எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

கருகா பதிற்றுப் பத்து. (52) ஆலும் (சஎ) நாடென் முடிக்க அரு. ஏறு மாறு சிலைப்பவென்றது ஏ அகள் ஓன் தற்கொன்றுமாறாக, முழங்கவென்றவாறு. - - - - - (சஎ) நன்னடன்ன (50) ஒண்டொடியென் முடிக்க. (கங) மருக, (உசு) உம்பல், (உடு) கொங்கர்கோவே, (உ.சு) குட்மே ரேதே, (உஎ) பூழியர் மெய்ம்ம றை, (உ.அ) மாந்தையோர் பொருக, (C) வயவர் வேந்தே, (ங க) வயவர் பெரும், (சO) ஓங்குபுகழோய், (ரு) ஒண்டொடி கணவ, (56) இறைகிழவோய், (கச) ஈரம் உடைமையின் நீரோரனையை, (கரு) அளப்பருமையின் விசும்பனையை; (கசு) கொள்ளக் குறைபடாமை யின் முந்திரனையை; (கஅ) பூத்தசுற்றமொடு பொலிந்துதோன்று தலை யுடையை; ஆதலால், (ருக) கிலக்கு அடைத்தநாட்கள். உலகத்தில் திங்க ள்ளையவாகவென்றும் நின்னுடையதிங்கள் (ரு)யாண்டனையவாக வென்றும் நின்னுடையயாண்டு (ரு) ஊழியனையவாகவென்றும் பின் யாண்டிற்கு ஒப் பாகிய அப் பல்லூழி தம் அளவிற்பட்ட பலவாய்கில்லாது (ருச) வெள்ளவரம்: பினவாகவென்றும் நினைத்து (குரு) நின்னைக் காண்பேன்வந்தேனெனக் கூட்டி வினை முடிவுசெய்க - இதனாற்சொல்லியது, அவன் தண்ணளியும் பெருமையும் கொடை பயம் சற்றந் தழாலும் உடன் கூறி வாழ்த்தியவாறாயிற்று, - (சு) 'ஒளிம்' என்பது முதலாக நான் கடியும் (க) 'அறன் வாழ்த்த', என்பது முதலாக இரண்ட்டியும் (20) கடலிகுப்ப' என்பது முதலாக இரண் ட்டியும் (ங எ) 'காழெஃகம்பிடித்தெறிந்து என் ஓட்டியும் வஞ்சியடியாகவும், தமையான், வஞ்சித்துக்குமாயிற்று. . ருக. நின்னாள்" என்பது கூன் (பி' - ம்.) உள. திணிதோள் . .', வான்று புனைந் தன்ன உக. மயங்கிய. ஙஎ, காழ்மூழ்கப் ( இதன் பதிகத்து விச்சியென்பான் ஒரு குறுநிலமன்னன், வஞ்சி மூதார்த் தந்தென்றது, அவர்களை வென்று கொண்ட பொருள்களை ; பசுவும் எருமையும் ஆடுமென்பாருமுளர்.. - அமைச்சியல் மையூர்கிழானைப் புரோசுமயக்கியென் றது. தன் மந்திரி -- பாதிய மையூர் கிழானைப் புரோகிதனிலும் அறநெறி அறிவானாகப் பண்ணி யென்றவாறு. (பதிகம், குட்டுவ னிரும்பொறைக்கு *மையூர் கிழா அன் வேண்மா வந்துவஞ் செள்ளை யீன்றமகன் வெருவரு தானையொடு வெய் துறச் செய்துசென்
கருகா பதிற்றுப் பத்து . ( 52 ) ஆலும் ( சஎ ) நாடென் முடிக்க அரு . ஏறு மாறு சிலைப்பவென்றது அகள் ஓன் தற்கொன்றுமாறாக முழங்கவென்றவாறு . - - - - - ( சஎ ) நன்னடன்ன ( 50 ) ஒண்டொடியென் முடிக்க . ( கங ) மருக ( உசு ) உம்பல் ( உடு ) கொங்கர்கோவே ( . சு ) குட்மே ரேதே ( உஎ ) பூழியர் மெய்ம்ம றை ( . ) மாந்தையோர் பொருக ( C ) வயவர் வேந்தே ( ) வயவர் பெரும் ( சO ) ஓங்குபுகழோய் ( ரு ) ஒண்டொடி கணவ ( 56 ) இறைகிழவோய் ( கச ) ஈரம் உடைமையின் நீரோரனையை ( கரு ) அளப்பருமையின் விசும்பனையை ; ( கசு ) கொள்ளக் குறைபடாமை யின் முந்திரனையை ; ( கஅ ) பூத்தசுற்றமொடு பொலிந்துதோன்று தலை யுடையை ; ஆதலால் ( ருக ) கிலக்கு அடைத்தநாட்கள் . உலகத்தில் திங்க ள்ளையவாகவென்றும் நின்னுடையதிங்கள் ( ரு ) யாண்டனையவாக வென்றும் நின்னுடையயாண்டு ( ரு ) ஊழியனையவாகவென்றும் பின் யாண்டிற்கு ஒப் பாகிய அப் பல்லூழி தம் அளவிற்பட்ட பலவாய்கில்லாது ( ருச ) வெள்ளவரம் : பினவாகவென்றும் நினைத்து ( குரு ) நின்னைக் காண்பேன்வந்தேனெனக் கூட்டி வினை முடிவுசெய்க - இதனாற்சொல்லியது அவன் தண்ணளியும் பெருமையும் கொடை பயம் சற்றந் தழாலும் உடன் கூறி வாழ்த்தியவாறாயிற்று - ( சு ) ' ஒளிம் ' என்பது முதலாக நான் கடியும் ( ) ' அறன் வாழ்த்த ' என்பது முதலாக இரண்ட்டியும் ( 20 ) கடலிகுப்ப ' என்பது முதலாக இரண் ட்டியும் ( ) ' காழெஃகம்பிடித்தெறிந்து என் ஓட்டியும் வஞ்சியடியாகவும் தமையான் வஞ்சித்துக்குமாயிற்று . . ருக . நின்னாள் என்பது கூன் ( பி ' - ம் . ) உள . திணிதோள் . . ' வான்று புனைந் தன்ன உக . மயங்கிய . ஙஎ காழ்மூழ்கப் ( இதன் பதிகத்து விச்சியென்பான் ஒரு குறுநிலமன்னன் வஞ்சி மூதார்த் தந்தென்றது அவர்களை வென்று கொண்ட பொருள்களை ; பசுவும் எருமையும் ஆடுமென்பாருமுளர் . . - அமைச்சியல் மையூர்கிழானைப் புரோசுமயக்கியென் றது . தன் மந்திரி - - பாதிய மையூர் கிழானைப் புரோகிதனிலும் அறநெறி அறிவானாகப் பண்ணி யென்றவாறு . ( பதிகம் குட்டுவ னிரும்பொறைக்கு * மையூர் கிழா அன் வேண்மா வந்துவஞ் செள்ளை யீன்றமகன் வெருவரு தானையொடு வெய் துறச் செய்துசென்