எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

எட்டாம் பத்து ககூக கடோறும் கிளிகடி பாடலை துவலப் பல்பயங்களும்: நிலைபெற்ற மூலப்பிலமோன் அரைக்க. (எ) வைப்பிற் (க) தகடுரெனக்கட்ட்டுக. (அ) ஆட்டவர்காக்கும் (க) இறும்ப க்கூட் (1) 0%. கூ, வில்பயிலிறும்பு - படைநிலை, க. பிறழகோக்கியப்சென்றது தம் கெமிகுதியா ேமாற்றர் படைத்தோற்றத்தினை வெறியால் போக்காது பத்தும் பத்தும் கோட்டி யும் பலபடப் பிறழகோக்கும் பகை ய பல்லி :37! - turpiறன/ /. இச்சி தப்பாயே, இதற்குப் பிறழ்நோக்கிar's i:' Wபெயராயிற்று.. {கx) மாவினெம்வென் ஒரு விரித்து, (கx} முலை தபுத்தகாலை மாவி னொடு (கா) ஆபரந்தன் யானையோனெb வரைக்க. . (ஈ) சில்வளைவி ஒலி, செல்குவையாயின், (ச) யானையோன் குன்று (2) உன்வெல்லையில் வெள்ளருவியுடைய அதுவெல்மாறிக்கூட்டி வினை - முடிவுசெயசு, ' . . . . . . இதனாற்சொல்லியது, அவன் பொன்றிச்சிறப்புக்கூறியவாறாயிற்று, (பி:- ம்,) . ச. இதட்டாமரை, 50, பேயமன், க. உறுப்பிற்றகடூர், (எகூ.) உயிர்போற் றலையே செருவத் தானே - கொடை போற் றலையே யிரவலர் வேட் பெரியோர்ப் பேணிச் சிறியோரை யளித்தி --நின்வயிற் பிரிந்த நல்லிசை கனவினும் நீ பிறர்நசை யறியா வயங்குசெங் நாவிற் படியோர்த் தேய்த்த வாண்மைத் தொடியோர் : தோளிடைக் குழைந்த கோதை மார்ப வனைய வளப்பருங் குரையை யதனா வின்னொடு வாரார் தந்கிலத் தொழிந்து க) கொல்களிற் றியானை யெருத்தம் புல்லென. வில்குலை யறுத்துக் கோலின் வாயா வெல்போர் வேந்தர் முாசுகண் போழ்ந்தவ ராசுவா வழைப்பக் கோடறுத் தியற்றிய வணங்குடை மரபிற் கட்டின்மே லிருந்து கடு தும்பை சான்ற மெய்தயக் குயக்கத்து திறம்படு குருதி புறம்படி அல்லது
எட்டாம் பத்து ககூக கடோறும் கிளிகடி பாடலை துவலப் பல்பயங்களும் : நிலைபெற்ற மூலப்பிலமோன் அரைக்க . ( ) வைப்பிற் ( ) தகடுரெனக்கட்ட்டுக . ( ) ஆட்டவர்காக்கும் ( ) இறும்ப க்கூட் ( 1 ) 0 % . கூ வில்பயிலிறும்பு - படைநிலை . பிறழகோக்கியப்சென்றது தம் கெமிகுதியா ேமாற்றர் படைத்தோற்றத்தினை வெறியால் போக்காது பத்தும் பத்தும் கோட்டி யும் பலபடப் பிறழகோக்கும் பகை பல்லி : 37 ! - turpiறன / / . இச்சி தப்பாயே இதற்குப் பிறழ்நோக்கிar ' s i : ' Wபெயராயிற்று . . { கx ) மாவினெம்வென் ஒரு விரித்து ( கx } முலை தபுத்தகாலை மாவி னொடு ( கா ) ஆபரந்தன் யானையோனெb வரைக்க . . ( ) சில்வளைவி ஒலி செல்குவையாயின் ( ) யானையோன் குன்று ( 2 ) உன்வெல்லையில் வெள்ளருவியுடைய அதுவெல்மாறிக்கூட்டி வினை - முடிவுசெயசு ' . . . . . . இதனாற்சொல்லியது அவன் பொன்றிச்சிறப்புக்கூறியவாறாயிற்று ( பி : - ம் ) . . இதட்டாமரை 50 பேயமன் . உறுப்பிற்றகடூர் ( எகூ . ) உயிர்போற் றலையே செருவத் தானே - கொடை போற் றலையே யிரவலர் வேட் பெரியோர்ப் பேணிச் சிறியோரை யளித்தி - - நின்வயிற் பிரிந்த நல்லிசை கனவினும் நீ பிறர்நசை யறியா வயங்குசெங் நாவிற் படியோர்த் தேய்த்த வாண்மைத் தொடியோர் : தோளிடைக் குழைந்த கோதை மார்ப வனைய வளப்பருங் குரையை யதனா வின்னொடு வாரார் தந்கிலத் தொழிந்து ) கொல்களிற் றியானை யெருத்தம் புல்லென . வில்குலை யறுத்துக் கோலின் வாயா வெல்போர் வேந்தர் முாசுகண் போழ்ந்தவ ராசுவா வழைப்பக் கோடறுத் தியற்றிய வணங்குடை மரபிற் கட்டின்மே லிருந்து கடு தும்பை சான்ற மெய்தயக் குயக்கத்து திறம்படு குருதி புறம்படி அல்லது