எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

பதிற்றுப் பத்து. மடையெதிர் கொள்ளா வஞ்சுவரு மாபிற் கடவு எயிரையி னிலை இக் கேடில் வாக பெருமரின் புகழே. துறை - செந்துறைப்பாடாண்பாட்டு. வண்ணமும் துக்கும் அது. பெயர் - (கச) நிறம்படு குருதி. 6. பிரிந்த நின் ன் கல்லிசையெக் கூட்டுக. பரிதல் - தயான' விட்டுத் திக்கு விதிக்குக்களிலேய போதஸ். (ச) இசை (ரு) அறியாவெனமுற்றாக அறுத்துறைக்க, கூ. கிண்வொவொரார் தந்நிலத்து ஒழிந்தென்ற 3 நின்னை வ போட்டு நின்னொடு ஒழுகாதிருத்தலேயன்றித் தங்கிலத்திலே வேறுபாட்டுகின் தொன்ற - (50) - யானையெருத்தம்...Deather (க்க) வில்குலையறுத்துக் கோலின், வாரர் (க2) வேந்தரென்றது முன்...! - நின்வழி ஒழுகாது ஒழிந்திருந்தவர் பின்பு தாம் காத்து நின்போர்வலிகண்டு இனி - நிர்வழி. கு துமெனச் சொல்லித் தாம் ஏறிய யானையெருத்தம்புல்லெட் வில்லின் காணியையறுத்து நின்செங்கோல்வழியொழுகாத வேந்தரென் றவா.ஜ', கூ. அழைத்தல் - வருத்தத்தாற் கதறுதல், (கரு) தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து (கச) நிறம்படு குருதியென்றது - வீரருடைய தும்பை சூடியதற்கேற்பநின்று பொருத்தலாம் றலையுடைய உடலானது அசையும்படி வந்த ஓய்வினையுடைய நிறங்களைத் திற - ந்துவிட்டகுருதியென்றவாறு, அல்லாத இடங்களின் குருதி கொள்ளாமையின் நிறங்களைத் திறக்க ஆண்டு உண்டான குருதியென்பதாயிற்று. இச்சிறப்பானே, இதற்கு நிறம் படுகுருதி" என்று பெயராயிற்று. (கரு) கோடறுத்து இயற்றிய (கச) கட்டின் மேலிருந்து (க்க) நிறம் படு குருதி புறம் படினல்லது. (கள்) மடை திர்கொள்ளாக் (கமர் கடவுளென க்கூட்டி, அவ்வாறு செய்ததொரு கட்டில் கொடுவந் திட்ட தன் மேலிருந்து அவ்வாறுகொடுப்பதொரு பலியுண்டாயினல்லது. பலிகொள்ளாக் கடவு ளெனவரைக்க, (கச) கட்டின் மேலிருந் தல்ஸ்து. (கசு) குருதிபுரப்படினல்லதென் அல்லதென்பதனை இரண்டிடத்தும் கூட்டிக்கொள்க. கஅ, கடவுளென்றது. அவனால் இவ்வாறு வழிபடும் கொற்றவையை அது , அக்கொற்றவைடிறைவதொருமலை.
பதிற்றுப் பத்து . மடையெதிர் கொள்ளா வஞ்சுவரு மாபிற் கடவு எயிரையி னிலை இக் கேடில் வாக பெருமரின் புகழே . துறை - செந்துறைப்பாடாண்பாட்டு . வண்ணமும் துக்கும் அது . பெயர் - ( கச ) நிறம்படு குருதி . 6 . பிரிந்த நின் ன் கல்லிசையெக் கூட்டுக . பரிதல் - தயான ' விட்டுத் திக்கு விதிக்குக்களிலேய போதஸ் . ( ) இசை ( ரு ) அறியாவெனமுற்றாக அறுத்துறைக்க கூ . கிண்வொவொரார் தந்நிலத்து ஒழிந்தென்ற 3 நின்னை போட்டு நின்னொடு ஒழுகாதிருத்தலேயன்றித் தங்கிலத்திலே வேறுபாட்டுகின் தொன்ற - ( 50 ) - யானையெருத்தம் . . . Deather ( க்க ) வில்குலையறுத்துக் கோலின் வாரர் ( க2 ) வேந்தரென்றது முன் . . . ! - நின்வழி ஒழுகாது ஒழிந்திருந்தவர் பின்பு தாம் காத்து நின்போர்வலிகண்டு இனி - நிர்வழி . கு துமெனச் சொல்லித் தாம் ஏறிய யானையெருத்தம்புல்லெட் வில்லின் காணியையறுத்து நின்செங்கோல்வழியொழுகாத வேந்தரென் றவா . ' கூ . அழைத்தல் - வருத்தத்தாற் கதறுதல் ( கரு ) தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து ( கச ) நிறம்படு குருதியென்றது - வீரருடைய தும்பை சூடியதற்கேற்பநின்று பொருத்தலாம் றலையுடைய உடலானது அசையும்படி வந்த ஓய்வினையுடைய நிறங்களைத் திற - ந்துவிட்டகுருதியென்றவாறு அல்லாத இடங்களின் குருதி கொள்ளாமையின் நிறங்களைத் திறக்க ஆண்டு உண்டான குருதியென்பதாயிற்று . இச்சிறப்பானே இதற்கு நிறம் படுகுருதி என்று பெயராயிற்று . ( கரு ) கோடறுத்து இயற்றிய ( கச ) கட்டின் மேலிருந்து ( க்க ) நிறம் படு குருதி புறம் படினல்லது . ( கள் ) மடை திர்கொள்ளாக் ( கமர் கடவுளென க்கூட்டி அவ்வாறு செய்ததொரு கட்டில் கொடுவந் திட்ட தன் மேலிருந்து அவ்வாறுகொடுப்பதொரு பலியுண்டாயினல்லது . பலிகொள்ளாக் கடவு ளெனவரைக்க ( கச ) கட்டின் மேலிருந் தல்ஸ்து . ( கசு ) குருதிபுரப்படினல்லதென் அல்லதென்பதனை இரண்டிடத்தும் கூட்டிக்கொள்க . கஅ கடவுளென்றது . அவனால் இவ்வாறு வழிபடும் கொற்றவையை அது அக்கொற்றவைடிறைவதொருமலை .