எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

'எட்டாம் பத்து.' கு - 5. செல்மிக்கு அதையுறு கரும்பென்றது நெல்லின் கண்ணே அந்நெல்லை மெருக்கு மிக எழுத்தமையானே அறுக்கற்ற கரும்பென்ஸ் தவாறு. இனி, அம்நெற்றன் கரும்பின் மிக் எழுந்து அதனை நெருக்கினமை யால், அக்கெல்லிற்கு இடமுண்டாக அறுத்த கரும் பெனினுமாம். சு. தீஞ்சேறு - இனியபாகு . யாண்ரொன்றது அத்தீஞ்சேற்றது - இடைய றவின்மையை, - இச்சிறப்பானே, இதற்கு, சேற்றியாணர்' என்று பெயராயிற்று', (எ) ராம்விந்திருக்கயாகப் (அ) மென் பாவெப்பக் கூட்டுக. மென்பால் - பருதம். (5) பொறைய, நீ {க) புலிகொன்று களிறடு உம் (உ) வய்மான் * அனையை ; அதனால், (ச) வேந்தரும், வேளிரும் பிறரும் நிடிக்கீழ்ப்பணி சது. தமக்குரிய (அ) மென்பால்கடேரறுமிருந்து முன்பணிந்தவா ற்றிற்கேற்ப (ரு) சின்வழியொழுகாரா:பின், அவர்கள் (கச) வெள்ளா குழுத்கொள்குதடைக் காம்பபாயை (அ) வன்டாவி கெட்டுப்போயிருந்து, ஆண்டு விளைந்த - வெ'ள்வரகு உண்பதன்றித் தாம் பண்டுன்னும் (க2) செங்செல்வன்சி உண்ணக்கிடையாதபடி மிடிபடுகின்றார் ; (ச) தத்தநாட்டினை ஒருங்கு ஆளுதல் அவர்க்கு யாவண்தெ: வினை முடிவு செய்க இதனாற்சொல்லியது, அவன் வெல் றிச்சி தப்புக் கூறியவாறாயிற்று. (பி + ம்.) அ. தர் இயமென்பால், க்க, கல்லுடைக்கரம்பை கூ. புலவிகஸ்படுத்து, கஉ. அறியாருடன.. (6) (எகா.) களிறுடைப் பெருஞ்சமந் ததைய வெஃகுயர்த் தொளிறுவாண் மன்னர் ததைநிலை கொன்று முரசுகடிப் படைய வருந்துறை போகிப் பெருங்கட னீந்திய மாம்வலி யுறுக்கும் – பண்ணிய விலைஞர் போலப் புண்ணொரீஇப் பெருங்கைத் தொழுதியின் வன் றுயர் கழிப்பி தயிரந்தோர் வாழ நல்கி யிரப்போர்க் கீத ரண்டா மாசித றிருக்கை கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு க0 கருவி வானந் தண்டளி சொரிந்தெனப் பல்விதை யுழவிற் சில்லே ராளர் பனித்துறைப் பகன்றைப் பாங்குடைத் தெரியல் கீழுவுறு கலிங்கங் கடுப்பச் சூடி . . .. . ..
' எட்டாம் பத்து . ' கு - 5 . செல்மிக்கு அதையுறு கரும்பென்றது நெல்லின் கண்ணே அந்நெல்லை மெருக்கு மிக எழுத்தமையானே அறுக்கற்ற கரும்பென்ஸ் தவாறு . இனி அம்நெற்றன் கரும்பின் மிக் எழுந்து அதனை நெருக்கினமை யால் அக்கெல்லிற்கு இடமுண்டாக அறுத்த கரும் பெனினுமாம் . சு . தீஞ்சேறு - இனியபாகு . யாண்ரொன்றது அத்தீஞ்சேற்றது - இடைய றவின்மையை - இச்சிறப்பானே இதற்கு சேற்றியாணர் ' என்று பெயராயிற்று ' ( ) ராம்விந்திருக்கயாகப் ( ) மென் பாவெப்பக் கூட்டுக . மென்பால் - பருதம் . ( 5 ) பொறைய நீ { ) புலிகொன்று களிறடு உம் ( ) வய்மான் * அனையை ; அதனால் ( ) வேந்தரும் வேளிரும் பிறரும் நிடிக்கீழ்ப்பணி சது . தமக்குரிய ( ) மென்பால்கடேரறுமிருந்து முன்பணிந்தவா ற்றிற்கேற்ப ( ரு ) சின்வழியொழுகாரா : பின் அவர்கள் ( கச ) வெள்ளா குழுத்கொள்குதடைக் காம்பபாயை ( ) வன்டாவி கெட்டுப்போயிருந்து ஆண்டு விளைந்த - வெ ' ள்வரகு உண்பதன்றித் தாம் பண்டுன்னும் ( க2 ) செங்செல்வன்சி உண்ணக்கிடையாதபடி மிடிபடுகின்றார் ; ( ) தத்தநாட்டினை ஒருங்கு ஆளுதல் அவர்க்கு யாவண்தெ : வினை முடிவு செய்க இதனாற்சொல்லியது அவன் வெல் றிச்சி தப்புக் கூறியவாறாயிற்று . ( பி + ம் . ) . தர் இயமென்பால் க்க கல்லுடைக்கரம்பை கூ . புலவிகஸ்படுத்து கஉ . அறியாருடன . . ( 6 ) ( எகா . ) களிறுடைப் பெருஞ்சமந் ததைய வெஃகுயர்த் தொளிறுவாண் மன்னர் ததைநிலை கொன்று முரசுகடிப் படைய வருந்துறை போகிப் பெருங்கட னீந்திய மாம்வலி யுறுக்கும் பண்ணிய விலைஞர் போலப் புண்ணொரீஇப் பெருங்கைத் தொழுதியின் வன் றுயர் கழிப்பி தயிரந்தோர் வாழ நல்கி யிரப்போர்க் கீத ரண்டா மாசித றிருக்கை கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு க0 கருவி வானந் தண்டளி சொரிந்தெனப் பல்விதை யுழவிற் சில்லே ராளர் பனித்துறைப் பகன்றைப் பாங்குடைத் தெரியல் கீழுவுறு கலிங்கங் கடுப்பச் சூடி . . . . . . .