எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ஒன்பதாம் பத்து ருரு காண்கு வந்திசின் யானே செருமிக் குருமென முழங்கு முரசிற் பெருநல் யானை யிறைகிழ வோயே. துறை - காட்சி வாழ்த்து வண்ணம் - ஒழுதவண்ணமும் சொற்சீர்வண்ணமும். தூக்த - செந்தூக்கும் வஞ்சித்துக்கும், பெயர் - (க) வலிகெழநட்க்கை , உ. அச்சமென்பது கடைக்குறைந்தது, இருள் - துன்பம். .. தோன்றி இன்பம் பெருகவெனக் கூட்டுக. .. . F - 2. தந் துணைத் துன தெயென் றது பார்ப்பார்முதலானார் தத்தம் - க்கு அவான துறை நூல்களை. - சி.' கற்தென் நதனைக் கற்கவெனத்திரிக்க, -ரு. கழிந்தோர் - வலியின்மிக்கோர். .. எ. தந்தென்றது, இடவழுவமைதி, க. வையத்துப்பாலாற்றியென்றது, வையத்தார்கண்னே வேலை -- மையைச்செய்தென்றவாறு கக. செம்மை பூண்டென்றது, செல்வையைத் தான் பூண்டென்ற கஉ ஆறெனன்றது அறக்கடவுளை, நன்காண்டவென்றது வலித்தது. 2.0. கடலிகுப்பவென்றது கடலைத் தாழ்க்கவேண்டியென் றவாறு, (4.2.) அருப்பம் வௌலி (உக) மிடல்சாய்த்தெனக்கூட்டுக. உ.. பெயரென்ந்து , பொருளை : - உரு. கட்டிப்புழுக்கு - கட்டியொகூேட்டின அவரைப்பரல் முதலான. - புழுக்கு ... - உ. சு", மட்டப்புகா - மது வாகிய உணவு, - உஎ, எழாத்துணைத்தோள் - போரில் முதுகிட்டார் மேத்செல்லாத இணைமொய்ம்பு, , ஞாண்பொர - நாண் உரின் தலால், இவ்வடைச்சிறப்பானே, இதற்கு, 'வலிகெழுதடக்கை' என்று பெய ராயிற்று. (ந.சு) மொய்ம்புனையுடைய (கூ..) தடக்கையென மாறிக்கூட்டுக. உரு, பாண்டிலென் றது, பாண்டிலையுடைய பக்கனாயை (எ) காழெஃகம் பிடித்தெறிந்து (நபி)விழுமத்திற் புகலுமென்ற தற்குப் பகைவரென்னும் பெயரை வருவித்து, காம்பையுடைய வேலைப்பிடித் தெறிந்து அப்பகைவர்க்கு இடும்பைசெய்கையிலேயே விரும்புமென்றவாறு.
ஒன்பதாம் பத்து ருரு காண்கு வந்திசின் யானே செருமிக் குருமென முழங்கு முரசிற் பெருநல் யானை யிறைகிழ வோயே . துறை - காட்சி வாழ்த்து வண்ணம் - ஒழுதவண்ணமும் சொற்சீர்வண்ணமும் . தூக்த - செந்தூக்கும் வஞ்சித்துக்கும் பெயர் - ( ) வலிகெழநட்க்கை . அச்சமென்பது கடைக்குறைந்தது இருள் - துன்பம் . . . தோன்றி இன்பம் பெருகவெனக் கூட்டுக . . . . F - 2 . தந் துணைத் துன தெயென் றது பார்ப்பார்முதலானார் தத்தம் - க்கு அவான துறை நூல்களை . - சி . ' கற்தென் நதனைக் கற்கவெனத்திரிக்க - ரு . கழிந்தோர் - வலியின்மிக்கோர் . . . . தந்தென்றது இடவழுவமைதி . வையத்துப்பாலாற்றியென்றது வையத்தார்கண்னே வேலை - - மையைச்செய்தென்றவாறு கக . செம்மை பூண்டென்றது செல்வையைத் தான் பூண்டென்ற கஉ ஆறெனன்றது அறக்கடவுளை நன்காண்டவென்றது வலித்தது . 2 . 0 . கடலிகுப்பவென்றது கடலைத் தாழ்க்கவேண்டியென் றவாறு ( 4 . 2 . ) அருப்பம் வௌலி ( உக ) மிடல்சாய்த்தெனக்கூட்டுக . . . பெயரென்ந்து பொருளை : - உரு . கட்டிப்புழுக்கு - கட்டியொகூேட்டின அவரைப்பரல் முதலான . - புழுக்கு . . . - . சு மட்டப்புகா - மது வாகிய உணவு - உஎ எழாத்துணைத்தோள் - போரில் முதுகிட்டார் மேத்செல்லாத இணைமொய்ம்பு ஞாண்பொர - நாண் உரின் தலால் இவ்வடைச்சிறப்பானே இதற்கு ' வலிகெழுதடக்கை ' என்று பெய ராயிற்று . ( . சு ) மொய்ம்புனையுடைய ( கூ . . ) தடக்கையென மாறிக்கூட்டுக . உரு பாண்டிலென் றது பாண்டிலையுடைய பக்கனாயை ( ) காழெஃகம் பிடித்தெறிந்து ( நபி ) விழுமத்திற் புகலுமென்ற தற்குப் பகைவரென்னும் பெயரை வருவித்து காம்பையுடைய வேலைப்பிடித் தெறிந்து அப்பகைவர்க்கு இடும்பைசெய்கையிலேயே விரும்புமென்றவாறு .