எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ககஉ அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. ஆயிரைவரை போல வாழ்க, 70, | அறிவு வலியுறுத்தும் சான்சோர். -அரக்கத்தன்ன நுண்மணல், 30. - மந்திரிகள், 72, அரசர் இரவெல்லாம் பகைவரை அறுகை - ஒரு குறுகிய பன்னன் வெல்ல) ஆலோசித்தல், 50. சேரனுக்கு நட்பினன் ; மோகம் அரசவியல்பு, 63. 1 மன்னனுக்குப் பகைவன், 44, அரசன் குணங்கள், 20, 32, 37. | அறுதொழிலந் தணர் வழியொழுகல், அரசன் துணங்கையாடுதல், 57. . அழவை - ஆடை, 34. " அரசாட்சி, 13, 22, 23, 31 அறை - பாசறை, 24, 81. அரசுகட்டில் - சிங்காதனம், 8-ஆம் ! அறைநர் - அறுப்பவர், 19. அரம்பு - குறும்பு, 15. [பதி. அறை (அறுத்தல்) யுறு கரும்ப அரவழங்கும் (அரவுபோல ஆடும்) ஆகன்மாறு - ஆதலால், 38, 54. - பெருந்தெய்வம், 51. ஆகியர் - ஆகுக, 88. அரிகாலவித்து, 30. ஆகுபெயர், ப. 14, 41, 42, 69, அரிசில்கிழார் - ஒரு புலவர், 8 - ஆம் | ஆகெழு கொங்கு, 22, [71, 115, அரியல் - கள், தேன், 61, 62, [பதி. ஆஞ்ஞாசக்கரம், 14, , அரில் - பிணக்கம், 12, ஆடிய - வழங்கிய, 25, - அருந்து - அருந்தி, 89. ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதன், 6 . - அருந்துதி - அருந்ததி, 31, 89. ஆடுறு மடா, 24, - [ஆம்பதிகம், அருந்துறை போகி, 76, ஆண்டவைப்புள், 25. - 'அருப்பம், 45, - ஆண்மைக்கடன், 31. அரும்பறைவினைஞர், 75. : ஆதி- ஆவாய்.... அருவி - நீர், 28, 47, 71, 78. - ஆபரந்தன்னயானை, 77, 78. (13; அருவியாம்பல், பா. 63, 71. ஆம்பல்குடித் துணங்கையாடு மகளிர், அல்வழிச்சாரியை, ப. 14. ஆம்பலென்னுமெண், 63. . அலந்தலையுன்னம், 25.. ஆம்பற்பூ , 23, 27, 71.' அலந் தலைவேலம், 39. - ஆம்பற்பூவைத் தலையிற் சூடல், 62. அவவனாடு தல், 51, 58. [77. ஆமானுடைய ஊன், 30... அவ்வெள்ளருவி - அழகிய வெள்ளருவி, . ஆயிடை (அவற்றுக்கிடை) யென்பு அவலெறிந்தவுலக்கை வாழைச் சேர்| - தன் முடிபு, ப, 2, 82, - த்தி வள்ளைகொய்தல், 29, | ஆயிரவெள்ளம், 21, 38, 63. அவிழ்கம் - அவிழ்ந்த து, 52. ஆயிரவெள்ளம் வாழிய, 21; அழல் - அங்காரகன், 13. | ஆயிர வெள்ள ஓழி, 63, அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி - | ஆயின் - ஆதலால், 13. ' - ஓடாமை, 13: ஆர்த்த - கட்டிய, 12. * அழன் மருள். பூவின் "மாமரை, 23, ஆர்பதம் - உண்ணு முணவு, 55, 66, அழியச்செய்தே , ப, 7, | ஆராதனைக்காலத்து மணியடித்தல், அழியாவிழவு, 29. ஆரியர், 11, 2 - ஆம் பதி. [31, - அளப்பருங்குரையை, 79, f-ஆரியர் துவன்றிய பேரிசையிமயம், அறக்கற்பு, 16, 31, 90. ஆரியவண்ண ல், 5 - ஆம் பதி. [11, அறங்கரைந்து வயங்கிய நா, 64. ஆலயங்களுக்குக் கொடுத்தல், 15, அறஞ்சால், கற்பு, 31. ஆவுதி - ஆகுதி, 21.' அறந்தெரி திகிரிக்கு வழியடையா ஆள்வினை வேள்வி, 21, கும் தீது, 22. ஆறலை கள்வர், 9, 15, 36,
