எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

பதிற்றுப் பத்து. பல் (க2. ) யானையை அலம்(அவை பாகோ காண்பலெ க்கா.. டி வில் முடிவு செய்க. இதரும் சொல்லியது, அவன் படைப்பெரும் சிறப்புக் கூறியவா நாயிற்று. இப்பாட்டிற் பொதுப்படப் படையெழும் கூறிய தளே உழிஞைய: வமென் றது, ஆண்டு அப்படையெழுங்காலத்து நொச்சிமீதிற் போர் குதித் தெழுந்ததை ஒருகாரணத்தான் அறிந்து போலும். (பி - ம்.) கு. தெய்வ பாழின். (எவு.) வலம்படு முரசினிலங்குவன விழுஉ மவ்வெள் ளருவி யுவ்வரை யதுவே சில்வளை விறலி செல்குவை யாயின் வள்ளிதழ்த் தாமரை நெய்தலொ ...ரிந்து. 'ரு மெல்லியன் மகளிரொல்குவன ரியலிக் கிளிகடி மேவலர் புரவு தொறு நுவலப் பல்பய னிலை இய கட்டறுடை வைப்பின் வெல்போ ராடவர் மறம்புரிந்து காக்கும் - வில்பயி விறும்பிற் றகடூர் நூறி க போ. மன்ற பிறழ்நோக் கியவர் சோற்று கடுமுரண் டுமியச் சென்று வெம்முனை தபுத்த காலைத் தங்காட் டியாடுபரந் தன்ன மாவி னாரந் தன்ன யானை யோன் குன்றே. துறை விறலியாற்றுப்படை வண்ண மும் தூக்கும் அது. பெயர் - (க0) பிறழநோக்கியவர். 2. அவ்வெள்ளருவி - அழகிய வெள்ளருவி, 'உலவரையென் றது உவ்வெல்லையென் நலாது. அ.து. வென்பது ஆம் மபை யென் துஞ்சுட்டு, வெள்ளருவியையுடைய அது வெனக்கூட்டுக.. - (ரு) மகளிர் இயலி (5) செய்தலொடு தாமரையரிந்து (5) கிளிகடி மேவலர் பு றவுதொறும் நுவலப் (எ) பல்பயன் நிலஇய கட்றொக்கூட்டி, இளிகடிமகளிர் நிலைமையானே மருதநிலத்திலே சென்று நெய்தலொடு தாமரையரிந்து பின் சிவிகடி தொழில் மேவு தலை யுடையராய்ப் பாலின்புனல் 100 மா . .
பதிற்றுப் பத்து . பல் ( க2 . ) யானையை அலம் ( அவை பாகோ காண்பலெ க்கா . . டி வில் முடிவு செய்க . இதரும் சொல்லியது அவன் படைப்பெரும் சிறப்புக் கூறியவா நாயிற்று . இப்பாட்டிற் பொதுப்படப் படையெழும் கூறிய தளே உழிஞைய : வமென் றது ஆண்டு அப்படையெழுங்காலத்து நொச்சிமீதிற் போர் குதித் தெழுந்ததை ஒருகாரணத்தான் அறிந்து போலும் . ( பி - ம் . ) கு . தெய்வ பாழின் . ( எவு . ) வலம்படு முரசினிலங்குவன விழுஉ மவ்வெள் ளருவி யுவ்வரை யதுவே சில்வளை விறலி செல்குவை யாயின் வள்ளிதழ்த் தாமரை நெய்தலொ . . . ரிந்து . ' ரு மெல்லியன் மகளிரொல்குவன ரியலிக் கிளிகடி மேவலர் புரவு தொறு நுவலப் பல்பய னிலை இய கட்டறுடை வைப்பின் வெல்போ ராடவர் மறம்புரிந்து காக்கும் - வில்பயி விறும்பிற் றகடூர் நூறி போ . மன்ற பிறழ்நோக் கியவர் சோற்று கடுமுரண் டுமியச் சென்று வெம்முனை தபுத்த காலைத் தங்காட் டியாடுபரந் தன்ன மாவி னாரந் தன்ன யானை யோன் குன்றே . துறை விறலியாற்றுப்படை வண்ண மும் தூக்கும் அது . பெயர் - ( க0 ) பிறழநோக்கியவர் . 2 . அவ்வெள்ளருவி - அழகிய வெள்ளருவி ' உலவரையென் றது உவ்வெல்லையென் நலாது . . து . வென்பது ஆம் மபை யென் துஞ்சுட்டு வெள்ளருவியையுடைய அது வெனக்கூட்டுக . . - ( ரு ) மகளிர் இயலி ( 5 ) செய்தலொடு தாமரையரிந்து ( 5 ) கிளிகடி மேவலர் பு றவுதொறும் நுவலப் ( ) பல்பயன் நிலஇய கட்றொக்கூட்டி இளிகடிமகளிர் நிலைமையானே மருதநிலத்திலே சென்று நெய்தலொடு தாமரையரிந்து பின் சிவிகடி தொழில் மேவு தலை யுடையராய்ப் பாலின்புனல் 100 மா . .