எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அட்டானனே ' - ' -... ககக பதிற்றுப்பத்துச் செய்யுளகராதி. செய்யுள் பக்கம், | செய்யுள் பக்கம், - 'எக திருவுடைத் தம்ம அலக் தலையுன்னத் துளங்கு நீர்வியலகங் - அவ வெறிக் தவுலக்கை தோர்பரந்த அறபொணர் தொறுத்தவயலா ஆடுகவிறலியர் | 'மாந்துவன்றிய ஆன்றோள்கணவ கூ0 / நிலநீர்வளிவிசும்பு இகல்பெருமையிற் க . நிலம்புடைப்பன்ன இணர்ததைஞாழற் நுங்கோயாரென இரும்டனம்புடையல் நெடுவயினொளிறு . இரும்புலி சொன்து. - . க2 அ | பகனீடாகா - இழையணிந்தெழுதரு காக பசைபெருமையித் இழையர்குழையர் பலா அம்பழுத்த இரும்பூதாற்பெரிதே பார்ப்பார்க்கல்லது கண்மின்கள்ளே பிறர்க்கென வாழ்தி உயிர்போற்றலையே - 05 . | புணர்புரிநரம்பின் உ வோரெண்ணினு உங புரை சான்மைந்த . உலகத்தோரே : - குக. | புரைவது நினைப்பிற் உலகம்புரக்கும். - பைம்பொற்றாமரை ஐ..றலுறு குறுதி - கசஎ -பொலம்பூந்தும்பை - ' எடுத்தேறேய - ... கசக போர்நிழற்புகன்ற . எறிபிணமிடறிய ... காஎ மலையு நழ்யானை எனைப்பெரும்படைய - ... கx0 மாண்டனை பலவே : "ஒரு பகன்னை .... 50 | மாமலை முழக்கின் ஓடாப்பூட்கை - சு.13. மாவாடியபுல. கவரிமுச்சிக் மீன் வாயினிற்ப களிறு கடைஇய தாள் யாண்டு தலைப்பெயர --களிறுடைப்பெருஞ்சமம் யாமுஞ்சேழகம் - கார்மனழ முன்பிற் வயவர்வீழ - கால்கடிப்பாக ' ... கக் வரைமருள் புணர். ' குன்று தலை மணந்து வலம்படுமாசின் வாய் கேள்வி கேட்டுப் வலம்படுமுரசினி - கொடி நுடங்கு நிலைய ... அக வள்ளியையேன் தலிற் - கொடுமணம்பட்ட கக வாங்கிருமருப்பிற் கொலைவினை மேவம் ... - வாழ்கநின் வளனே கொள்ளைவல்சி- ''கா வான் மருப்பிற் கோடு றழ்ந்தெடுத்த கவானம் பொழுதொடு சிதைந்ததுமன் நீ கரு விழவு வீற்றிருந்த சினலே காமங் ... உஎ வீயாயாணர். சென்மோபாடினி - - ... கச்சி வென்றுகலந்தரீஇயர் சொற்பெயர் நாட்டம் நம் உன் | வையகமலர்ந்த 1.'' ' ... . க. * ககசு, " * கரட்
அட்டானனே ' - ' - . . . ககக பதிற்றுப்பத்துச் செய்யுளகராதி . செய்யுள் பக்கம் | செய்யுள் பக்கம் - ' எக திருவுடைத் தம்ம அலக் தலையுன்னத் துளங்கு நீர்வியலகங் - அவ வெறிக் தவுலக்கை தோர்பரந்த அறபொணர் தொறுத்தவயலா ஆடுகவிறலியர் | ' மாந்துவன்றிய ஆன்றோள்கணவ கூ0 / நிலநீர்வளிவிசும்பு இகல்பெருமையிற் . நிலம்புடைப்பன்ன இணர்ததைஞாழற் நுங்கோயாரென இரும்டனம்புடையல் நெடுவயினொளிறு . இரும்புலி சொன்து . - . க2 | பகனீடாகா - இழையணிந்தெழுதரு காக பசைபெருமையித் இழையர்குழையர் பலா அம்பழுத்த இரும்பூதாற்பெரிதே பார்ப்பார்க்கல்லது கண்மின்கள்ளே பிறர்க்கென வாழ்தி உயிர்போற்றலையே - 05 . | புணர்புரிநரம்பின் வோரெண்ணினு உங புரை சான்மைந்த . உலகத்தோரே : - குக . | புரைவது நினைப்பிற் உலகம்புரக்கும் . - பைம்பொற்றாமரை . . றலுறு குறுதி - கசஎ - பொலம்பூந்தும்பை - ' எடுத்தேறேய - . . . கசக போர்நிழற்புகன்ற . எறிபிணமிடறிய . . . காஎ மலையு நழ்யானை எனைப்பெரும்படைய - . . . கx0 மாண்டனை பலவே : ஒரு பகன்னை . . . . 50 | மாமலை முழக்கின் ஓடாப்பூட்கை - சு . 13 . மாவாடியபுல . கவரிமுச்சிக் மீன் வாயினிற்ப களிறு கடைஇய தாள் யாண்டு தலைப்பெயர - - களிறுடைப்பெருஞ்சமம் யாமுஞ்சேழகம் - கார்மனழ முன்பிற் வயவர்வீழ - கால்கடிப்பாக ' . . . கக் வரைமருள் புணர் . ' குன்று தலை மணந்து வலம்படுமாசின் வாய் கேள்வி கேட்டுப் வலம்படுமுரசினி - கொடி நுடங்கு நிலைய . . . அக வள்ளியையேன் தலிற் - கொடுமணம்பட்ட கக வாங்கிருமருப்பிற் கொலைவினை மேவம் . . . - வாழ்கநின் வளனே கொள்ளைவல்சி ' ' கா வான் மருப்பிற் கோடு றழ்ந்தெடுத்த கவானம் பொழுதொடு சிதைந்ததுமன் நீ கரு விழவு வீற்றிருந்த சினலே காமங் . . . உஎ வீயாயாணர் . சென்மோபாடினி - - . . . கச்சி வென்றுகலந்தரீஇயர் சொற்பெயர் நாட்டம் நம் உன் | வையகமலர்ந்த 1 . ' ' ' . . . . . * ககசு * கரட்