எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

பதிற்றுப் பத்து. 2. கணக்கொரகொத் திரிக்க.. அவரெ மது பகைவரை *. - என்ன ஆடை எ மாழ்த்தோளென்றது. எப்பொழுதும் பொருது புண்ணழுத வலியதோரென் தவாம். இச்சிறப்பானோ, இதற்கும், புண்ணுடைபெறுழ்ந்தோள்" நான் 20. பெயராயிற். க0. புலெதிர்ர்தோற்கெனந்து கொடையேற்றிருக்கின்ற அவ லுக்கென் நவாறு, (கச) கொடி (கரு) தோன்தவென் றதனை எழுவாயும் பயன்யை மாகக்கொள்க. (கஎ) சின் தெம்முனைப் (க்கு) புவரையர்னென மாறிக்கூட்டுத் (கஎ ) தொலையாக்கற்ப, (க) கின்வீரராசிய உயர்ந்தோர் கின் தெவ்வராகிய (உ) அவரு-ை. (ச) களித்திப்பானை (உ) மலைமீற காங் கொள்ளாரரிற்க, (ங) முரசம் (2) கடி துழங்காநிற்க, அவையிற்றை ஒன் அம் மதியாதே நின்னொடு (க) முடிவில் தெல்வாாகிய அவர், கதிர்கறு பெயரா (1) இப்புரவெதிர்ந்தோறுக்குத் திறைமையிரிகவர்ச் சொல்வர் நின்னைப் (கக) பாவும் படி. (க) அதற்கேற்ற தன்மை படயையான படியாலே (கஎ) ரிஸ்தெம்முனைப் (கரு) பு வெல்லையில் மில் (க) பகை ஓர் (க) தேர்மிசைக்கொடி கடு) போரைக்குறித்துத் தோன்றல் தெனக்கூட்டி அனைமுடிவுசெய்க. இதனாற் சொல்லியது. அவன் கொடைச்சிறப்பொபெடுத்து வென் ரிச்சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்ற (கள்) தெம்முனைப் (கரு) புலமைப் (உ) பகைவர் (கச) கொய் (கரு) தோன் றல் யாவதொன் எதிரும் அவர் பின்புலமதோன்மக் சேமிய அத னால், வஞ்சித்துறைப்பாடாயிற்று. முன்னர் இதயம் வருசியடியாய் வர்தமையால், ஒஞ்சித்துக்கு மாயிற்று. (கன) இதன் பதிகத்துக் கொல்லிக்கற்றமெண்றது, கொல்லியலைலயச் ஆழ்ந்த மலைகளையுடைய நாட்டினை "தீர்கூர் மீமிசையொன் நது, அக்காட்டு நீர் மிக்க ( மலையின் உச்சியை, நொச்சி தந்தென்றது கார் மதிலைக் கைக்கொண்டேன் தவாறு, - --' ' '-- : : பொய்யில் செல்வக் கடுங்கோ வுக்கு வேளாவிக்கோமான் பதுமன் றேவியின் மகன் கொல்லிக் கூற்றத்து நீர்கூர் மீமிசைப்
பதிற்றுப் பத்து . 2 . கணக்கொரகொத் திரிக்க . . அவரெ மது பகைவரை * . - என்ன ஆடை மாழ்த்தோளென்றது . எப்பொழுதும் பொருது புண்ணழுத வலியதோரென் தவாம் . இச்சிறப்பானோ இதற்கும் புண்ணுடைபெறுழ்ந்தோள் நான் 20 . பெயராயிற் . க0 . புலெதிர்ர்தோற்கெனந்து கொடையேற்றிருக்கின்ற அவ லுக்கென் நவாறு ( கச ) கொடி ( கரு ) தோன்தவென் றதனை எழுவாயும் பயன்யை மாகக்கொள்க . ( கஎ ) சின் தெம்முனைப் ( க்கு ) புவரையர்னென மாறிக்கூட்டுத் ( கஎ ) தொலையாக்கற்ப ( ) கின்வீரராசிய உயர்ந்தோர் கின் தெவ்வராகிய ( ) அவரு -ை . ( ) களித்திப்பானை ( ) மலைமீற காங் கொள்ளாரரிற்க ( ) முரசம் ( 2 ) கடி துழங்காநிற்க அவையிற்றை ஒன் அம் மதியாதே நின்னொடு ( ) முடிவில் தெல்வாாகிய அவர் கதிர்கறு பெயரா ( 1 ) இப்புரவெதிர்ந்தோறுக்குத் திறைமையிரிகவர்ச் சொல்வர் நின்னைப் ( கக ) பாவும் படி . ( ) அதற்கேற்ற தன்மை படயையான படியாலே ( கஎ ) ரிஸ்தெம்முனைப் ( கரு ) பு வெல்லையில் மில் ( ) பகை ஓர் ( ) தேர்மிசைக்கொடி கடு ) போரைக்குறித்துத் தோன்றல் தெனக்கூட்டி அனைமுடிவுசெய்க . இதனாற் சொல்லியது . அவன் கொடைச்சிறப்பொபெடுத்து வென் ரிச்சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்ற ( கள் ) தெம்முனைப் ( கரு ) புலமைப் ( ) பகைவர் ( கச ) கொய் ( கரு ) தோன் றல் யாவதொன் எதிரும் அவர் பின்புலமதோன்மக் சேமிய அத னால் வஞ்சித்துறைப்பாடாயிற்று . முன்னர் இதயம் வருசியடியாய் வர்தமையால் ஒஞ்சித்துக்கு மாயிற்று . ( கன ) இதன் பதிகத்துக் கொல்லிக்கற்றமெண்றது கொல்லியலைலயச் ஆழ்ந்த மலைகளையுடைய நாட்டினை தீர்கூர் மீமிசையொன் நது அக்காட்டு நீர் மிக்க ( மலையின் உச்சியை நொச்சி தந்தென்றது கார் மதிலைக் கைக்கொண்டேன் தவாறு - - - ' ' ' - - : : பொய்யில் செல்வக் கடுங்கோ வுக்கு வேளாவிக்கோமான் பதுமன் றேவியின் மகன் கொல்லிக் கூற்றத்து நீர்கூர் மீமிசைப்