எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

எட்டாம் பத்து. கஙக ரு மீ பிணத் துருண்ட தேயா வாழியிற் பண்ணமை தேரு மாவு மாக்களு மெண்ணற் கருமையி னெண்ணின்றோ விலனே கந்துகோ ளீயாது காழ்பல முருக்கி *யுகக்கும் பருந்தி னிலத்து நிழல் சாடிச் கார் சேண்பரன் முரம்பி னீர்ம்படைக் கொங்க ரர்பரந் தன்ன செலவிற்பல் யானை காண்பலவன் (னை யானே துறை - உரையாவம், வண்ண மும் நாக்கும் அது. (பெயர் - (ச) வென்றந்துணங்கை . . மன்பதைபெயரவென்றது படை கெட்டோட வென்றவாறு. 'ni -- '. அரசுகத்தொழியக் கொன்வென்றது. அ.சரைக் களத் திலே உடலொழிந்து கிடக்கக் கொன்ரென் றவாறு (ச) கொன்று தோளோச்சிய (இ) பிணமெனக்கூட்டி, முன்பு தம் முடன் பசைத்தவரைக் கொன்று தோளோச்சியாடி இப்பொழுது இவன்கள் : த்திற் பட்டுக்கிடக்கின் றவீரர் பிணமென அவ்வீரர்செய்தியை அவர்பிணத் தின் மேலேற்றிச் சொல்லியவாறாகவுரைக்க (ச) வென்றாடு துணங்கைப் (ரு) பிணமென்றது ஊர்களிலேயாடும் துணங்கையன் திக் களங்களிலே வென்றாடின துணங்கையையுடைய பிண் மென் றவாறு இச்சிறப்பானே இதற்கு வேன்றடுதுணங்கை என்று பெயரால் பயிற்று. ரு.மீபிணத்தைப் பிணமீயெனக்கொள்க எ எண்ணிற்றோவென்னும் ஒற்று மெலிந்தது. அ, கந்து கோளீயாதென்றது வினையெச்சவித்திரிசொல். க. சாடியென்னும் - வினையெச்சத்தினைச் - (க்க) செலவென்னும் , தொழிற்பெயரொடு முடிக்க. க. ஈரம்படை................ (2) வம்பலிர், (க) பொறையன் எனைப்பெரும்படையன் (உ) என்ற னிமாயின், (க்க) அவன் தானையிடத்துக் (க) தேரும் மாவும் மாக்களும் (எ) எண்ணற்கருமையின் எண்ணிற்றிலன் ; ஆஃபின், (2) அவன் தானை மின் யானை தான் கண்ணினை யோவெனின், அதுவும் எண்ணினேனாகலேன், கட்டமாலுக்கு வரையறைப்பட்டது போல) (க.க) ஆபாந்தாலொத்த செல்வித் - - . - . '. - * ' ''.. , , . '. ..' ' ' பாட
எட்டாம் பத்து . கஙக ரு மீ பிணத் துருண்ட தேயா வாழியிற் பண்ணமை தேரு மாவு மாக்களு மெண்ணற் கருமையி னெண்ணின்றோ விலனே கந்துகோ ளீயாது காழ்பல முருக்கி * யுகக்கும் பருந்தி னிலத்து நிழல் சாடிச் கார் சேண்பரன் முரம்பி னீர்ம்படைக் கொங்க ரர்பரந் தன்ன செலவிற்பல் யானை காண்பலவன் ( னை யானே துறை - உரையாவம் வண்ண மும் நாக்கும் அது . ( பெயர் - ( ) வென்றந்துணங்கை . . மன்பதைபெயரவென்றது படை கெட்டோட வென்றவாறு . ' ni - - ' . அரசுகத்தொழியக் கொன்வென்றது . . சரைக் களத் திலே உடலொழிந்து கிடக்கக் கொன்ரென் றவாறு ( ) கொன்று தோளோச்சிய ( ) பிணமெனக்கூட்டி முன்பு தம் முடன் பசைத்தவரைக் கொன்று தோளோச்சியாடி இப்பொழுது இவன்கள் : த்திற் பட்டுக்கிடக்கின் றவீரர் பிணமென அவ்வீரர்செய்தியை அவர்பிணத் தின் மேலேற்றிச் சொல்லியவாறாகவுரைக்க ( ) வென்றாடு துணங்கைப் ( ரு ) பிணமென்றது ஊர்களிலேயாடும் துணங்கையன் திக் களங்களிலே வென்றாடின துணங்கையையுடைய பிண் மென் றவாறு இச்சிறப்பானே இதற்கு வேன்றடுதுணங்கை என்று பெயரால் பயிற்று . ரு . மீபிணத்தைப் பிணமீயெனக்கொள்க எண்ணிற்றோவென்னும் ஒற்று மெலிந்தது . கந்து கோளீயாதென்றது வினையெச்சவித்திரிசொல் . . சாடியென்னும் - வினையெச்சத்தினைச் - ( க்க ) செலவென்னும் தொழிற்பெயரொடு முடிக்க . . ஈரம்படை . . . . . . . . . . . . . . . . ( 2 ) வம்பலிர் ( ) பொறையன் எனைப்பெரும்படையன் ( ) என்ற னிமாயின் ( க்க ) அவன் தானையிடத்துக் ( ) தேரும் மாவும் மாக்களும் ( ) எண்ணற்கருமையின் எண்ணிற்றிலன் ; ஆஃபின் ( 2 ) அவன் தானை மின் யானை தான் கண்ணினை யோவெனின் அதுவும் எண்ணினேனாகலேன் கட்டமாலுக்கு வரையறைப்பட்டது போல ) ( . ) ஆபாந்தாலொத்த செல்வித் - - . - . ' . - * ' ' ' . . . ' . . . ' ' ' பாட