எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ககா பிரயோக விளக்கம். tasn எண், - | Pச்செய்யுளின் . * பாட்டின்பகுதி, நூற்பெயர். S நூலின்பகுதி. சூத்திர முதலிய *வற்றின் எண் இன்னாருரை பெட்பது.. ---------------- அச்சுப்புத்தகத் தின் பக்க எண், - 15, -- கஎன சிலப். நி2 . | - !.க -- சீவக, பெரும்பா. 'பதி.. நாம. அடி.. | . கக் - கபரு குணமா. தொல், | , பொருள் | பீர் . "சுகூ சிறுபா. காக கசு கஉரு கருக உச காக் : தொல், உக.ந - 50 , பொருள் ' ' கக் | |- - 2 - ச சீவக, ) எ. : - க - பத். எச் 1 மு. - தொல். - சு!', சிறுபா, பொருள் | "கட்க ''', எடு சேர் : |-- கஉ கஎசு - சீவக. - - - மண் எஎ மு. தொல். பொருள் - 'என். காக பத்' - முருகு. : | - * - உக படம் பாட்டம்
ககா பிரயோக விளக்கம் . tasn எண் - | Pச்செய்யுளின் . * பாட்டின்பகுதி நூற்பெயர் . S நூலின்பகுதி . சூத்திர முதலிய * வற்றின் எண் இன்னாருரை பெட்பது . . - - - - - - - - - - - - - - - - அச்சுப்புத்தகத் தின் பக்க எண் - 15 - - கஎன சிலப் . நி2 . | - ! . - - சீவக பெரும்பா . ' பதி . . நாம . அடி . . | . கக் - கபரு குணமா . தொல் | பொருள் | பீர் . சுகூ சிறுபா . காக கசு கஉரு கருக உச காக் : தொல் உக . - 50 பொருள் ' ' கக் | | - 2 - சீவக ) . : - - பத் . எச் 1 மு . - தொல் . - சு ! ' சிறுபா பொருள் | கட்க ' ' ' எடு சேர் : | - - கஉ கஎசு - சீவக . - - - மண் எஎ மு . தொல் . பொருள் - ' என் . காக பத் ' - முருகு . : | - * - உக படம் பாட்டம்