எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

7" . ஒன்பதாம் பத்து. கருங லாருந்துகளக் (எ) கூலம் கெடிம அ ட நடுவதின் } மைக காடு தொழுதேத்த (க்க) உயர் நிலையுலகத்து உயர் தோர் பாவ (க) அரசியல் பிழையாதொழியச் செருவில் மேம்பட்டுத் தோன்றி (க்க) * (20) நின் - அசிவையோடு பொலிந்து (க) நோயிலையாகியரெனக்கூட்டி வினை முடிவு 'செய்க: இதனாற் சொல்லியது, அவன் காடுகாவற்சி தப்புக்கூதி வாழ்த்திய வாறாயிற்று. அவ்வாறு நாடுகாவல்கூறினமையால், துறை காவன்முல்லையாயிற்று. (பி - e:) க. இரும்பொறைகோஒல். கஅ. வாழுங்கள். (க)" : கூ0.) மீன்வயி னிற்ப வானம் வாய்ப்ப வச்சற் றேம் மாகி யிருடீர்ந்த தின்பம் பெருகத் தோன்றித் தந்துணைத் துறையி னெஞ்சாமை நிறையக் கற்றுக் ரு கழிந்தோ ருடற்றுங் கடுந்தூ வஞ்சா வொளிறுவாள் வயவேந்தர் களிறொடு கலந்தந்து தொன்று மொழிந்து தொழில்கேட்ப வகல்வையத்துப் பகலாற்றி க0 மாயாப் பல்புகழ் வியல் விசும் பூர்தா வாள்வலி யுறுத்துச் செம்மை பூஉண்டு பரன் வாழ்த்த நற்காண்ட விறன்மாந்தரன் விறன்மருக வீர முடைமையி னீசோ ரனையை கரு யளப்பரு மையி னிருவிசும் பனையை கொளக்குறை படாமையின் முந்திரனையை பன்மீ னாப்பட்ட டிங்கள் போலப் பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை யுருகெழு மரபினயிரை பரவியுங் 20 கடலிகுப்ப வேலிட்டு - முடலுர் மிடல் சாய்த்து மலையவு நிலத்தவு மருப்பம் வௌவிப் 7 .
7 . ஒன்பதாம் பத்து . கருங லாருந்துகளக் ( ) கூலம் கெடிம நடுவதின் } மைக காடு தொழுதேத்த ( க்க ) உயர் நிலையுலகத்து உயர் தோர் பாவ ( ) அரசியல் பிழையாதொழியச் செருவில் மேம்பட்டுத் தோன்றி ( க்க ) * ( 20 ) நின் - அசிவையோடு பொலிந்து ( ) நோயிலையாகியரெனக்கூட்டி வினை முடிவு ' செய்க : இதனாற் சொல்லியது அவன் காடுகாவற்சி தப்புக்கூதி வாழ்த்திய வாறாயிற்று . அவ்வாறு நாடுகாவல்கூறினமையால் துறை காவன்முல்லையாயிற்று . ( பி - e : ) . இரும்பொறைகோஒல் . கஅ . வாழுங்கள் . ( ) : கூ0 . ) மீன்வயி னிற்ப வானம் வாய்ப்ப வச்சற் றேம் மாகி யிருடீர்ந்த தின்பம் பெருகத் தோன்றித் தந்துணைத் துறையி னெஞ்சாமை நிறையக் கற்றுக் ரு கழிந்தோ ருடற்றுங் கடுந்தூ வஞ்சா வொளிறுவாள் வயவேந்தர் களிறொடு கலந்தந்து தொன்று மொழிந்து தொழில்கேட்ப வகல்வையத்துப் பகலாற்றி க0 மாயாப் பல்புகழ் வியல் விசும் பூர்தா வாள்வலி யுறுத்துச் செம்மை பூஉண்டு பரன் வாழ்த்த நற்காண்ட விறன்மாந்தரன் விறன்மருக வீர முடைமையி னீசோ ரனையை கரு யளப்பரு மையி னிருவிசும் பனையை கொளக்குறை படாமையின் முந்திரனையை பன்மீ னாப்பட்ட டிங்கள் போலப் பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை யுருகெழு மரபினயிரை பரவியுங் 20 கடலிகுப்ப வேலிட்டு - முடலுர் மிடல் சாய்த்து மலையவு நிலத்தவு மருப்பம் வௌவிப் 7 .