் 34 * செல்லாத தோள் 90 . ஒலிதெங்கு . தழைத்த தென்னை 13 . எழால் - புல்லூறென்னும் பறவை ஒலிந்த - தழைத்த 31 ' . - ' எழு - கணையமரம் 45 . 36 . ஒழியிசைத் தில் 106 . எழுமுடி கெழீஇய 14 . ஒழுகுவண்ணம் - ஒழுகிய லோசை எழுமுடிமார்பு - ஏழரசரை வென்று கயாற் செல்வது 11 - 9 21 - 81 அவர்களுடைய எழுமுடியானும் 83 - 90 செய்ததோரார் த்தை யணிந்த ஒழுகுவண்ணமும் சொற்ரர் வண்ண மார்பு 14 16 40 45 மும் 14 19 20 23 25 26 - எழுஉ எழு - கணையமாம் 45 50 51 69 71 82 30 . 90 . ' .