ககஉ அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . ஆயிரைவரை போல வாழ்க 70 | அறிவு வலியுறுத்தும் சான்சோர் . - அரக்கத்தன்ன நுண்மணல் 30 . - மந்திரிகள் 72 அரசர் இரவெல்லாம் பகைவரை அறுகை - ஒரு குறுகிய பன்னன் வெல்ல ) ஆலோசித்தல் 50 . சேரனுக்கு நட்பினன் ; மோகம் அரசவியல்பு 63 . 1 மன்னனுக்குப் பகைவன் 44 அரசன் குணங்கள் 20 32 37 . | அறுதொழிலந் தணர் வழியொழுகல் அரசன் துணங்கையாடுதல் 57 . . அழவை - ஆடை 34 . அரசாட்சி 13 22 23 31 அறை - பாசறை 24 81 . அரசுகட்டில் - சிங்காதனம் 8 - ஆம் ! அறைநர் - அறுப்பவர் 19 . அரம்பு - குறும்பு 15 . [ பதி . அறை ( அறுத்தல் ) யுறு கரும்ப அரவழங்கும் ( அரவுபோல ஆடும் ) ஆகன்மாறு - ஆதலால் 38 54 . - பெருந்தெய்வம் 51 . ஆகியர் - ஆகுக 88 . அரிகாலவித்து 30 . ஆகுபெயர் . 14 41 42 69 அரிசில்கிழார் - ஒரு புலவர் 8 - ஆம் | ஆகெழு கொங்கு 22 [ 71 115 அரியல் - கள் தேன் 61 62 [ பதி . ஆஞ்ஞாசக்கரம் 14 அரில் - பிணக்கம் 12 ஆடிய - வழங்கிய 25 - அருந்து - அருந்தி 89 . ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதன் 6 . - அருந்துதி - அருந்ததி 31 89 . ஆடுறு மடா 24 - [ ஆம்பதிகம் அருந்துறை போகி 76 ஆண்டவைப்புள் 25 . - ' அருப்பம் 45 - ஆண்மைக்கடன் 31 . அரும்பறைவினைஞர் 75 . : ஆதி - ஆவாய் . . . . அருவி - நீர் 28 47 71 78 . - ஆபரந்தன்னயானை 77 78 . ( 13 ; அருவியாம்பல் பா . 63 71 . ஆம்பல்குடித் துணங்கையாடு மகளிர் அல்வழிச்சாரியை . 14 . ஆம்பலென்னுமெண் 63 . . அலந்தலையுன்னம் 25 . . ஆம்பற்பூ 23 27 71 . ' அலந் தலைவேலம் 39 . - ஆம்பற்பூவைத் தலையிற் சூடல் 62 . அவவனாடு தல் 51 58 . [ 77 . ஆமானுடைய ஊன் 30 . . . அவ்வெள்ளருவி - அழகிய வெள்ளருவி . ஆயிடை ( அவற்றுக்கிடை ) யென்பு அவலெறிந்தவுலக்கை வாழைச் சேர் | - தன் முடிபு 2 82 - த்தி வள்ளைகொய்தல் 29 | ஆயிரவெள்ளம் 21 38 63 . அவிழ்கம் - அவிழ்ந்த து 52 . ஆயிரவெள்ளம் வாழிய 21 ; அழல் - அங்காரகன் 13 . | ஆயிர வெள்ள ஓழி 63 அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி - | ஆயின் - ஆதலால் 13 . ' - ஓடாமை 13 : ஆர்த்த - கட்டிய 12 . * அழன் மருள் . பூவின் மாமரை 23 ஆர்பதம் - உண்ணு முணவு 55 66 அழியச்செய்தே 7 | ஆராதனைக்காலத்து மணியடித்தல் அழியாவிழவு 29 . ஆரியர் 11 2 - ஆம் பதி . [ 31 - அளப்பருங்குரையை 79 f - ஆரியர் துவன்றிய பேரிசையிமயம் அறக்கற்பு 16 31 90 . ஆரியவண்ண ல் 5 - ஆம் பதி . [ 11 அறங்கரைந்து வயங்கிய நா 64 . ஆலயங்களுக்குக் கொடுத்தல் 15 அறஞ்சால் கற்பு 31 . ஆவுதி - ஆகுதி 21 . ' அறந்தெரி திகிரிக்கு வழியடையா ஆள்வினை வேள்வி 21 கும் தீது 22 . ஆறலை கள்வர் 9 15 36